Verslag van de extra algemene vergadering op woensdag 8 april 2015

Leden: Aanwezig? Functie /

vertegenwoordiger van

Eliane Belgrado ja

Joris Costermans ja

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere ja bestuurslid

Petra Detienne verontschuldigd

Armin Faems verontschuldigd voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts ja Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman ja

Joan Luca ja penningmeester

Magda Migneau GBS De Letterboom

Ellen Philips Ouderraad, plaatsvervanger

Klara Roelants Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode

Silke Roelants Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans ja voorzitter

Raymond Ronsmans ja Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno GBS De Letterboom

Daniel Van Daele verontschuldigd

Tine Vandaele

Ilka Vandendriessche

Gerard Vanderveken verontschuldigd

Christine Vankeirsbilck ja KVLV Ottenburg,

plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye verontschuldigd Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Michael Verhaeghe

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse ja lid

Gemeente:

Walter Craps verontschuldigd Schepen van Openbare

werken, Mobiliteit en

Monumentenzorg

Danny Vangoidtsenhoven ja Burgemeester

Nicole Van Weddingen ja Schepen van milieu,

gezondheid, land- en bosbouw,

begraafplaatsen en toerisme

Gasten:

Christel Verheyden verontschuldigd

Christian Elen ja

Patrick Spreutels ja

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 30 januari 2015

1

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Heraanleg Kerkhof

Het agendapunt “kerkhof” begint met een rondleiding ter plaatse voor wie wil.

(noot secretaris: voor meer informatie over locatie, de reden van heraanleg en het plan: zie

verslag van vorige keer).

Uitleg van de burgemeester over de zone die her-aangelegd wordt:

Er zijn 2 verschillende methoden die worden toegepast.

Een eerste gebied heeft nu graven en zal in de toekomst ook voor nieuwe graven gebruikt

worden (1,8 meter diep). Bestaande graven in dit stuk (zullen) worden geruimd: de zerk wordt

verwijderd en de stoffelijke resten worden overgebracht naar een knekelgraf. Daarna wordt het

stuk grond weer beschikbaar voor een nieuwe begrafenis.

Een tweede gebied zal niet meer worden gebruikt voor diepe graven – de grond wordt gebruikt

als strooiweide of om urnen the begraven onder een deksteen (niet zo diep).

In dit stuk worden de bestaande graven niet geruimd – alleen de zerken worden verwijderd, en

alleen het oppervlak wordt heraangelegd.

Het is vooral over dit laatste procédé dat er discussie ontstaat.

De stoffelijke resten die horen bij zerken die verwijderd worden blijven liggen (op 1,8 meter

diep), maar aan het oppervlak zie je geen aanduiding meer van waar de graven geweest zijn.

Je staat en loopt letterlijk bovenop het graf van iemand.

Dit gegeven is onaanvaardbaar voor sommige leden. Anderen vinden dit niet problematisch.

Een tegen-argument is dat dit kerkhof al lang in gebruik is. Dus zelfs als je de (heden) gekende

graven ruimt is de kans zeer groot dat je alsnog bovenop een graf staat uit een vorig tijdperk.

Zekerheid dat alles geruimd werd krijg je alleen als je heel de zone diep afgraaft, wat

onbegonnen werk is.

De oorlogsgraven en het deelproject hierrond worden ook nog even toegelicht.

Na de rondleiding gaat de vergadering verder in De Linde, de burgemeester blijft niet voor de

verdere discussie.

Raymond geeft overzicht van de bezwaren van de Landelijke Gilde, waarvan hij voorzitter is en

en vertegenwoordiger in de Dorpsraad.

Samenvatting van de kritiek:

 Voor een groot stuk van de heraanleg-zone werden de graven niet geruimd (zie

hierboven), zodat je over graven loopt.

 Er is veel te weinig informatie en overleg geweest met nabestaanden en inwoners, de

informatie kwam te laat, en het heeft flink wat moeite gekost om alle informatie bij

mekaar te krijgen.

 De aanpak van het project is niet efficient

Desondanks is er een pluim voor de gemeente-diensten: het kerhof was, ondanks de werken,

proper voor Allerheiligen.

Samenvatting van de discussie:

De centrale vraag is: hoe wordt omgegaan met de waardigheid van de overledenen.

Specifieker: een aantal leden van de Dorpsraad vindt het onaanvaardbaar dat je bovenop het

graf van iemand staat, en gezien de grafstenen verwijderd werden kan je onmogelijk weten

waar je “veilig” kan stappen en waar niet.

2

Andere leden hebben hier geen probleem mee, en vinden die praktijk wel aanvaardbaar.

Gezien hier geen consensus kan worden gevonden wordt besloten om de andere punten verder

te bekijken.

Vragen die aan bod komen tijdens de discussie:

Zijn de normale procedures gevolgd?

Had de planning van de werken beter gekund?

Is het een goed ontwerp?

Is het plan (concept + tekening + uitleg) voldoende uitgewerkt?

Werd het plan voldoende verspreid vóór aanvang van de werken?

Was er voldoende communicatie vóór de werken begonnen? Met alle belanghebbenden?

Schepen Nicole Van Weddingen erkent dat de communicatie beter had gekund en benadrukt

dat de sanering wel degelijk nodig is, zelfs al zijn er in Ottenburg nog vrije plaatsen (de situatie

in andere deelgemeenten is nijpender).

Verdere bedenkingen die aan bod komen:

Er is wel degelijk ruimte voor verfraaiing van het kerkhof – ook de Landelijke Gilde is het

daarmee eens.

Joris stelt dat de voorzieningen voor urnes in ieder geval beter zijn dan de “konijnenkoten” van

vroeger. Hij uit twijfels rond de geschiktheid van de nieuwe banken voor ouderen. Normale

banken met leuningen zouden wat hem betreft beter zijn.

Vragen aan de gemeente

De hele discussie werd uiteindelijk samen gevat in een aantal concrete vragen aan de

gemeente:

Hoeveel plaatsen zijn nog vrij op het kerkhof in Ottenburg, nu (april 2015) en/of na de

sanering? En voor hoelang is dat voldoende?

Wat als het kerkhof helemaal vol is?

Zijn er op dit moment verdere saneringen gepland voor het kerkhof in Ottenburg?

Wat zijn de plannen rond (“normaal”) onderhoud van kerkhof en graven? De tradities hierrond

(familie) komen meer en meer in het gedrang zodat een actiever beleid van de gemeente

misschien wel nodig is.

Voor een volgende sanerings-ronde: graag ruim op tijd communiceren via alle beschikbare

kanalen: info-vergaderingen, aanplakbiljetten, gemeentelijk infoblad, dorpsraden. Met plan en

uitleg en rationale en timing en de procedures die zullen worden gevolgd.

3. Varia

 De geplande vergadering van de dorpsraad op 24 april 2015 gaat niet door.

De eerstvolgende algemene vergadering is gepland op 19 juni. Bij dringende thema's kan

uiteraard steeds een extra vergadering worden belegd.

 Leuvense baan

Arwin en Klaas hebben het plan rond de verkeersremmers op de Leuvense baan (stuk naar

Wavre) geëvalueerd. Arwin ging praten met de bewoners, verwerkte alle informatie in een plan,

en dat plan werd als advies doorgestuurd naar de gemeente. Het dossier zou nu bij de

verkeersraad liggen. Guy en Raymond volgen het dossier daar op.

3

 Ottenburg Kermis:

De 500 euro die we voorzien hadden voor ritjes op de kermis zal zeer waarschijnlijk niet worden

uitgegeven, bij gebrek aan kermiskramen.

Bij één van de volgende vergaderingen wordt een nieuwe bestemming gezocht.

Klaas Decanniere,

secretaris

4