Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 28 november 2014

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

lid

Joris Costermans

lid

Klaas Decanniere

bestuurslid

David Detienne

geïnteresseerde

Petra Detienne

secretaris

Armin Faems

voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts

Lid -  contactpersoon voetbalvereniging OHR

Guy Hofman

lid

Joan Luca

bestuurslid

Denny Olislaegers

geïnteresseerde

Klara Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Tine Vandaele

lid

Ilka Vandendriessche

GBS De Letterboom

Gerard Vanderveken

lid

Wouter Vanvinckenroye

Sportvereniging Hupsala

Kirsten Verstraete

GBS De Letterboom

Arvin Willemse

lid

 

 

Verontschuldigd:

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Ellen Philips

lid

Silke Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Danny Vangoidtsenhoven

Burgemeester

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Nicole Van Weddingen

Schepen van milieu, gezondheid, land- en bosbouw, begraafplaatsen en toerisme

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Wim Steeno

Voetbalvereniging OHR

 

 

Afwezig:

 

Daniël Van Daele

lid

Michael Verhaeghe

lid

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 26 september 2014

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd mits volgende rechtzettingen/opmerkingen:

-      voetbalvereniging OHR i.p.v. Huldenbergse voetbalvereniging OHR

-      Annelies is tijdelijk contactpersoon van OHR

 

 

2.    Overzicht van gerealiseerde zaken tijdens de voorbije bestuursperiode

 

-      Dorpskernvernieuwing:

Opstellen lastenboek: wat wil de Dorpsraad. Uitgewerkt door de werkgroep dorpskernvernieuwing in 2012 en 2013

Infovergadering Technum ingericht door de gemeente op 18/02/2014, met heel veel feedback vanuit de Dorpsraad.

-      Verkiezingsdebat: op 28/09/2012, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012

-      Archeologie Den Tomme: voordracht door Bart Vanmontfort in april 2012, gevolgd door opgravingen in de zomer van 2013.

-      Trage wegen: met Gerard Vanderveken als voortrekker werd informatie voor de correcte inventarisatie verzameld, verwerkt en doorgegeven.

-      Infovergaderingen GSK: de laatste was op 10 juni 2013.

 

 

3.    Financieel overzicht

 

Zie D AV 054 voor de stand van zaken op 28/11/2014. Er is een positief saldo van 690,48. De subsidie van de gemeente is ondertussen gestort (500 euro).

De exacte regels en voorwaarden om van deze subsidie te kunnen (blijven) genieten worden nagevraagd (Joan).

 

 

4.    Verkiezingen

 

De ledenlijst van 26/09/2014 telt 20 stemgerechtigde leden. Het quorum voor geldige verkiezingen is dus 11. Op deze  vergadering zijn ook twee plaatsvervangers (Christine en Silke) van verenigingen die wel mogen stemmen, maar niet meegeteld worden voor het quorum.

 

Er zijn 12 gerechtigde leden aanwezig bij aanvang van de stemming. (Guy en Joris kwamen later.) Het quorum is dus bereikt en er kan geldig gestemd worden.

 

4.1.       Bestuur

Er zijn vier kandidaten voor een bestuursfunctie: Eddy voor voorzitter, Klaas voor secretaris, Joan voor penningmeester en Françoise voor gewoon bestuurslid. De 12 stemgerechtigde leden gaan unaniem akkoord met de kandidaatstellingen. Proficiat aan hen en veel daadkracht!

 

4.2.       Leden (enkel natuurlijke personen die al zes jaar lid zijn)

Leen Vanderlinden en Anneleen Vanpee van GBS De Letterboom dienen hun ontslag in.

Ilka en Kirsten vragen of het dagelijks bestuur contact kan opnemen met de directie om de werking van de dorpsraad en het belang van vertegenwoordiging in de AV uit te leggen.

Er zijn aldus acht leden al zes jaar lid: Raymond, Anneleen, Joris, Christine, Eliane, Annelies, Guy en Petra. De stemgerechtigde leden gaan unaniem akkoord met de verlenging van hun lidmaatschap voor zes jaar.

 

We besluiten om ook Tine, Gerard, Arvin, Armin, Ellen, Klara en Michaël te herverkiezen zodat we geen tussentijdse verkiezingen moeten houden. De stemgerechtigde leden gaan unaniem akkoord met de verlenging van hun lidmaatschap voor een nieuwe, volledige termijn van zes jaar.

 

Van de nieuwe aanwezigen wenst Wouter ook lid te worden als vertegenwoordiger van Hupsala. Ook Wouter wordt unaniem verkozen.

Hupsala is een sportvereniging erkend door de gemeente Huldenberg. Hun doel is sportpromotie, voornamelijk fietsen, zwemmen en lopen. Momenteel bereiken ze een tiental gezinnen met sportactiviteiten op heel regelmatige basis. De vereniging heeft een bestuur maar geen officiële leden (geen ledenbijdrage). In het voorjaar organiseerden ze voor het eerst een duatlon in het dorp voor iedereen die wou meedoen. Ook in 2015 willen ze dit evenement organiseren (voorlopige datum: ofwel eind maart, ofwel 9 mei 2015).

 

Ook proficiat aan alle nieuwe en herverkozen leden!

 

 

5.    Antwoorden van de gemeente op onze vragen

Nieuwe antwoorden van de gemeente in het donkerblauw.

Nieuwe reacties van de algemene vergadering staan erna in het zwart.

 

Uit het verslag van 29 november 2013:

5.1.       Verlichting op de voetweg door het kerkhof.

          Danny Vangoidtsenhoven (burgemeester) zal dit werk laten uitvoeren.

è Is gebeurd! Waarvoor dank.

è De verlichtingspunten staan verder uit elkaar dan vroeger en de lichten zijn niet in de grond verzonken waardoor ze extra gevoelig zijn voor vandalisme. De Dorpsraad houdt mee in de gaten hoe die lichtjes door de winter komen.

 

5.2.       Vraag om op de Leuvensebaan op het stuk tussen Terlaenenstraat en Kerkstraat een parkeerverbod in te stellen OF lijnmarkeringen aan te brengen (waardoor daar parkeren onmogelijk wordt) OF er een éénrichtingsstraat van te maken. 

è Hier wordt beslist om bestaande situatie te behouden, nl. parkeerverbod langs één kant.

è De AV betreurt deze beslissing.

 

5.3.       Chiro: met het Centraal Kerkbestuur en de jeugdcoördinator bekijkt het gemeentebestuur de lokalenoptimalisatie op korte termijn.

è Is intussen in orde: dinsdag 21/10 is het lokalenronde, dan kunnen eventuele problemen ter sprake komen.

è De lokalenronde is achter de rug. De twee lokalen werden in gebruik genomen en alles verloopt goed.

 

Uit het verslag van 24 januari 2014:

5.4.       Kunnen we de plannen krijgen van de geplande werken op de Tommestraat en de Neerpoortenstraat? En/of kan er een infoavond worden georganiseerd?

è De Bilandestraat zit inderdaad niet opgenomen in het dossier van Aquafin voor rioleringsaanleg in de Neerpoortenstraat. Is wel opgenomen als project bij de Vlaamse Milieumaatschappij (= VMM, hogere overheid), net als heel wat andere straten in onze gemeente. Gezien de zeer schaarse middelen stelt de VMM echter een prioriteitenlijst op aan de hand van ecologische en economische factoren. In de zeer nabije toekomst is de Bilandestraat nog niet aan de orde. Eerst dienen enkele andere dossiers gerealiseerd te worden.

è Aquafin diende een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de Neerpoortenstraat in bij Ruimte Vlaanderen. Dit dossier kan ingekeken worden op de dienst Stedenbouw en RO tijdens  de openbaar onderzoek, dat start in de 2e helft van oktober 2014. Allerlei praktische aspecten zoals omleidingen zijn nog niet geregeld.

 

Uit het verslag van 25 april 2014:

5.5.       Gezien de grote verkeersdrukte rond de school, is het mogelijk om de kleuterschoolpoort al vanaf 8u (i.p.v. 8u15) te openen zodat er meer spreiding van het verkeer kan zijn. (Dit staat los van de opvang door Stekelbees.)

De schoolpoort gaat niet vroeger open. De ervaring leert dat er dan sowieso kinderen zonder toezicht om 8u gedropt worden in de school.

è Armin kaart dit nog eens aan op de volgende ouderraad en vraagt om bereidheid van de leerkrachten om via een beurtrol voor toezicht te zorgen vanaf 8u.

 

5.6.       Vraag om de regelgeving aan te passen zodat het mogelijk is om –ook buiten het centrum- kangoeroewoningen toe te laten.

è Correctie: De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laat toe om onder bepaalde voorwaarden en na melding  in heel Vlaanderen zorgwoningen te voorzien. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen woningen in of buiten een centrum. Meer info vind je op http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Zorgwonen en in art. 4.4.1, 18° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

è Een zorgwoning of kangoeroewoning creëert een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning voor maximaal twee ‘zorgbehoeftigen’. De woning dient als zorgwoning te worden geregistreerd. Beide delen van de woning hebben dezelfde eigenaar en het kan in principe ook in een huurwoning.

De criteria voor ‘zorgbehoeftige’: ouder zijn dan 65, een handicap, iemand die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, een  persoon die hulp nodig heeft om zelfstanding te wonen.

De zorgbehoeftige kan zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning leven. De ondergeschikte woning bestaat uit maximaal 1/3 van het totale bouwvolume.

De twee delen van de woning worden apart gerekend bij het berekenen van uitkeringen, toelagen enz.

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig zolang het bouwvolume niet verandert. In sommige gevallen is er meldingsplicht i.v.m. verbouwingen.

 

5.7.       Wat is de stand van zaken over de verbinding tussen N25 en Wavre Nord?

N25: donderdag 26 juni is het gemeentebestuur van Huldenberg uitgenodigd op een infovergadering rond de aansluiting van Wavre Nord en de N25

è Wat zijn de conclusies hiervan?

Op de milieuadviesraad kwam dit onderwerp ook aan bod. Er zou een baan getrokken worden op de Leuvensebaan richting Wavre vanaf het tweede ronde punt tot aan het zuiveringsstation in Basse-Wavre. Verdere doortrekking naar de N25 is problematisch. Er zou een berm komen en aan de kant van de Tommestraat zouden bomen geplant worden. Zie ook 7.1.

 

Uit het verslag van 26 september 2014:

5.8.       Geuroverlast door ontbreken riolering

Kan er meer controle komen op de illegale lozingen van afvalwater?

è In eerste instantie zal er opnieuw een artikel geplaatst worden in de Infogids.

 

5.9.       Wegmarkeringen

Er werden wegmarkeringen aangebracht en vernieuwd in Ottenburg. Hierbij wordt soms voorrang van rechts aangeduid met gevarendriehoeken, maar soms ook niet. Dit kan voor verwarring zorgen. Graag elke voorrang aanduiden. Momenteel ontbreekt een gevarendriehoek op de Terlaenenstraat richting Leuvensebaan net voor het kruispunt met de Kerkstraat, alsook ontbreken haaientanden op de Neerpoortenstraat aan het kruispunt met de Terlaenenstraat. Raymond neemt deze vragen ook mee naar de verkeersraad.

è Hier wordt beslist om de voorrang van rechts (die in principe steeds geldt tenzij anders aangeduid) te benadrukken door een Sint-Andrieskruis te laten schilderen in 2015 bij de volgende markeringsronde op de Terlaenenstraat, richting Leuvensebaan, t.h.v. de Kerkstraat. Tevens zal er op de Neerpoortenstraat net voor de bocht met de Terlaenenstraat zo snel als mogelijk een verkeersbord B17 komen dat de voorrang van rechts benadrukt. In 2015 zal dan ook een Sint-Andrieskruis op de grond bijgeschilderd worden. Als men van Terlanen naar Ottenburg rijdt op de Neerpoortenstraat hebben beide kleine straten die van rechts komen (in de bocht naar de Terlaenenstraat) dus voorrang.

è Het verkeersbord B17 is ondertussen geplaatst.

 

5.10.    Zaal De Linde

Graag vijf extra kinderstoelen voor de zaal. Ook vraag om een (afsluitbaar) poortje te plaatsen aan de omheining van de tuin langs de Schoolstraat.

è Er was nog geen weet van een tekort aan kinderstoelen, dit zal ook besproken worden op het beheersorgaan van de zalen. Het plaatsen van een poortje lijkt een nutteloze zaak en niet prioritair bij de opmaak van het budget, aangezien de tuin op zich niet afgesloten is.

è Meer uitleg over het poortje geformuleerd als nieuwe vraag onder punt 6.

 

5.11.    Onderhoud plein en centrum

Het onderhoud van het dorpsplein en het centrum in het algemeen laat te wensen over. Graag regelmatiger onderhoud.

è Het is mogelijk dat het aantal voorziene onderhoudsbeurten te laag is ingeschat, de gemeente de controle op de goede uitvoering van deze (uitbestede) opdracht opdrijven.  Specifieke en concrete meldingen zijn altijd welkom op de dienst Milieu & Groen.

 

5.12.    Noodplannen GSK

Het bedrijf is duidelijk niet immuun voor ongevallen, zoals recent met het Poliovaccin. Graag aandringen op meer informatie over noodplannen, contactpersonen en communicatie.

De algemene vergadering vraagt –net als de milieuadviesraad- om na te vragen welke fout er precies is gebeurd en waarom er laattijdig en gebrekkig werd gecommuniceerd.

Daarnaast dringt de algemene vergadering er op aan om een rampenplan op te stellen voor Huldenberg.

è Uiteraard is de gemeente ook niet opgezet met de gang van zaken en het gebrek aan communicatie dienaangaande. Burgemeester en noodplanambtenaar hebben daarom actie op 2 fronten ingezet:

-      Contactname met de Adviseur Noodplanning van binnenlandse zaken voor een diepgaand onderzoek naar de verschillende handelingen en procedures n.a.v. het polio-incident.

-      Contactname met de burgemeester van Rixensart om ons ongenoegen te uiten en om tot betere afspraken te komen.

Beide –thans nog lopende acties- moet leiden tot een verbetering van de procedures bij dergelijke grensoverschrijdende incidenten. Wordt vervolgt.

De gemeente Huldenberg heeft een goedgekeurd ANIP (Algemeen Nood- en Interventie Plan). Daarenboven zijn er nog heel wat draaiboeken, voorbereidingen en plannen om  bijzondere dreigingen de baas te kunnen.

 

5.13.    Bijbouw voetbal Huldenberg

Klopt het dat er bijgebouwd zal worden voor de Huldenbergse voetbalvereniging OHR?

Zo ja, waar komt deze prioriteit vandaan?

è Er komen vier extra kleedkamers bij de voetbalsite van Huldenberg. Dit maakt het mogelijk om voor de verschillende jeugdploegen een vlotte, veilige en gezonde organisatie te verzekeren van de wedstrijden en trainingen die tegelijkertijd op deze voetbalsite worden aangeboden.  

 

5.14.    Aanwezigheid op de algemene vergaderingen

De dorpsraad vraagt dat er op elke vergadering iemand aanwezig is vanuit de gemeente om verduidelijking te kunnen geven bij onze vragen en bij de antwoorden die ons worden bezorgd.

Deze zijn niet altijd duidelijk en/of een antwoord op de vraag.

è De antwoorden die schriftelijk bezorgd worden, zijn een reactie van het college op de vragen in het verslag. Indien het vergadermoment past in de agenda’s, streeft het college ernaar dat er steeds iemand aanwezig is.

 

 

6.    Nieuwe vragen aan de gemeente

 

6.1.       Poortje tuin: het gevraagde poortje dient als extra toegang tot de tuin vanaf de Schoolstraat. Deze nieuwe toegang moet afgesloten worden met een poortje met kinderslot zodat kleine kinderen niet zomaar uit de tuin weg kunnen lopen op die plaats.

6.2.       Snoeihout: is een ‘minimale dienstverlening’ mogelijk? Bv. in elke deelgemeente enkele dagen/een week in november een hakselaar (en/of container) op een parking zetten (zonder rondhaling)?

6.3.       Wat is de stand van zaken van de studie op de Leuvensebaan (stuk van centrum naar Wavre) i.v.m. de verwijdering van de hinderpalen?

6.4.       Kan de situatie voor fietsers op de Leuvensebaan komende van S.A.R. die de Florivalstraat wensen in te draaien of op de Leuvensebaan verder rijden, duidelijker gemaakt worden (zowel voor fietsers als automobilisten)? Bv. door een stukje lijnmarkeringen op de rijbaan aan te brengen. Nu stopt het fietspad ‘zomaar’, net voor het kruispunt.

6.5.       Kan de politie een rondgang doen in heel de gemeente om de huidige verkeersbordensituatie te herbekijken (wildgroei, niet zichtbaar …)? Bv. Zowel elektronisch als gewoon bord voor 30km/uur schoolomgeving.

6.6.       Graag dichte opvolging van de ontwikkelingen betreffende de verbindingsweg N25 – Wavre-Nord. De Dorpsraad wil heel graag de verkeerstellingen inkijken die werden uitgevoerd. Graag navragen of simulaties werden uitgevoerd voor de verkeerssituatie met de nieuwe weg en graag inzage in die simulaties als ze bestaan.

 

7.   Varia

 

7.1.       Verslagen van andere adviesraden

Verkeersraad:

Op de laatste verkeersraad werd meegedeeld dat de start van de werken op de Tommestraat uitgesteld wordt tot 2016.

Verbinding N25 en Wavre Nord: de gemeente die het dossier heeft opgestart, is Grez-Doiceau. Er loopt momenteel een normale procedure volgens de regels van het Waalse gewest met o.a. een milieueffectenonderzoek. Langs de nieuwe weg komt geen nieuwe KMO-zone. Er zijn verkeerstellingen geweest maar daarvan zijn de cijfers (nog) niet beschikbaar.

De verkeersraad vroeg ook (op vraag van enkele inwoners van de Terlaenenstraat) om voorrangsborden te plaatsen aan het kruispunt (waar de wegversmalling is) van de Terlaenenstraat met de Leuvensebaan.

 

Sportraad:

De sportraad kon het plan van de school in S.A.R. inkijken voor een van de drie gebouwen, welke een turn-/sportzaal en refter/feestzaal herbergt. (Vervangt ook Ter Dijle.) Het ziet er mooi uit en alles is gericht op dubbel gebruik: overdag voor de school, ‘s avonds en in de weekends voor verenigingen.

 

7.2.       Sint-Rochusommeganck op zondag 9/8/2015 te Huldenberg. Doen we mee? Aan deze editie niet. De Landelijke Gilde vertegenwoordigt Ottenburg deze keer.

 

7.3.       Vergaderdata 2015: vrijdagavonden 30 januari, 24 april, 19 juni, 25 september en 27 november. Noteer ze met stip in je agenda!

 

7.4.       Ottenburgse Feesten: tot nu toe organiseerde de werkgroep ’Ottenburgse Feesten’ tweejaarlijks deze feesten het eerste weekend van mei. Dit jaar (2014) heeft de K. Filharmonie de feesten overgenomen wegens ziekte binnen de werkgroep. Er zijn verschillende ideeën om het ruimer aan te pakken in 2015 (2-3 mei) en/of latere edities o.a. duatlon (door Hupsala, maar 2-3 mei ligt moeilijk voor hen), kermiskramen (initiatief van David), initiatieven van verschillende verenigingen …

Voorstel vanuit de vergadering: de dorpsraad coördineert de Ottenburgse Feesten (bv. contacten met gemeente, politie, SABAM …). De huidige werkgroep kan dan een werkgroep binnen de AV zijn (met een aparte kassa!). De huidige werkgroep werkt tegen de volgende AV een voorstel uit. Zij neemt ook verder contact op met de Filharmonie en stelt hen voor om lid te worden van de dorpsraad. En of er (nog meer) gefeest zal worden in Ottenburg! J

Er is trouwens ook een winterkermis, officieel het tweede weekend van december.  Dit jaar is het op 20-21/12 gezien de kerstmarkt (georganiseerd door de Landelijke Gilde) op 20/12. Iedereen welkom!

 

Petra Detienne en Klaas Decanniere,

oude en nieuwe secretaris