Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 26 september 2014

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Joris Costermans

lid

Klaas Decanniere

bestuurslid

Petra Detienne

secretaris

Armin Faems

voorzitter ouderraad Ottenburg

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Tine Vandaele

lid

Daniël Van Daele

lid

Klara Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eliane Belgrado

lid

Françoise De Cupere

penningmeester

 

 

Verontschuldigd:

 

Guy Hofman

lid

Joan Luca

bestuurslid

Ellen Philips

geïnteresseerde

Silke Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Guy Ronsmans

lid

Gerard Vanderveken

lid

Danny Vangoidtsenhoven

Burgemeester

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Nicole Van Weddingen

Schepen van milieu, gezondheid, land- en bosbouw, begraafplaatsen en toerisme

Arvin Willemse

lid

 

 

Afwezig:

 

Annelies Goovaerts

lid

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Michael Verhaeghe

lid

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

 

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 25 april 2014

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Financieel overzicht

 

Zie D AV 053. De subsidie van de gemeente is nog niet gestort.

Er is enkel een spaarrekening geopend (BE29 0358 9660 2464) om de bankkosten te beperken. Joan en Francoise hebben volmacht hierop.

 

 

3.   Opvolging lopende zaken

 

3.1.       Ledenevoluties

Kristien en GuyR nemen ontslag. Jean-Pierre wenst lid te blijven, maar is opnieuw afwezig dus beslist de algemene vergadering om zijn lidmaatschap te beëindigen. Petra brengt hem hiervan op de hoogte.

Klara vervangt vanaf heden Adso voor de Chiro.

Onze algemene vergadering bestaat dus momenteel uit 22 leden. Om de verkiezingen volgende vergadering te kunnen laten plaatsvinden, dienen er dus 12 leden aanwezig te zijn. Maar liefst allen op post!

 

3.2.       Dorpskernvernieuwing: wat kunnen en willen we doen vanuit de dorpsraad?

Momenteel staat de dorpskernvernieuwing in Ottenburg niet bovenaan de prioriteitenlijst bij de gemeente. We zullen dus nog enkele jaren geduld moeten hebben. De dorpsraad dringt wel aan op behoud, onderhoud (zie ook 6.4.) én efficiënt gebruik (pastorij!) van de huidige infrastructuur.

 

 

4.   Antwoorden van de gemeente op onze vragen

 

Nieuwe antwoorden van de gemeente in het roos.

Reacties van de algemene vergadering staan in het zwart.

 

Uit het verslag van 29 november 2013:

4.1.       Verlichting op de voetweg door het kerkhof.

          Danny Vangoidtsenhoven (burgemeester) zal dit werk uitvoeren.

è Dit is nog steeds niet gebeurd en gezien de herfst dringend! We willen nog eens benadrukken dat lampjes in de grond nodig zijn.

 

4.2.       Druk vrachtverkeer op Leuvensebaan en kleinere banen: zijn er al conclusies uit de controles van de Florivalstraat? Al reactie gekregen op de brief van firma Exite?

è Het vrachtverkeer bannen op de Leuvensebaan zal heel moeilijk zijn, gezien dit een verbindingsstraat is tussen Wavre en Sint-Joris-Weert en er geen alternatieve weg is voor het vrachtverkeer.  De lokale politie van de politiezone Dijleland heeft verschillende malen controle gedaan langsheen de Florivalstraat, vanaf de Veeweidestraat tot centrum Ottenburg, toen de tonnagebeperking tijdelijk opgeheven werd op de Florivalstraat (vanaf de grens met Pécrot tot de Veeweidestraat).  Er zijn toen echter geen overtredingen vastgesteld. Leveringen aan woningen zijn toegelaten.  De politie heeft eveneens contact gehad met een transportfirma in Pécrot, in de buurt van de Florivalstraat, en hen nog eens gewezen op het feit dat er een tonnagebeperking is.

 

4.3.       Vraag om op de Leuvensebaan op het stuk tussen Terlaenenstraat en Kerkstraat een parkeerverbod in te stellen OF lijnmarkeringen aan te brengen (waardoor daar parkeren onmogelijk wordt) OF er een éénrichtingsstraat van te maken. 

Dit werd besproken op de verkeersraad: de politie gaat alles een paar maanden onderzoeken om te zien wat haalbaar is en dan terugkoppelen op de verkeersraad.

De belijning in de as van de weg is doorgetrokken en de wegcode stelt dat er dan niet geparkeerd mag worden. De politie laat weten dat er dus geen borden gezet moeten worden. Zij kunnen nu rechtsgeldig optreden als er toch geparkeerd wordt.

Er een éénrichtingsstraat van maken is uitgesloten wegens het busvervoer dat langskomt.

è Het doortrekken van de belijning is nog niet in orde.

è Het antwoord is volgens ons de situatie op de Florivalstraat, vanaf de Leuvensebaan tot aan Bloemenstraat.  Op de Leuvensebaan, tussen de Terlaenenstraat en de Kerkstraat  is er nu al een parkeerverbod langs één kant.  Langs de kant waar vroeger de beenhouwer was, mag men dus nog wel parkeren.  Dit werd eerder al eens besproken met Erica en schepen Craps.  Er werd toen gekozen om enkel parkeerverbod langs één kant te behouden, zodat indien er voertuigen aan de andere kant geparkeerd staan, de snelheid in het centrum automatisch zal minderen. De Leuvensebaan éénrichting maken is niet haalbaar. Er is geen alternatieve weg om terug te keren naar ofwel St-Agatha-Rode, ofwel naar Wavre.

è De algemene vergadering dringt er nogmaals op aan om op de Leuvensebaan op het stuk tussen Terlaenenstraat en Kerkstraat een parkeerverbod in te stellen OF lijnmarkeringen aan te brengen (waardoor daar parkeren onmogelijk wordt). Het klopt dat de snelheid vaak vermindert maar ook vaak toeneemt omdat men nog snel de geparkeerde auto(‘s) voorbij wil steken. Daarnaast zorgt de huidige situatie, vooral tijdens de spitsuren, voor opstoppingen en daardoor gevaarlijke situaties.

 

4.4.       Met het Centraal Kerkbestuur en de jeugdcoördinator bekijkt het gemeentebestuur de lokalenoptimalisatie op korte termijn.

De Chiro zal in het oud gemeentehuis lokalen krijgen op korte termijn.

è De Chiro sprak met de jeugdconsulent af de lokalen pas in september te betreden en in te richten. In de zomer is er te weinig tijd om te verhuizen.

è De Chiro kan binnen enkele weken twee lokalen op het gelijkvloers in het oud gemeentehuis in gebruik nemen (gezien er twee lokalen in de oude school in te slechte staat zijn).

 

Uit het verslag van 24 januari 2014:

4.5.       Vraag naar meer controles in de Neerpoortenstraat (tussen 6 en 7u ’s morgens) en ook aan de kinderopvang (ouders die hun kinderen op straat afzetten).

Er zouden al heel wat controles gebeurd zijn. Slechts enkelen werden geflitst.

Nicole laat ons weten dat er een tweede mobiele flitscamera werd aangekocht voor onze politiezone. Correctie: de camera die gaat aangekocht worden, is een camera voor nummerplaatherkenning en niet voor snelheidscontroles.

 

4.6.       Kunnen we de plannen krijgen van de geplande werken op de Tommestraat en de Neerpoortenstraat? En/of kan er een infoavond worden georganiseerd?

Er zal ten gepaste tijde een informatievergadering plaatsvinden. Dit was al afgesproken met de ontwerper. Eerst moeten alle onderzoeken (infiltratie, enz.) rond zijn en het ontwerpplan definitief oké zijn, alvorens we met de plannen naar de bevolking gaan.

Er zijn nog geen definitieve plannen. Verschillende instanties zijn nog aan het overleggen. Start van de werken aan de Tommestraat wellicht begin 2015.

è De bewoners van de Tommestraat zijn al gecontacteerd over de aansluiting van de riolering. Er komt een infovergadering. Nog geen nieuws hierover.

è  De bewoners van de Neerpoortenstraat ontvingen een uitnodiging voor een infoavond die plaatsvindt op maandag 6 oktober. De werken zouden in het najaar van 2015 starten. Het stukje Bilandestraat zou geen riolering krijgen, klopt dit?

 

Uit het verslag van 25 april 2014:

4.7.       Gezien de grote verkeersdrukte rond de school, is het mogelijk om de kleuterschoolpoort al vanaf 8u (i.p.v. 8u15) te openen zodat er meer spreiding van het verkeer kan zijn. (Dit staat los van de opvang door Stekelbees.)

De schoolpoort gaat niet vroeger open. De ervaring leert dat er dan sowieso kinderen zonder toezicht om 8u gedropt worden in de school.

è Armin kaart dit nog eens aan op de volgende ouderraad en vraagt om bereidheid van de leerkrachten om via een beurtrol voor toezicht te zorgen vanaf 8u.

 

4.8.       Vraag om de regelgeving aan te passen zodat het mogelijk is om –ook buiten het centrum- kangoeroewoningen toe te laten.

De huidige wetgeving laat ons dit voorlopig niet toe. Een nieuwe wind in de woonreglementering brengt misschien soelaas.

è Wie beslist dit? Vraag om dit aan te kaarten bij de bevoegde instantie.

 

4.9.       Wat is de stand van zaken over de verbinding tussen N25 en Wavre Nord?

N25: donderdag 26 juni is het gemeentebestuur van Huldenberg uitgenodigd op een infovergadering rond de aansluiting van Wavre Nord en de N25

è Wat zijn de conclusies hiervan?

Op de milieuadviesraad kwam dit onderwerp ook aan bod. Er zou een baan getrokken worden op de Leuvensebaan richting Wavre vanaf het tweede ronde punt tot aan het zuiveringsstation in Basse-Wavre. Verdere doortrekking naar de N25 is problematisch. Er zou een berm komen en aan de kant van de Tommestraat zouden bomen geplant worden.

 

4.10.    Is het mogelijk om in de pastorijtuin speeltoestellen voor kleuters te voorzien (op korte termijn)?

Er is geen budget voorzien voor extra speeltoestellen voor kleuters. Dit werd ook niet als nood naar voor geschoven bij de opmaak van het meerjarenplan.

è Vraag aan de Chiro (en meteen ook al aan de jeugdraad) om dit mee te nemen bij de opmaak van het volgende jeugdbeleidsplan.

 

4.11.    Vraag om spoed te zetten achter de onderzoeken naar de verkeerstoestand op de Leuvensebaan gezien de recente ongevallen.

               De verkenning en de studie lopen.

 

4.12.    Jammer dat de grof huisvuilophaling is afgeschaft.

De grof huisvuilophalingen zijn helemaal niet afgeschaft, integendeel zelfs. Zoals de afvalkalender en ook de informatie in de gemeentelijke infogids, het kringloopnieuwsje (Ecowerf) en de respectievelijke websites correct vermelden, gebeurt de grof-afvalophaling vanaf 2014 op afroep. Hiervoor zijn zes data ter beschikking op jaarbasis, tegenover twee in het verleden.

 

 

5.   Verkiezingen 28 november 2014

 

Volgens de statuten zijn er twee verkiezingen nodig:

·        Bestuursverkiezingen: vijf mandaten, nl. voorzitter, secretaris, penningmeester en twee commissarissen

·        Herkiezing van de gewone leden (niet de afgevaardigden van verenigingen) die al zes jaar lid zijn.

Kandidaten voor de bestuursmandaten dienen zich voor 1 november 2014 te melden bij Petra. De volledige kandidatenlijst wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 28 november.

 

Enkel leden van de Dorpsraad kunnen kandidaat zijn (ledenlijst na vergadering AV op 26 september 2014 (zie agendapunt 3.1)).

Elk lid kan kandidaat zijn voor verschillende mandaten (voorzitter, secretaris enz.).

 

De stemming is geldig als 50%+1 van de leden aanwezig zijn op de vergadering van 28/11. Indien dit quorum niet wordt bereikt, blijft het huidige dagelijks bestuur aan en organiseert een nieuwe verkiezing op de eerstvolgende algemene vergadering. Die nieuwe stemming is dan geldig onafhankelijk van het aantal aanwezige leden.

 

Een kandidaat is verkozen voor het mandaat waarover wordt gestemd als er voldoende leden aanwezig zijn en hij/zij 50%+1 van de stemmen heeft. De stemmingen gebeuren schriftelijk en in de hierboven vermelde volgorde. Indien een kandidaat wordt verkozen voor een mandaat vervallen automatisch zijn of haar kandidaturen voor de andere mandaten.

Als geen enkele kandidaat een meerderheid aan stemmen verzamelt, volgt een tweede stemronde waarin opnieuw alle kandidaten mee doen. Bij deze tweede ronde wordt het mandaat toegekend aan de kandidaat die de meeste stemmen heeft. Bij gelijkheid van stemmen wordt één van de kandidaten per loting gekozen.

 

Nadat het nieuwe bestuur werd verkozen, en meteen daaropvolgend, wordt gestemd over de ‘natuurlijke’ leden die al langer dan zes jaar lid zijn.

Leden kunnen vooraf of op de vergadering zelf hernieuwing van hun lidmaatschap vragen.

Daarnaast kan iedereen die voldoet aan artikel 4 van de statuten zijn of haar kandidatuur stellen. Leden worden verkozen met een gewone meerderheid met een maximum van 30 zoals vastgelegd in artikel 5 van de statuten.

Het lidmaatschap van nieuw verkozen bestuursleden wordt automatisch verlengd.

 

Gezien deze verkiezing volgt op een geldige bestuursverkiezing is het quorum voor geldige stemming automatisch bereikt.

 

 

6.   Nieuwe vragen aan de gemeente

 

6.1.       Geuroverlast door ontbreken riolering

Kan er meer controle komen op de illegale lozingen van afvalwater?

 

6.2.       Wegmarkeringen

Er werden wegmarkeringen aangebracht en vernieuwd in Ottenburg. Hierbij wordt soms voorrang van rechts aangeduid met gevarendriehoeken, maar soms ook niet. Dit kan voor verwarring zorgen. Graag elke voorrang aanduiden. Momenteel ontbreekt een gevarendriehoek op de Terlaenenstraat richting Leuvensebaan net voor het kruispunt met de Kerkstraat, alsook ontbreken haaientanden op de Neerpoortenstraat aan het kruispunt met de Terlaenenstraat. Raymond neemt deze vragen ook mee naar de verkeersraad.

 

6.3.       Zaal De Linde

Graag vijf extra kinderstoelen voor de zaal. Ook vraag om een (afsluitbaar) poortje te plaatsen aan de omheining van de tuin langs de Schoolstraat.

 

6.4.       Onderhoud plein en centrum

Het onderhoud van het dorpsplein en het centrum in het algemeen laat te wensen over. Graag regelmatiger onderhoud.

 

6.5.       Noodplannen GSK

Het bedrijf is duidelijk niet immuun voor ongevallen, zoals recent met het Poliovaccin. Graag aandringen op meer informatie over noodplannen, contactpersonen en communicatie.

De algemene vergadering vraagt –net als de milieuadviesraad- om na te vragen welke fout er precies is gebeurd en waarom er laattijdig en gebrekkig werd gecommuniceerd.

Daarnaast dringt de algemene vergadering er op aan om een rampenplan op te stellen voor Huldenberg.

 

6.6.       Bijbouw voetbal Huldenberg

Klopt het dat er bijgebouwd zal worden voor de Huldenbergse voetbalvereniging OHR?

Zo ja, waar komt deze prioriteit vandaan?

 

6.7.       Aanwezigheid op de algemene vergaderingen

De dorpsraad vraagt dat er op elke vergadering iemand aanwezig is vanuit de gemeente om verduidelijking te kunnen geven bij onze vragen en bij de antwoorden die ons worden bezorgd.

Deze zijn niet altijd duidelijk en/of een antwoord op de vraag.

 

 

7.   Varia

 

7.1.       Verslagen van andere adviesraden

          Verslag van de milieuadviesraad vind je al tussendoor in het verslag.

          De gemeente engageert zich om tegen 2020 20% minder CO² uit te stoten.

 

7.2.       Actualisatie website: Klaas pakt dit eerstdaags aan.

 

7.3.       (Nieuwe) vergaderdata: vrijdagavonden 28 november 2014, 30 januari, 24 april, 19 juni, 25 september en 27 november 2015

 

7.4.       Herfstfeest (pensenkermis) op vrijdag 17 oktober van de school. Inschrijven vooraf is nodig via www.deletterboom.be.

 

7.5.       Kerstmarkt op zaterdag 20 december van de Landelijke Gilde. De verenigingen krijgen nog een uitnodiging om een standje te zetten.

 

Petra Detienne, secretaris