Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 25 april 2014

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Joris Costermans

lid

Klaas Decanniere

bestuurslid

Herman Depré

Schepen sociale zaken en OCMW-voorzitter

Petra Detienne

secretaris

Armin Faems

voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts

lid

Ellen Philips

geïnteresseerde

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Tine Vandaele

lid

Daniël Van Daele

lid

Nicole Van Weddingen

Schepen van milieu, gezondheid, land- en bosbouw, begraafplaatsen en toerisme

Arvin Willemse

lid

 

 

Verontschuldigd:

 

Adso Baervoets

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eliane Belgrado

lid

Walter Craps

Schepen van openbare werken, mobiliteit en monumentenzorg

Françoise De Cupere

penningmeester

Guy Hofman

lid

Silke Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Danny Vangoidtsenhoven

Burgemeester

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Kristien Roosbeek

lid

Guy Ronsmans

lid

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Gerard Vanderveken

lid

Michael Verhaeghe

lid

 

 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 24 januari 2014

 

Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanpassingen/verduidelijkingen:

-      2.1: De ambtenaar van sport heet Bert Remmerie.

-      5. Florivalstraat: haag of vangrails zetten langs straatkanten is bij nader inzien geen goed idee; dan zijn er geen uitwegmogelijkheden.

-      5. Leuvensebaan richting Wavre: D AV 048 is slechts een voorstel van een nieuw type wegversmalling. Dit aanbrengen lijkt ons geen goed idee. Een goede stap vooruit is het verwijderen van een aantal geselecteerde hindernissen, zodat bij druk verkeer de boel niet vastloopt (zoals richting SAR).

 

 

2. Stemming nieuwe leden

 

Ouderraad: Armin Faems, voorzitter en Ellen Philips, plaatsvervanger.

Chiro: Adso en Silke (plaatsvervanger) i.p.v. Klara en Aruna.

Allen werden unaniem aanvaard. Welkom bij de dorpsraad!

Jules kan geen lid meer zijn omdat hij is verhuisd.

Petra vraagt Kristien, Guy en Jean-Pierre of ze nog lid willen blijven want ze waren al drie keer afwezig.

 

 

3. Opvolging lopende zaken

 

3.1.       Verslag afstapmoment trage wegen (www.openstreetmap.org)

Op zondag 23 februari stapten drie moedigen een aantal voetwegen af met gps. De meeste hiervan zijn niet meer toegankelijk (ingepalmd door privé-eigenaars).

Er dienen nog meer wegen afgestapt te worden zodat Gerard deze data kan ingeven in het computerprogramma. Joan spreekt met Gerard en Raymond af om op een kaart al eens de voetwegen te overlopen. We spreken ook af om opnieuw een wandelmoment in te richten.

Afspraak op zondag 1 juni om 14u aan de parking van de voetbal/school.

Geef een seintje aan Gerard als je mee kan komen (016 47 39 58 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wie een gps heeft die een logbestand kan maken, breng deze mee. Meer info bij Gerard.

Gerard vraagt ook de exemplaren van de gemeente aan Bert Remmerie.

Klaas lanceert de oproep op de website. Iedereen zoekt Ottenburgenaren die onze kleinste wegjes kennen.

 

Het zou goed zijn om op kort termijn enkele voetwegen open te stellen zodat kinderen veiliger te voet naar school kunnen.

 

 

3.2.       Verslag werkgroep gemeentescholen

Op 1 april kwam de werkgroep opnieuw samen. Kort verslag: voor geboortejaar 2012 zijn er 22 broers en zussen ingeschreven en 17 ‘nieuwe’ kinderen (waarvan 13 op de eerste inschrijvingsdag). Er zijn dus (dd 1/ april) nog negen vrije plaatsen (op 48).

In de andere gemeentescholen komen de inschrijvingen veel trager op gang.

De ouderraad blijft vragende partij om het aantal leerlingen per klas te verminderen (tot 20).

Een capaciteitsverlaging is enkel bespreekbaar na ingebruikname van de nieuwe school in Sint-Agatha-Rode (bouw start in september 2015, twee jaar bouw). Men hoopt/mikt op een verschuiving van leerlingen, niet op een toename bij ingebruikname van de nieuwe school.

In Sint-Pieters-Leeuw werd enkel het criterium afstand gehanteerd om leerlingen voorrang te geven bij de inschrijvingen. Dit is wettelijk in orde (in tegenstelling tot wat we in Huldenberg dachten) en de inschrijvingen zijn goed verlopen.

De ouderraad blijft ook vragende partij om een brief te sturen –zoals dit jaar is gebeurd- naar de inwoners (ouders) van Huldenberg om hen uit te nodigen op een infoavond in de school van de deelgemeente waar ze wonen. Dit werd zeer positief onthaald.

 

 

4.   Antwoorden van de gemeente op onze vragen

 

Uit het verslag van 24 januari 2014:

 

4.1.       Informatieborden: vragen: wat is het prijsverschil? Hoeveel borden komen er en waar?

Er is nog geen definitieve beslissing genomen. De offertes waren te duur. Eventueel zal naar een andere oplossing gezocht worden.

 

4.2.       Is het mogelijk om controle uit te oefenen en om verkeersborden te plaatsen om vrachtverkeer te ontraden? Vrachtverkeer op de Leuvensebaan: Nicole neemt dit mee naar de politieraad op 29 april. Vrachtverkeer uitsluiten is echter niet realistisch op de Leuvensebaan. Er worden wel regelmatig flitscontroles uitgevoerd.

 

4.3.       Vraag naar meer controles in de Neerpoortenstraat (tussen 6 en 7u ’s morgens) en ook aan de kinderopvang (ouders die hun kinderen op straat afzetten).

Er zouden al heel wat controles gebeurd zijn. Slechts enkelen werden geflitst.

Nicole laat ons weten dat er een tweede mobiele flitscamera werd aangekocht voor onze politiezone.

 

4.4.       Dorpskernvernieuwing:

è Hoe is de omkadering bij de gemeente van dit project? Wordt er gebruik gemaakt van de Vlaamse Bouwmeester? De dorpsraad contacteerde de diensten van de Vlaamse bouwmeester en kreeg te horen dat hun specialisten ter beschikking staan en dat subsidies beschikbaar zijn om in het kader van zo'n project iemand aan te werven. Belangrijk is evenwel dat de gemeente hierin het voortouw neemt.

è In hoeverre is het ruimtelijk structuurplan van 2013 bindend? Bescherming van waardevolle gebouwen? Afbakening woongebied?

è In hoeverre is de beleidsnota 2013-2018 richtinggevend voor de keuzes rond het project dorpskernvernieuwing Ottenburg? Vestiging van kleine en middelgrote ondernemingen? Investering in service flats? Bijsturen van aangegane verbintenissen?

è Communicatie met en betrekken van de adviesraden bij het beleid?

     Technum werkt onze voorstellen uit. Er is verder nog geen nieuws ter beschikking, zie 5.

 

4.5.       Kunnen we de plannen krijgen van de geplande werken op de Tommestraat en de Neerpoortenstraat? En/of kan er een infoavond worden georganiseerd?

Er zal ten gepaste tijde een informatievergadering plaatsvinden. Dit was al afgesproken met de ontwerper. Eerst moeten alle onderzoeken (infiltratie, enz.) rond zijn en het ontwerpplan definitief oké zijn, alvorens we met de plannen naar de bevolking gaan.

Er zijn nog geen definitieve plannen. Verschillende instanties zijn nog aan het overleggen. Start van de werken aan de Tommestraat wellicht begin 2015.

 

4.6.       Verduidelijking over bouwaanvraag van een hangar op de Langelezstraat? Antwoord op de vergadering zelf: De provincie heeft de vergunning gegeven, niet de gemeente. Het is een hangar voor opslag. Het is een tweemanszaak (vader en zoon) met één vrachtwagen en er is geen uitbreiding voorzien.

 

4.7.       Wanneer wordt het voorziene budget voor de dorpsraden uitbetaald?

De beslissing wordt eerstvolgende gemeenteraad (29/4) goedgekeurd. De betaling is voorzien tegen de zomer.

 

4.8.       Vraag om verbredingen van straten die lang geleden gebeurden, te regulariseren: er zijn namelijk veel verbredingen gebeurd in afspraak met privé-eigenaars op privé-eigendom.

De dienst stedenbouw en RO zal ervoor zorgen dat de definitieve aktes worden verleden. De dienst is een inhaalbeweging bezig.

 

 

Uit het verslag van 29 november 2013:

 

4.9.       Verlichting op de voetweg door het kerkhof.

          Danny Vangoidtsenhoven (burgemeester) zal dit werk uitvoeren.

è We willen nog eens benadrukken dat lampjes in de grond nodig zijn!

 

4.10      Druk vrachtverkeer op Leuvensebaan en kleinere banen: zijn er al conclusies uit de controles van de Florivalstraat? Al reactie gekregen op de brief van firma Exite?

De wergwerkzaamheden in Archennes zijn afgelopen. Er zal terug een normaal verloop van het verkeer zijn.

è Dit is niet echt een antwoord op de vraag …

 

4.11      De wegmarkeringen zijn ondertussen aangebracht, maar nog niet volledig (omwille van slechte weersomstandigheden). Dit wordt snel in orde gebracht.

è Dit is nog steeds niet in orde, bv. Hoevestraat, Terlaenenstraat, Kerkstraat …

 

4.12      Vraag om op de Leuvensebaan op het stuk tussen Terlaenenstraat en Kerkstraat een parkeerverbod in te stellen OF lijnmarkeringen aan te brengen (waardoor daar parkeren onmogelijk wordt) OF er een éénrichtingsstraat van te maken. 

Dit werd besproken op de verkeersraad: de politie gaat alles een paar maanden onderzoeken om te zien wat haalbaar is en dan terugkoppelen op de verkeersraad.

De belijning in de as van de weg is doorgetrokken en de wegcode stelt dat er dan niet geparkeerd mag worden. De politie laat weten dat er dus geen borden gezet moeten worden. Zij kunnen nu rechtsgeldig optreden als er toch geparkeerd wordt.

Er een éénrichtingsstraat van maken is uitgesloten wegens het busvervoer dat langskomt.

è Het doortrekken van de belijning is nog niet in orde.

 

4.13      Het gevraagde verkeersbord in de Tommestraat is nog niet geplaatst.

Graag verduidelijking: vanwaar de noodzaak?

Het gevraagde bord is hetzelfde als wat nu aan het begin van de Florivalstraat staat (C21 + IV (9.2)): geen vrachtwagens (3,5? t), uitgezonderd plaatselijk verkeer. GPS-sen sturen vrachtwagens via de Tomme- en Langeheidestraat naar de Florivalstraat. Vrachtwagens lopen regelmatig vast in de Langeheide; ze raken er niet door. Via de Florivalstraat mag men ook niet naar de KMO-zone van Florival; vrachtwagens dienen dus langs SAR te gaan.

 

4.14      Schoolomgeving: borden parkeerverbod en voetweg wordt aan gewerkt begin 2014.

è De borden zijn niet voorzien omdat de belijning in de as van de weg is doorgetrokken en er dus van rechtswegen niet meer geparkeerd mag worden.

è Deze lijnen zijn nog niet ver genoeg doorgetrokken!

è Het voetpad zal opgenomen worden in een totaal bestek samen met andere locaties waar er werken aan voetpaden moeten gebeuren en dit zal via een overheidsopdracht gebeuren. Dit is dus niet voor begin 2014, maar eerder voor de tweede helft van 2014 aangezien er nog locatiebezoeken moeten plaatsvinden voor plaatsbeschrijvingen, een technisch bestek opgemaakt moet worden en dit bestek door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd alvorens er kan gegund worden.

 

4.15      De risicofactoren worden door de milieudienst opgevraagd bij Wavre.

De gemeente beschikt niet over de noodplannen van GSK, wel over een noodnummer. Dit is interne info die niet wordt vrijgegeven.

è De naburige gemeenten zouden dit moeten hebben, denkt de AV.

è Ter info: er bestaat ook een sms-dienst die je op de hoogte houdt van naburige ‘rampen’.

 

4.16      Met het Centraal Kerkbestuur en de jeugdcoördinator bekijkt het gemeentebestuur de lokalenoptimalisatie op korte termijn.

De Chiro zal in het oud gemeentehuis lokalen krijgen op korte termijn.

 

 

 

5     Dorpskernvernieuwing

 

5.1.       Verslag infovergadering met Technum van 18/2/2014

 

Opdracht aan Technum was: nood aan extra klassen, refter/feestzaal, turnzaal/sporthal, Chirolokalen en vergaderlokalen. Om dit project te bekostigen zijn woningen nodig. Deze zijn voorzien in de pastorijtuin en langs de Kerkstraat en Leuvensebaan.

De dorpsraad betreurt dat er relatief weinig rekening wordt gehouden in de huidige plannen met onze bekommernissen (behoud van een groen dorpscentrum).

De dorpsraad betreurt ook het dat er geen aandacht wordt geschonken in de planning aan extra parking en toegankelijkheid.

 

Herman licht toe dat Technum de opdracht kreeg om de bemerkingen die werden gemaakt op de informatievergadering te verwerken, waarvoor dank. We wachten momenteel dus op nieuwe plannen. Van zodra er nieuws is, wordt de dorpsraad op de hoogte gebracht.

 

De dorpskernvernieuwing van Ottenburg moet worden gezien in het masterplan van Groot-Huldenberg (dat is toegewezen aan Technum). Er zijn ook andere noden dan die van de dorpsraad waarmee rekening moet worden gehouden in dit masterplan. Bv. nood aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen, nood aan serviceflats voor oudere mensen.

 

 

5.2.       Bespreking mogelijke strategie

 

De dorpsraad blijft de zaak opvolgen en blijft de hand reiken naar Technum om meer informatie uit te wisselen. Bv. door een bezoek van Technum op een algemene vergadering van onze dorpsraad.

 

 

 

6.   Nieuwe vragen aan de gemeente

 

6.1.       Gezien de grote verkeersdrukte rond de school, is het mogelijk om de kleuterschoolpoort al vanaf 8u (i.p.v. 8u15) te openen zodat er meer spreiding van het verkeer kan zijn. (Dit staat los van de opvang door Stekelbees.)

6.2.       Vraag om de regelgeving aan te passen zodat het mogelijk is om –ook buiten het centrum- kangoeroewoningen toe te laten.

6.3.       Wat is de stand van zaken over de verbinding tussen N25 en Wavre Nord?

6.4.       Is het mogelijk om in de pastorijtuin speeltoestellen voor kleuters te voorzien (op korte termijn)?

6.5.       Vraag om spoed te zetten achter de onderzoeken naar de verkeerstoestand op de Leuvensebaan gezien de recente ongevallen.

6.6.       Jammer dat de grof huisvuilophaling is afgeschaft.

 

 

 

7.   Varia

 

7.1.       Verslagen van andere adviesraden

De verkeersraad neemt onze punten over veiligheid steeds mee naar de vergaderingen. Verder staan de voetpaden en de N253 op de agenda.

De milieuadviesraad kwam op 25 februari samen. Hier ook de N253 op de agenda, alsook de zandwinning.

 

7.2.       Actualisatie website: is lopende (Klaas).

 

7.3.       Vergaderdata 2014: vrijdagavonden 20 juni, 26 september en 28 november

 

7.4.       ‘School met een hart’: actie van Rode Kruis Vlaanderen. Onze school kreeg drie uitdagingen:

 

o   De school kleurt rood op 16 mei: alle leerlingen dragen rode kleren.

o   Alle leerlingen zingen samen het lied “Bloed geven doet leven”.

o   Er dienen 125 nieuwe donoren gevonden te worden. Je kan je aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als de school slaagt in de drie uitdagingen krijgt de school het label.

De slotshow vindt al plaats op vrijdagvoormiddag 16 mei.

 

7.5.       Project ‘buur(t)kenner’ vanuit het Zorgforum en het OCMW: doel om de diensten korter bij de mensen te brengen. ER worden vrijwilligers gezocht (buur(t)kenners) om een communicatierol te spelen tussen het OCMW en de lokale bewoners (zie D AV 052).

 

7.6.       Iedereen is welkom op het schoolfeest op zondag 22 juni (met voetbal op groot scherm om 18u).

 

 

 

Petra Detienne, secretaris