Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 29 november 2013

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Klaas Decanniere

bestuurslid

Françoise De Cupere

penningmeester

Kenneth Demaerschalk

geinteresseerde

Petra Detienne

secretaris

Armin Faems

voorzitter ouderraad

Annelies Goovaerts

lid

Guy Hofman

lid

Ellen Philips

geïnteresseerde

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

geïnteresseerde (verhuisd, dus geen lid meer)

Danny Vangoidtsenhoven

Burgemeester

Arvin Willemse

lid

 

 

Verontschuldigd:

 

Eliane Belgrado

lid

Joris Costermans

lid

Walter Craps

Schepen van openbare werken, mobiliteit en monumentenzorg

Joan Luca

bestuurslid

Marieke Rimaus

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eddy Ronsmans

voorzitter

Tine Vandaele

lid

Gerard Vanderveken

lid

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Philippe Vervoort

schepen

 

 

Afwezig:

 

Guy Ronsmans

lid

Kristien Roosbeek

lid

Daniël Van Daele

lid

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Michael Verhaeghe

lid

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

Onze voorzitter is verontschuldigd wegens gezondheidsproblemen. Er wordt hem veel beterschap gewenst vanuit de Dorpsraad. In overeenstemming met onze statuten neemt Petra het voorzitterschap waar.

 

Omdat er nieuwe gezichten zijn volgt een voorstellingsronde. We verwelkomen graag de vertegenwoordiging van de ouderraad. Zij denken na over wie zij zullen afvaardigen in de dorpsraad.

 

Raymond Ronsmans vertelt tijdens de voorstellingsronde dat hij de Landelijke Gilde ook vertegenwoordigt in de milieuraad en de verkeersraad. Dat zijn veel mandaten bij elkaar en hij doet dan ook een warme oproep naar jongere mensen om in de gemeentelijke adviesraden te zetelen zodat hij met gerust hart de fakkel kan doorgeven.

 

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 20 september 2013

 

Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende opmerking van Gerard:

Er is sprake van banden die moeten worden opgeruimd op de Tomme. Er is verwarring over de locaties. Er is niet één probleemplaats, maar twee. Er zijn enerzijds de banden die op het gemeenteperceel naast de Tomme lagen en die nu gebruikt zijn om de helling van de weer aangevulde sleuf te 'beschermen'. Anderzijds is er een klacht  van een dame hangende, maar vermoedelijk gaat het daarbij over een andere plek  nl. aan het einde van de Tomme voor de afdaling naar de Klabbeekhoeve, links in de bosrand. Na te zien is over welke plek de klacht echt gaat en er dus één of twee locaties met banden zijn.

 

Er kwam reactie op vorig verslag van Christel Verheyden. Het bestuur neemt de punten mee naar de volgende bestuursvergadering.

 

 

2. Opvolging lopende zaken

 

2.1.       Trage wegen

Info van Gerard over de vergadering van 10 oktober:

Tijdens de vergadering over Trage Wegen hebben Christiaan Serrus (milieuambtenaar) en Peter Bary (werkgroep trage wegen) de reeds verwerkte gegevens over de voetpaden en trage wegen voorgesteld. Doel van het project, dat al twee jaar loopt, is verzamelen van gegevens over de trage wegen in de gemeente en het verwerken van die gegevens in de databank van een GIS-systeem (Global Information System). Met het GIS-system kunnen snel en eenvoudig kaarten worden gemaakt. De gegevens voor Huldenberg zijn grotendeels verwerkt, Neerijse is gedeeltelijk klaar.

Voor Neerijse-Loonbeek zijn nog een aantal gegevens beschikbaar maar nog niet verwerkt. Voor Ottenburg zijn de gegevens beschikbaar -dank zij het werk van Gerard- en ook voor Huldenberg zijn er nog 'gegevensdatabladen', die Christiaan mits samenzitten met de opsteller kan verwerken.

Data invoeren in het GIS-systeem benodigt ongeveer twee dagen werk per dorp. Tijd die druk bezette ambtenaar niet heeft. Het voorstel om eerst alleen Huldenberg af te werken, werd niet weerhouden en men gaat trachten ook de andere gegevens voor zover beschikbaar nog te verwerken. Een piste daarbij is dat men een kopie van (het openbron) GIS-programma en een kopie van de database voor PC gaat ter beschikking stellen, zodat meerdere mensen de database kunnen aanvullen.

Zodar de gegevens verwerkt zijn, zal men kijken hoe groot het draagvlak is om deze wegen (vooral de in onbruik geraakte) weer open te stellen. Voor het stuk van Ottenburg en Neerijse komt er een infovergadering in de schoot van de dorpsraden. Andere adviesraden zoals milieuraad en verkeersraad worden uiteraard ook betrokken. Er is nog geen vaste planning voor, termijn is één à twee jaar.

Hoewel er een jobstudent was aangeworven, is er niet zo veel vooruitgang geboekt tijdens de vakantie met het verwerken van de gegevens. Het invoeren bleek ingewikkelder dan gedacht.

 

Christiaan Serrus is contactpersoon.

Klaas neemt contact en kijkt hoe we kunnen helpen, bv. afstappen met GPS en coördinaten over dragen of data invoeren. Klaas stemt ook af met Gerard.

 

 

2.2.       Werkgroep gemeentescholen

Toelichting door Ellen. Eind oktober kwam de werkgroep voor het eerst samen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van elke politieke partij, de schooldirecties en ouders en/of leerkrachten van de scholen.

 

Een belangrijk punt dat besproken werd en relevant is voor de Dorpsraad is de wijziging van het schoolreglement, ook geldig voor Ottenburg. Dit nieuw reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. De wijziging corrigeert het mechanisme dat voor dit schooljaar heeft geleid tot overbevolking van de eerste kleuterklas in Ottenburg, voor zover mogelijk binnen het wettelijke kader. Eventuele verdere acties/maatregelen/regelingen moeten zowiezo op tijd klaar zijn en goedgekeurd worden door OVSG.

 

Volgende vergadering van de werkgroep gaat over hoe de inschrijvingen concreet zullen geregeld worden voor de volgende inschrijvingsperiode in maart.

 

De Ouderraad van de school wil kijken hoe de inschrijvingen lopen in maart op basis van het nieuwe reglement alvorens verdere acties te overwegen.

 

Er was ook een warme oproep om de positieve kanten van de lokale scholen onder de aandacht te bregen en niet te blijven hameren op de problemen.

 

 

3.   Antwoorden van de gemeente op onze vragen

 

Het college besprak op 24/10/13 het verslag van 20/9/2013.

Hun antwoorden:

-      Pastorij Ottenburg: de gemeente zal de bestemming van de pastorij verder bespreken met de Kerkfabriek.

-      De parking voor personen met een handicap aan de school zal bekeken worden met de school en de politie.

-      De banden werden gelegd door de KULeuven om afgezakte aarde tegen te houden. Vrijwilligers zullen zorgen voor de opruim. Zie ook punt 1.

 

 

Technum

-      Kan Technum haar werkingsprocedure komen toelichten op een AV? (zie V AV 023)

 

Technum heeft nog niets laten weten in verband met een bezoek aan de dorpsraad, maar de Burgemeester heeft wat schetsen mee als resultaat van een eerste ideeën-ronde.

 

De bedoeling van de oefening is om te komen tot een Masterplan voor Ottenburg.

 

De aanwezige leden van de dorpraad bekijken de schetsen en zijn niet bepaald enthousiast.

 

Korte samenvatting van de schets:

-      de voorsgestelde plannen verhuizen alle publieke functies (feestzaal, tuin, vergaderruimte, jeugdlokalen ...) naar de site aan het voetbalveld. De huidige pastorijtuin wordt verkaveld en ook de pastorij zelf wordt omgebouwd tot woningen.

-      De sites aan pastorij en Linde enerzijds en voetbalveld en school anderzijds worden aan mekaar gelinkt.

 

Korte samenvatting van de reacties:

-      De Dorpsraad kiest er duidelijk en unaniem voor om de publieke functies uit te bouwen rond de pastorij en de Linde. Ook gaat er veel te veel open en publieke ruimte over in privé-domein.

-      De twee sites pastorij/Linde en school/voetbal worden aan mekaar gelinkt maar er is (nog) geen plan voor de site rond school en voetbal. Op die manier is het nogal moeilijk om ons van de voordelen van deze aanpak te overtuigen.

 

Uitgangspunten die Technum gebruikte bij hun voorstel:

Verkeersleefbaarheid, woonkwaliteit, publieke functies die inwoners wensen (gebaseerd op ons lastenboek), behoud herkenbare gebouwen, goede bereikbaarheid te voet, verkeersarm, maximum twee bouwlagen (mits enkele uitzoneringen om de skyline visueel interessant te houden)

Ook belangrijk:

-      financiële haalbaarheid en haalbaar qua vergunningen;

-      de chirolokalen en eigenlijk ook de feestzaal moeten nieuwbouw worden;

-      gronden zijn al eigendom van de gemeente;

-      het project genereert voldoende opbrengsten om nieuwbouw te betalen. Die nieuwbouw dient zowel voor de publieke functies (feestzaal, vergaderzaal, jeugdlokalen, sporthal) als voor de uitbreiding van de school (sporthal).

 

Een belangrijk element is de bouw van woningen langs de Leuvensebaan, min of meer waar nu de oude school en de frituur staan. Dit element kan wel op bijval rekenen. De dorpsraad heeft voorkeur voor de formule met de parking vooraan (ongeveer waar die nu is) en de groene ruimte achteraan.

 

De dorpsraad heeft wel degelijk voeling met de financiële kant van het project. Ze stelt voor om de twee sites samen te nemen voor heel de cyclus van ontwerp en ontwikkeling. Extra woningbouw moet eerder in de buurt van voetbalveld komen, welliswaar met een beter ontwerp. Publieke functies, open ruimte, plein en feesttent moeten wat ons betreft op de site aan pastorij en Linde blijven.

Een creatiever en frisser ontwerp is daarbij belangrijk. Daarbij is ondersteuning belangrijk, bv. van de Vlaamse Bouwmeester.

 

 

Risico-analyses of interventieplannen Wavre

Nog geen interventieplannen gekregen. Risicofactoren worden door de milieudienst opgevraagd bij Wavre.

 

 

Bezichtiging en (tijdelijke) korte termijnoplossingen voor leegstaande gebouwen

Bezichtiging is er geweest: de chirolokalen zijn wel degelijk een probleem.

Er werden contacten gelegd met het kerkbestuur om oplossingen te zoeken en uiteraard wordt ook optimaal gebruik van het oud gemeentehuis (gelijkvloers) bekeken .

 

 

Wegmarkeringen, verkeersborden etc.

Nog niet begonnen in Ottenburg, plannen liggen wel vast. Zebrapaden, parkeergelegenheid voor mindervaliden ...

 

Voor permanent parkeerverbod op Leuvensebaan (stuk tussen Terlaenenstraat en Kerkstraat) werd advies gevraagd via de verkeersraad aan een extern bureau. Nog geen antwoord.

 

Verkeersbord fietspad richting Ottenburg vanaf S.A.R. is doorgegeven. Na de vergadering blijkt dat het er ook effectief al staat, net voorbij de Oliestraat.

 

In de bocht van de Florivalstraat, aan de kant van de garage, werd gevraagd om het voetpad door te trekken. -> Dit is privé-grond. Nog te bekijken of de grondafstand voldoende breed is. Het wordt waarschijnlijk wel in 2014 aangepakt.

 

Verbodsbord voor vrachtverkeer op Tommestraat, Langeheidstraat en Kleine Langeheidestraat (via verkeersraad). Probleem nog acuter door werken in Archenne (tot september) – grote vrachtwagens die de Florivalstraat proberen.

Verbodsbord bestaat, maar staat na de bocht -> verzetten of extra bord plaatsen.

Daarnaast ook afspraken maken met kaartmakers/GPS-bedrijven. Zij moeten duidelijk aanduiden dat deze wegen niet geschikt zijn voor vrachtverkeer. Guy neemt dit mee naar de verkeersraad.

De werken zijn wel positief wat betreft verkeersdrukte in de Florivalstraat.

 

                                                    

 

 

4.   Nieuwe vragen aan de gemeente

 

4.1.       Verlichting op de voetweg door het kerkhof

Nu zijn er nog amper lichtjes. Graag nieuwe lichtjes plaatsen.

 

4.2.       Druk vrachtverkeer op Leuvensebaan en op nog kleinere baantjes

Mogelijk om controle uit te oefenen en om verkeersborden te plaatsen om vrachtverkeer te ontraden? De burgemeester liet na de vergadering weten dat het zwaar vervoer een paar uur per dag wordt gecontroleerd in de Florivalstraat. Verder werd een brief geschreven naar de firma Exite.

 

 

5.   Financieel overzicht

 

De financiële toestand van de Dorpsraad is gezond.

De belangrijkste uitgaven tot nu toe zijn flyers om de dorpsraad te promoten en kosten voor het organiseren van ons verkiezingsdebat. De balans van het verkiezingsdebat was wel positief. Bij de volgende AV wordt een gedetailleerd overzicht gegeven.

 

 

6.   Varia

 

6.1.       Verslagen van andere adviesraden

De verkeersraad was uitgesteld.

 

6.2.       Vergaderdata voor 2014:

Ook nu weer op vrijdagavond, en wel op 24 januari, 25 april, 20 juni, 26 september en 28 november, telkens om 20u in De Linde.

 

6.3.       Verkeersproblemen rond GSK

Parkeerprobleem en veroorzaakte overlast rond GSK niet opgelost door de nieuwe parking. Nog even afwachten maar wel opvolgen.

 

6.4.       Mobiliteit

Opmerking van Raymond: meenemen in het plan van Technum (of de veel betere tweede versie) -> mobiliteit rond kerk en pastorij, inclusief de versmalling in Terlanenstraat.

Eenrichtingsverkeer is waarschijnlijk het beste idee. Het is evenwel belangrijk dat landbouwmachines door kunnen.

 

Colines de Wavre: de heraanleg van de oude baan naar Wavre is niet geslaagd te noemen. Zeker geen voorbeeld voor ons.

 

Opmerking van burgemeester: Leuvensebaan: afweging tussen doorstroming en snelheidsbeperking herbekijken. Er zijn al schetsen -> te bekijken door leden van de dorpsraad en dan meenemen naar de verkeersraad. Guy neemt het op.

 

6.5.       Aankondigingsborden

De gemeente Huldenberg zal nieuwe aankondigingsborden plaatsen, met een systeem zoals in Overijse: gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen plank waarop sticker komt met de (tijdelijke) aankondiging. Verenigingen kunnen er gebruik van maken. De kost voor één aankondiging wordt op 25 euro geschat.

 

6.6.       Kerstmarkt

De kerstmarkt vindt op 21 december plaats vanaf 17u aan de oude school. Iedereen welkom! De dorpsraad besluit om dit jaar niet met een standje te staan.

 

6.7.       Drink

Aan de aanwezigen werd een Sinterklaasdrink aangeboden.

Klaas Decanniere, bestuurslid