Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 20 september 2013

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

lid

Klaas Decanniere

bestuurslid

Annelies Goovaerts

lid

Guy Hofman

lid

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Jules Roovers

geïnteresseerde (verhuisd, dus geen lid meer)

Daniël Van Daele

lid

Gerard Vanderveken

lid

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Françoise De Cupere

penningmeester

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Bart Hanot

geïnteresseerde

 

 

Verontschuldigd:

 

Petra Detienne

secretaris

Marieke Rimaus

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Philippe Vervoort

schepen

Arvin Willemse

lid

 

 

Afwezig:

 

Joris Costermans

lid

Guy Ronsmans

lid

Kristien Roosbeek

lid

Michael Verhaeghe

lid

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 21 juni 2013

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

De diaken wil na lezing van het verslag er toch op wijzen dat de pastorie wel degelijk als pastorie gebruikt wordt en de ambtswoning is van de kerkbedienaar.

 

De dorpsraad neemt hiervan acte en stelt dat de bezettingsgraad zeker geen 100% is. De dorpsraad blijft van mening dat dit schitterende gebouw meer verdient: meer activiteit, meer volk, meer luister, meer leven.

Guy Hofman vertelt dat er wel degelijk verandering op til is. De diaken zou ingestemd hebben met het gebruik van de kerk van Sint-Agatha-Rode voor andere doeleinden dan kerkdiensten. Een andere en/of bijkomende bestemming voor een aantal van de kerken en kerkgebouwen in Huldenberg wordt dus wel degelijk onderzocht.

Wordt opgevolgd. Voorstel om de diaken en/of vertegenwoordigers van de kerkfabriek uit te nodigen om te kijken wat kan. Niet duidelijk wat de beste manier is: ofwel uitnodigen op een volgende vergadering ofwel een persoonlijk gesprek voorstellen.

 

 

2. Verslag infomoment de Tomme van 11 september 2013

 

Voor de gelegenheid was er een info-punt opgesteld in de Poelstraat aan de toegang naar de Tomme. Hoewel daar een poort staat, is dit wel degelijk gemeentegrond. De poort was open voor de gelegenheid en er was een tentje met kaarten en info.

 

Er werd informatie gegeven over het project dat wordt uitgewerkt rond de Tomme. Doel is de aanleg van een wandelweg naast/rond de Tomme die deel wordt van de knooppuntenroute. Daarnaast wordt ook de poel (die de naam geeft aan de Poelstraat) uitgekuist en zal de boomopslag op de Tomme zelf worden verwijderd zodat ie beter te zien is.

De poel wordt enkel gevoed met regenwater. Er circuleert een voorstel om regenwater (en alleen regenwater) van de omringende huizen naar de poel te leiden. De poel krijgt daardoor meer water en het water moet niet afgevoerd worden. Dit zou de geplande rioleringswerken vereenvoudigen.

 

Het project rond de Tomme kadert in het  ‘missing link’-project, met o.a. ook een project in Sint-Agatha-Rode (aansluiting naar overkant van de Dijle) en eentje rond de oude trambedding in Neerijse. Er is op dit moment geen termijn vooropgesteld waarin het project klaar moet zijn.

 

Er was ook een korte samenvatting van de resultaten van de opgravingen: er zijn niet zo veel voorwerpen gevonden. Er werden wel bodemstalen genomen. Een eerste analyse toont dat de kern van de Tomme +/- 6000 jaar oud is. Hij is de enigste en grootste in zijn soort in België. Ook de locatie is uniek – andere vondsten zijn beperkt tot kustregio's. De Tomme werd waarschijnlijk opgehoogd/versterkt in de Romeinse tijd. Er is verdere analyse nodig.

 

De sleuf werd ondertussen weer dicht gemaakt. Gezien andere onderzoeken zoals echografie, weerstandsmetingen enz. niets opleverden zijn er voorlopig geen andere opgravingen gepland.

Over de functie van de Tomme is nog onduidelijkheid. Misschien is  het een aarden wal en niks anders. Het is, gezien zijn oriëntatie en ligging, eerder onwaarschijnlijk dat het om een verdedigingswal gaat. Eventueel zou  er een rol kunnen zijn geweest in de waterhuishouding: zorgen voor voldoende water in de poel.

In de loop der geschiedenis is er allerlei folklore ontstaan rond de Tomme. Er is een gerucht dat het Gouden Kalf er begraven ligt. Of het Gulden Vlies?

 

 

3. Opvolging lopende zaken

 

a.     Infovergadering school van 7 augustus 2013 (zie V AV 022 punt 9.c)

 

Uiteindelijk werd die vergadering georganiseerd door de gemeente op 7 augustus.

De OVSG-vertegenwoordiger gaf uitleg over de wetgeving. Er was vraag van een aantal ouders om een aanmeldingsdossier op te stellen om de huidige voorrangsregels bij inschrijvingen (voor broers en zusters van leerlingen die al ingeschreven zijn en voor kinderen van personeel) uit te breiden met het criterium ‘afstand van de woonplaats van het kind tot de school’. Het dossier moest ingediend worden vóór 1 september 2013 om van kracht te kunnen gaan op 1 september 2014. De vertegenwoordigers van de gemeente wensten een uniforme regeling voor heel Huldenberg uit te werken. Hierdoor werd de krappe timing onmogelijk.

 

Er werd op de gemeenteraad van 26 september besloten een werkgroep op te richten om de aanmeldingsprocedure en de inschrijvingsmomenten (om overbevolking –zoals dit jaar in de eerste kleuterklas- uit te sluiten) te bespreken.  De werkgroep zal bestaan uit +/- 12 personen, met vertegenwoordigers van de politieke partijen en van de scholen (directie en schoolraad). Een eerste vergadering vindt plaats op donderdag 16/10.

 

De dorpsraad is geen betrokken partij maar zal de situatie blijven opvolgen gezien de impact op het dorpsleven. De dorpsraad zal de verslagen van de werkgroepvergaderingen opvragen.

Een aantal leden van de dorpsraad wijzen er nog op dat dit probleem al vele jaren aansleept.

 

 

Ander puntje: parkeerproblemen en de daardoor veroorzaakte veiligheidsproblemen rond de school:

Er werd een parkeerverbod ingesteld in de Florivalstraat. Binnenkort volgt een eerste evaluatie.

 

Er is geen parkeerplaats voor personen met een handicap aan de school zelf. Er wordt onderzocht of die er alsnog kan komen.

De kaarten voor kinderen met een tijdelijke handicap zijn ingetrokken. Nieuwe gevallen moeten besproken worden.

 

Parkeren aan de school zelf kan om veiligheidsredenen (toegang brandweer) alleen op de voorziene parkeerplaatsen. Het personeel heeft een beurtrol en parkeert netjes op de parking. Nu de ouders nog ...

 

 

b.     Concert in de kerk

Klaas heeft een update gevraagd aan de diaken maar kreeg nog geen antwoord en gaat er dus van uit dat het orgel nog niet klaar is.

Informatie die na de vergadering werd bekomen: de oplevering van het orgel gebeurt op 16 oktober 2013. Maar het orgel heeft nog enkele maanden tijd nodig om zich te 'zetten'.

De kerkfabriek zal in samenwerking met de parochieploeg en de orgelkring van Overijse een officiële inhuldiging organiseren, waarschijnlijk een concert.

Wensen we als dorpsraad dit evenement mee te organiseren?

 

 

c.      Zwemvijver

 

Geen nieuwe info van Xavier of de werkgroep.

 

 

d.     Trage wegen

 

Gerard vertelt dat er op 10 oktober een infovergadering  is op de zolder van het gemeentehuis georganiseerd door de verkeersraad. Gerard gaat er naartoe.

Gedurende de zomer heeft een  jobstudent verder gewerkt aan het project rond trage wegen. De vergadering heeft tot doel de vooruitgang toe te lichten.

Wat Ottenburg zelf betreft vertelt Gerard dat er nog een aantal gaten zijn. Dit moet weer opgenomen worden.

Hij vermelde nog dat een aantal van die wegen nergens naartoe gaan. Wegen die wel verbinding maken moeten worden aangeduid en/of opgenomen in het knooppunten-netwerk. Zie ook puntje 2.

 

 

4. Wat gaan we doen met het toegezegde budget van de gemeente?

 

Volgens sommige leden een voorbarige vraag. In ieder geval is er geen gebrek aan ideeën:

- Informatiecampagnes/flyeren

- ‘hosting’ van de website. Die is voorlopig gratis, maar te vaak niet bereikbaar. Een andere provider kost zowat 25 euro.

- Bij het organiseren van bijvoorbeeld een concert moeten een aantal kosten op voorhand betaald worden. Het geld kan daar nuttig zijn. Ook kunnen entreegelden laag gehouden worden.

Conclusie: het geld besteden aan nuttige dingen zal geen probleem zijn.

 

 

5. (Nieuwe) vragen aan de gemeente

 

Er is vanavond geen vertegenwoordiger van de meerderheid aanwezig. De burgemeester is onverwacht verhinderd wegens een groot waterlek in de Elzasstraat.

 

Via e-mail werden volgende antwoorden bezorgd door de burgemeester:

-      Afspraken met Technum (zie V AV 022 punt 8.1): “We hebben geen contact meer gehad met Technum sinds juni. We wachten momenteel op de plannen van Interleuven. Eens deze in onze handen zijn kunnen we verder rond de bouw van het sociaal huis praten. De site Ottenburg komt dan eveneens ter sprake. Ik vraag Technum of zij eventueel hun werkingsprocedure kunnen toelichten en of ze tijdens de dorpsraad naar de bekommernissen van de inwoners kunnen luisteren. Ik kan dit echter niet bevestigen in hun plaats.”

-      GSK: “in het kader van ons ‘NIP’ zijn aan de stad Wavre de nodige risicoanalyses gevraagd. We spraken hier van bestuur tot bestuur en niet met GSK zelf.”

Bezichtiging en (tijdelijke) korte termijnoplossingen voor leegstaande gebouwen (zie V AV 022 punt 8.2): nog geen antwoord ontvangen.

 

Meerjarenplan kerkbestuur(zie V AV 022 punt 8.3): nog geen antwoord ontvangen.

 

Graag antwoord op deze punten tijdens of voorafgaand aan de volgende algemene vergadering.

Nieuwe vraag:

Situering: er is een vraag, zowel rechtstreeks aan de dorpsraad als via de milieuraad, over het opruimen van zwerfvuil. Onze voorzitter heeft tevergeefs geprobeerd contact op te nemen met de vraagsteller.

Eén punt met zwerfvuil is de Tomme waar oude banden liggen.

Dit is even ter sprake gekomen bij de infovergadering (zie puntje 2). Die banden horen daar inderdaad niet thuis. Een aantal ervan is evenwel tijdelijk en bewust gebruikt om uitspoeling te voorkomen aan de opgravings-site.

Kan de gemeente de rest van het zwerfvuil verwijderen?

 

 

6. Varia

 

Volgende vergadering: vrijdagavond 29 november 2013 om 20u.

Er zal een Sinterklaas-drink aangeboden worden aan de aanwezigen.

 

 

 

 

 

Klaas Decanniere, bestuurslid