Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 21 juni 2013

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

lid

Vincent Claessens

geïnteresseerde

Klaas Decanniere

bestuurslid

Katia della Faille

Schepen van leefmilieu en volksgezondheid

Petra Detienne

secretaris

Mark Dockx

geïnteresseerde

Annelies Goovaerts

lid

Guy Hofman

lid

Elke Joorter

geïnteresseerde

Joan Luca

bestuurslid

Ellen Philips

geïnteresseerde

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

geïnteresseerde (verhuisd, dus geen lid meer)

Daniël Van Daele

lid

Tine Vandaele

lid

Gerard Vanderveken

lid

Danny Vangoidtsenhoven

Burgemeester van Huldenberg

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Michael Verhaeghe

lid

Arvin Willemse

lid

 

 

Verontschuldigd:

 

Joris Costermans

Lid

Françoise De Cupere

penningmeester

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Kristien Roosbeek

Lid

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Marieke Rimaus

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Guy Ronsmans

lid

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

 

 

Namenrondje en welkom aan onze burgemeester en schepen, alsook aan de vier geïnteresseerde inwoners van Ottenburg die de vergadering bijwonen.

 

 

1.     Goedkeuring van het verslag van de AV van 19 april 2013

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Toelichting over het kerosinemeer door schepen Katia della Faille

 

Onze schepen vernam via de krant het bestaan van het kerosinelek in april 2013 en informeerde zich meteen via allerlei kanalen. Ze belde met haar collega schepen in Wavre, maar die wist ook van niets. Het kabinet van minister De Crem zou een rapport met informatie sturen, maar dit is pas een tweetal weken geleden toegekomen. Ook OVAM, de milieupolitie van Charleroi, LOGO en anderen werden gecontacteerd.

Het gaat om een ondergronds meer, 30 à 50 meter diep, +/- een meter van de drinkwaterlaag af en zowat 2 ha groot. Het bevindt zich in de industriezone Wavre Nord, aan het kruispunt van Avenue Zénobe Gramme en Chaussée des Collines. Het lek in het buizenstelsel is geconstateerd in 2005 en dan ook hersteld. Tot op heden had niemand de buurgemeenten geïnformeerd.

In het monitoringsrapport van Defensie blijkt dat er van 2007 tot 2009 verschillende werken zijn uitgevoerd, o.a. controleputten, luchtsondes en piëzometers (waarmee de waterdruk ofwel stijghoogte kan worden gemeten). Er is ook een hydraulische barrière geplaatst (= bufferzone = kleilaag).

Er werd een kleine verplaatsing van de kerosine gemeten in het zuiden waar dan een extra bufferzone is geplaatst. De hoeveelheid kerosine vermindert, behalve op twee plaatsen. Deze krijgen extra aandacht. De plek breidt zich niet uit t.o.v. 2005.

Momenteel is men nog aan het saneren, meer bepaald de kerosine gecontroleerd laten ontsnappen via de lucht (vandaar ook uitgebreide luchtanalyses). De opruimactie wordt betaald door Defensie (kabinet van De Crem).

Bij controles van het water is er geen hoge waarde van verontreiniging opgemerkt. Het water is dus drinkbaar. Uiteraard wordt dit blijvend opgevolgd.

Ottenburg ligt op 1,6 km van de probleemzone, wat relatief ver is.

Wie putwater heeft, moet dit sowieso regelmatig laten controleren. Je doet dit nu dus best ook. De controle is gratis voor bewoners die niet aangesloten zijn op drinkwater. Voor meer info, zie http://www.vmm.be/water/drinkwater/drinkwateranalyse of via de gemeentelijke milieudienst. Klaas/Jules zet deze info op de website. De gemeente Huldenberg blijft dit opvolgen.

 

 

3.    Antwoorden van de gemeente op onze vorige vragen

 

5.6.1. Is het mogelijk om een verkeersbord te plaatsen om het fietspad te gebruiken aan het nieuwe fietspad op de Leuvensebaan richting Wavre en op de Leuvensebaan als je van Sint-Agatha-Rode naar Ottenburg komt?

- Richting Wavre is een verkeersbord geplaatst: D10 = deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers. Er zouden ook nog wegmarkeringen worden aangebracht.

- Richting Ottenburg vanaf S.A.R.: deze vraag wordt meegenomen door Danny.

 

5.6.2. Kan de gemeente ons meer informatie bezorgen over de problematiek van kerosine in Wavre-Nord?

Zie agendapunt 2.

 

5.6.3. Is het mogelijk om een permanent parkeerverbod in te stellen op de Leuvensebaan tussen de Terlaenenstraat en de Kerkstraat?

In september worden er op het grondgebied van Huldenberg wegmarkeringen aangebracht. Deze vraag werd via de verkeersraad (Guy H./Klaas) mee opgenomen.

Er wordt nog met de politie bekeken hoe dit stuk straat veiliger te maken. Bijvoorbeeld door een beperkt aantal parkeerplaatsen aan te duiden zodat de doorstroom behouden kan blijven (nu problemen met grote voertuigen).

 

5.6.4. Is het mogelijk om een tijdelijk parkeerverbod in te stellen op de Florivalstraat (stuk tussen Leuvensebaan en Bloemenstraat) in functie van de schooluren?

Op de verkeersraad van volgende week wordt bekeken wat de beste oplossing is.

In de bocht aan de kant van de garage wordt het voetpad ook een stuk doorgetrokken.

 

Ook het parkeerprobleem op het Wilgenpad (schooltoegang) wordt besproken. De toegang moet vrij blijven voor bijvoorbeeld de brandweer. Momenteel zijn deze parkings voorzien voor leerkrachten. Ook ouders met kinderen met een fysieke beperking (bv. been in de gips) krijgen tijdelijk een parkeerkaart. Probleem hierbij is dat de ouders de kaart niet teruggeven wanneer het kind hersteld is. De gemeente zal met de schooldirectie afspraken maken over dit parkeerprobleem, alsook het oude verkeersbord 30km/u verwijderen en zebrapaden laten aanbrengen. De gemeente bekijkt ook de mogelijkheid om een voetpad aan te leggen in de bocht in de Florivalstraat aan de garage Florival.

 

5.6.5. Kan de gemeente ons informeren wat de plannen zijn voor de KMO-zone waarvan sprake op het politiek debat in september?

Een KMO-zone past niet binnen het ruimtelijk structuurplan. Momenteel is er een KMO-zone beneden in de Florivalstraat (Tudor), maar de toegangswegen zijn niet geschikt voor zwaar vrachtverkeer. De gemeente heeft dus geen plannen in Ottenburg.

 

Het is aangewezen dat er ook een verbodsbord voor vrachtverkeer komt op de Tommestraat, Langeheidestraat en Kleine Langeheidestraat. Afspraken maken met kaartmakers (in functie van GPS-gebruikers) is wenselijk.

Dit wordt aangekaart op de verkeersraad.

 

5.6.6. Is het mogelijk om op korte termijn (dus niet wachten op de dorpskernvernieuwing) in de tuin van de pastorij nog enkele speeltoestellen bij te plaatsen, bv. glijbaan, schommel voor kleinere kinderen …?

In 2013 is er geen budget voor voorzien. Dit is wel opgenomen in het meerjarenplan van het Jeugdbeleid.

 

 

4.   Verslag overlegvergadering met GSK van 10 juni

 

Hierbij de PowerPointpresentatie van de overlegvergadering met GSK vorige week maandag (D AV 044). Na deze presentatie was er ook mogelijkheid tot vragen stellen. Enkele bemerkingen:

 

1.  De presentatie was zeer algemeen.  De meeting was voor alle omwonenden, niet specifiek voor Ottenburg. Jammer dat er niet werd ingegaan op de vragen die we vooraf bezorgden. Ze voldoen blijkbaar (en waarschijnlijk) aan alle normen zoals die opgelegd zijn door de wet, maar wat dit in de praktijk inhoudt voor omwonenden, daar is niet dieper op ingegaan (bv. lawaaihinder zou er niet meer mogen zijn, terwijl er toch vrij veel vragen over waren. Dus is die er blijkbaar wél, maar misschien valt die binnen de toegestane norm? Arvin vroeg info; hij wacht nog op antwoord.

 

2.  Alle afspraken bij aanvang van de werken, en nu nog, zijn gemaakt tussen Wavre en GSK, m.a.w. er is geen enkele formele verplichting van GSK naar de gemeente Huldenberg toe. Wanneer advocaat Laevens daar dieper op ingaat, blijkt duidelijk dat het huidige bewind van de stad Wavre absoluut geen weet heeft van de gemaakte afspraken. De afspraken waren: aanleggen Groene corridor (kant Ottenburg niet meer mogelijk, bebouwing tot op de grens van hun eigendom), maximum 80 hectare uitbreiding (is ondertussen al meer) en een (kleine) financiële vergoeding (is betaald geweest).

 

3.  Het water gaat op drie manieren weg. Het industriële afvalwater wordt weggevoerd via een buizensysteem naar het zuiveringsstation in Gastuche/Bas-Wavre (http://www.ibw.be/eau-step.htm). Het regenwater komt terecht in de Kleine Bilande.

 

4.  De nieuwe verbinding van het industrieterrein naar de N25 (Wavre-Leuven) komt er. Er waren tegenstrijdige berichten vanuit enerzijds de stad Wavre en anderzijds de provincie Waals-Brabant of er al een tijdschema was. Ook niet duidelijk hoe de nieuwe weg past binnen de bescherming van de Dijlevallei (volgens Natura2000, zie http://www.natura-2000.be/wat_is_natura2000). Budget van 12 miljoen euro is wel al uitgetrokken.

 

5.  Ingeval van een ramp, zullen alle nodige instanties worden verwittigd. Waarschijnlijk is dit in de eerste plaats de stad Wavre, met brandweer, politie, provinciegouverneur enz. Die zullen dan contact opnemen met Huldenberg. Bedenking: in de praktijk betekent dit dat de mensen die er het dichtste bij wonen, waarschijnlijk pas zeer laat zullen worden bereikt. Dit is trouwens even goed van toepassing in geval er iets gebeurt met eender welk ander bedrijf dat in deze zone ligt (bv. Sun Chemicals). Danny zal het rampenplan van Waals-Brabant opvragen. Momenteel is dit niet beschikbaar voor onze gemeente. GSK moet zeker ook een risicoanalyse hebben. Danny probeert dit ook vast te krijgen. Onlangs was er een brand bij Sun Chemicals. Danny kreeg dit te horen via een journalist die hem contacteerde … (Blijkbaar was er geen gevaar voor de volksgezondheid en werd Huldenberg daarom niet gecontacteerd.)

 

6.  Deze overlegvergadering bracht al een beetje meer klaarheid, maar er blijven toch nog veel vragen. Overleg op lange termijn anders aanpakken? Met een beperkte groep er naartoe gaan met gerichte vragen en/of ook iemand van GSK uitnodigen op onze dorpsraad (en vragen vooraf doorsturen).

 

7.  I.v.m. sponsoring: er wordt geen voetbal gesponsord, enkel activiteiten in België i.v.m. gezondheid, kinderen en opleidingen.

 

8.  Er kan gevraagd worden aan de school hoeveel kinderen er zijn waarvan er een ouder in GSK werkt, om zo afspraken te maken i.v.m. het mobiliteitsprobleem aan de school. (Wellicht is info via de school verkrijgen niet mogelijk door de wet op de privacy.) Er is zeker bereidheid om mee te werken i.v.m. sensibiliseringsacties onder het GSK-personeel (bv. aanmoedigen verkeersregels volgen, carpoolen en fietsen).

 

9.  De nieuwe parking is af, maar voorlopig is er geen verandering in wild parkeren te bespeuren.

 

10.        Tegen eind 2015 zouden alle infrastructuurwerken -volgens de planning- gedaan moeten zijn.

 

11.        Cijfers verkeersdrukte: Guy H. vroeg en kreeg al cijfers (zie D AV 045) (nb. Bij opschrijven verslag: er zijn ook cijfers van Huldenberg vanuit de verkeersraad eventueel eens naast mekaar legen?)

 

 

5.   Verslag overleg Huldenbergse dorpsraden van 5 juni door Klaas en Françoise

 

De vergadering was voornamelijk een kennismaking met de werking van de verschillende dorpsraden. De dorpsraden hebben een verschillende werking en aanpak.

 

De gemeente verklaarde ook dat ze 500 euro zal toekennen aan de dorpsraden (bovenop de logistieke steun) die dat wensen. J Daaraan worden wel enkele voorwaarden gekoppeld, bv. een financieel jaarverslag opmaken zodat men weet waaraan we het geld besteden. De voorwaarden moeten nog concreet gemaakt worden.

 

We krijgen ook de vraag of we een feitelijke vereniging willen blijven of een erkende adviesraad worden (zoals de jeugdraad, milieuadviesraad …). We bespreken dit op de volgende AV. Di heeft vrij belangrijke consequenties wat statuten betreft.

 

De samenwerking met andere dorpsraden werd niet echt besproken gezien de verschillende werking. Er was wel interesse van de dorpsraad van SAR om eens langs te komen. Uiteraard welkom! (Opnieuw) verslagen naar elkaar doorsturen kan (Petra).

 

 

6.   Verslag verkeersraad van 24 april door Guy H. en Klaas

 

Vernieuwing verkeersraad: Guy H. vertegenwoordigt de dorpsraad, Klaas als plaatsvervanger.

 

Er kwamen twee grote onderwerpen aan bod die van belang zijn voor Ottenburg: parkeerbeleid en snelheidsproblematiek.

 

– beleid snelheidsbeperking voor de gemeente: 30-50-70 km/u: 50 standaard, 30 in kernen aan scholen enz., 70 waar het kan. De Leuvensebaan tussen Ottenburg en Sint-Agatha-Rode wordt (deels) 70 en verondersteld goede fiets- en voetpaden zoals het hoort voor een lokale weg type IIA. Als fiets- en voetpaden niet goed genoeg zijn, geldt voorlopig 50 km/u.

 

– Parkeerbeleid: Leuvensebaan richting Wavre: nu veel paaltjes, niet ideaal. Doel is een beter compromis vinden tussen laag houden van de snelheid en doorstroming. Beter parkeerplaatsen aanduiden met witte lijnen en betere spreiding zodat grote voertuigen beter door kunnen en dat er een betere doorstroming is. Ander voorstel is minder versmallingen en aanbrengen van twee poorten (vertragen verkeer aan begin van het dorp, voor binnenkomend en uitgaand verkeer)

Overleg met De Lijn is nodig i.v.m. parkeren (rusttijden) en lengte van de voertuigen.

 

 

7.   Verslag graafwerken de Tomme op 31 mei door Michaël

 

De KULeuven ging een proefopgraving doen op 24 mei. Dit werd uitgesteld omwille van het slechte weer. Michaël kon zelf niet aanwezig zijn. Hij nam wel contact op met Bart Vanmontfort. De datering van de vondsten die ze voor ogen hadden werd bevestigd, nl. 6000 à 6500 geleden. Er werd een sleuf gegraven van enkele meters lang en breed. Hierbij de toelichting de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) gaf op 14/2/2013 aan het college (D AV 046).

Danny bezorgt de foto’s aan Petra om op de website te zetten.

Michaël kreeg een kopie van alle verschenen artikels over deze site. Hij bezorgt dit aan Klaas om op onze website te zetten.

 

Er zou een voetweg worden geopend (vermoedelijk begin volgend jaar) en ook een informatiebord worden geplaatst. Wat opgegraven werd, zal in de bibliotheek van Huldenberg tentoongesteld worden.

 

Of er nog opgravingen worden gedaan, is onduidelijk. Het budget van de KULeuven hiervoor is erg klein.

 

Op een volgende vergadering verder bespreken, ook overleg met de archeologen.

Voor meer info zie verslag AV 017 van 27/4/2012.

 

 

8.   Nieuwe vragen aan de gemeente

 

8.1. Afspraken met Technum?

De afspraken zijn nog vaag. Momenteel nog niet geweten welk scenario gaat worden gevolgd. De gemeente houdt ons op de hoogte.

 

8.2. Op het overleg met de andere dorpsraden kwam de erbarmelijke staat van de Chirolokalen aan bod. De gemeente komt op korte termijn de huidige leegstaande gebouwen (pastorij, oud gemeentehuis) bezichtigen en bekijkt of er daar op korte termijn (tijdelijke) oplossingen kunnen zijn. Petra bezorgt aan de gemeente de inventaris die we een hele tijd geleden opstelden over het gewenst gebruik van de gebouwen.

 

8.3. Over het gebruik (of beter niet gebruiken) van de pastorij: het kerkbestuur maakt nu ook een meerjarenplan op. De gemeente vroeg aan het vicariaat om een lijst op te maken van de gebouwen die van de kerk zijn en van die die van de gemeente zijn.

 

 

 

9.   Varia

 

a.        Financieel overzicht van het verkiezingsdebat

We hadden 555,50 euro inkomsten van de drankverkoop.

Uitgaven: 313 euro (245,02 aan drank vanuit de zaal, 41 voor wijn en kleurenkopies bij Detienne en 26,98 verzekering voor de apparatuur)

Dus dat is netto in kas van de avond zelf : 242,50 euro.

b.     Volgende vergadering: vrijdagavond 20 september 2013. Noteer ook alvast 29 november 2013.

c.      Een vertegenwoordiger van OVSG (overkoepelend orgaan voor de scholen) wil uitleg komen geven over de wetgeving betreffende inschrijvingen in scholen. De gemeente vraagt aan de dorpsraad om dit samen te organiseren. De AV gaat akkoord  om een infovergadering te organiseren. We vragen ons af wanneer we dit best doen. We zouden graag een wijziging laten ingaan voor de inschrijvingen van schooljaar 2014-2015. Danny vraagt de deadline op voor aanpassingen aan het reglement voor schooljaar 2014-2015 en (wellicht 1 september) vraagt data op wanneer de toelichting kan worden gegeven.

d.     Beheerraad gemeenschapscentrum Huldenberg: er zijn geen kandidaten.

e.     Een inwoner vroeg of het politiereglement (meer bepaald over het gebruik van ontploffingsmotoren) nog van kracht is, gezien het GAS-reglement. Antwoord: het GAS-reglement bestaat sinds 2005 en de reglementering over het gebruik van ontploffingsmotoren staat er nog in. Het is dus niet gewijzigd. De gemeente gaat nog bekijken wat ze met het GAS-reglement gaan doen, gezien er amper een vijftal boetes werden uitgeschreven de voorbije jaren.

 

 

Hartelijk dank aan onze burgemeester en schepen voor hun aanwezigheid en aan allen voor de boeiende avond.

 

Het dagelijks bestuur besluit de aanwezigen te trakteren op een drankje.

 

 

Petra Detienne, secretaris