Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 19 april 2013

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Joris Costermans

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Herman Depré

Voorzitter OCMW en Schepen sociale zaken, sociale huisvesting en senioren

Petra Detienne

secretaris

Annelies Goovaerts

 

Guy Hofman

 

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

 

Daniël Van Daele

 

Tine Vandaele

 

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Gerard Vanderveken

 

 

 

Verontschuldigd:

 

Marieke Rimaus

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Wim Steeno

SK Ottenburg, ontslagnemend

Danny Vangoidtsenhoven

burgemeester

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

 

 

Afwezig:

 

Johan De Donder

ontslagnemend

Lieve Dergent

ontslagnemend bestuurslid

Guy Ronsmans

 

Kristien Roosbeek

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Michael Verhaeghe

 

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Arvin Willemse

 

 

 

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 23 november 2012

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Ontslagnemende leden en verkiezing nieuw bestuurslid (indien kandidaturen)

 

Johan De Donder en Wim Steeno nemen ontslag omwille van het opnemen van een politiek mandaat. Ook Lieve Dergent neemt ontslag. Aangezien Lieve bestuurslid was, is er een plaats vacant.

Klaas is als enige kandidaat-bestuurslid. De AV gaat hiermee na stemming unaniem akkoord.

Annelies is voorlopig contactpersoon voor SK Ottenburg zolang er geen nieuwe officiële afgevaardigde is.

 

 

3.   Voorstel nieuw beleidsplan door afgevaardigde van de gemeente

 

Herman Depré stelt zich voor en geeft een pluim voor onze goede werking.

 

Technum is een studiebureau dat het masterplan van Huldenberg vormgeeft.

Doel: Groot-Huldenberg in kaart brengen: herinrichting dorpskernen en (her)bestemming gebouwen

Hoofdzaken: bouw sociaal huis en diensten errond in het centrum van Huldenberg, inrichting dorpskernen (met Ottenburg als eerste in het rijtje) en rioleringen

Prioriteit: sociaal huis n.a.v. onteigening deel OCMW-gebouw langs N253. Diensten vooraan aan straat (dienstencentrum, doorgangswoningen en lokaal opvanginitiatief) moeten tegen eind 2014 verhuisd zijn.

 

Technum maakt verschillende ontwerpen en zal deze ook op onze vergadering komen voorstellen. Voorlopige timing is nog voor de zomervakantie. Petra reserveerde alvast de zaal op vrijdagavond 21 juni!

 

Realistische vragen moeten gesteld worden. M.a.w. rekening houden met financiële mogelijkheden. Deze legislatuur worden de plannen gemaakt en de budgetten goedgekeurd (niet alleen voor deze onderwerpen maar ook ruimer!). De uitvoering ervan zal uiteraard meer tijd in beslag nemen.

 

Daarnaast is het ook belangrijk om goed en ten gepasten tijde te communiceren over de beleidsplanning.

 

Naast de dorpskernvernieuwing staat ook de heraanleg van de Neerpoortenstraat (wellicht 2015) en Tommestraat op de agenda (wordt eerst aangepakt door Infrax omwille van grondwatervervuiling (Aquafin)).

 

De vergadering merkt (nogmaals) op dat er een snelheidsprobleem is in de Neerpoortenstraat (vooral stuk tussen Terlaenenstraat en Leuvensebaan). De vergadering vraagt een inspraakvergadering ten gepasten tijde betreffende de Neerpoortenstraat. Guy H. (Klaas) neemt dit mee naar de volgende verkeersraad.

 

Herman vult nog aan dat in de dorpskernvernieuwing ook specifiek aandacht is voor de schoolomgeving.

 

Bedankt aan Herman voor deze toelichting. Zie ook D AV 043_toelichting_Herman_Depre.

 

 

4.   Stand van zaken ideeën ‘dorpskern’

 

4.1.       Organisatie van een ‘klassiek’ concert voor orgel, klarinet en trompet in de Sint-Niklaaskerk te Ottenburg (Werkgroep: Klaas, Eliane, Joris en Daniël)

Klaas nam contact op met de diaken. De restauratie van de kerk is nog niet klaar. Het orgel zou speelklaar zijn in het najaar. De parochie gaat zelf ook een concert organiseren n.a.v. de ‘opening’. Klaas bood alvast onze hulp aan. Vraag is of wij een tweede concert wensen te organiseren (en dus zelf een datum prikken en artiesten vastleggen). Beide initiatieven laten plaatsvinden kan uiteraard ook.

 

 

Joris merkt op dat er een orgelkring bestaat die hier een concert kan komen geven.

 

Besluit: Klaas neemt contact op met de parochieploeg en maakt concretere afspraken voor het najaar en bespreekt mogelijkheden op lange termijn (jaarlijks concert).

 

Guy H. merkt op dat er slechts twee (Huldenberg en Ottenburg) van de vijf kerken zouden behouden blijven in hun functie. De andere kerken kunnen dus een andere bestemming krijgen.

Herman vult aan dat het centraal kerkbestuur het aanspreekpunt is om suggesties te doen.

Eliane stelt voor om op een volgende vergadering voorstellen te formuleren over wat men kan organiseren in onze kerk en dit te bezorgen aan de cultuurraad.

 

 

4.2.       Aanleg zwemvijver (Werkgroep: Eliane, Joan en Xavier)

Er zijn nog geen vorderingen geboekt door deze werkgroep. Graag tegen de volgende AV.

 

 

5.    Varia

 

5.1. Financieel overzicht van het verkiezingsdebat

 

Komt aan bod op de volgende vergadering.

 

5.2. Volgende vergadering: vrijdagavond 21 juni om 20u (opgelet, is een extra datum!). Noteer ook alvast 20 september en 29 november 2013.

 

5.3. Overlegvergadering met GSK

 

De burgemeester had contact met GSK. GSK wil een overlegvergadering organiseren met inwoners van Ottenburg. De voltallige AV is geïnteresseerd. Petra maakt verdere afspraken met de burgemeester. De verenigingen kunnen uiteraard ook hun bestuur informeren hierover. Iedereen is welkom! Mogelijke gespreksonderwerpen: lawaaihinder, verkeershinder, groene bufferzone, wat zijn hun (uitbreidings)plannen …

 

Van zodra een datum (en maximum aantal deelnemers!) bekend is, kunnen we flyeren in het dorp om iedereen te informeren en om vragen te verzamelen. Françoise maakt een tekst op en kopieert de flyer. Alle dorpsraadleden krijgen een pakketjes flyers om uit de te delen in een bepaalde straat tegen een bepaalde datum (meer info volgt nog). Jules zet de info op de website.

 

5.4. Gemeentelijke MilieuAdviesRaad (MAR): Daniël is kandidaat, waarvoor dank.

 

5.5. Herman deelt ons mee dat het Schepencollege heeft beslist dat de dorpsraden jaarlijks een forfaitair bedrag krijgen. De vergadering is heel blij met deze beslissing.

 

 

5.6. Vragen aan de gemeente

 

5.6.1. Is het mogelijk om een verkeersbord te plaatsen om het fietspad te gebruiken aan het nieuwe fietspad op de Leuvensebaan richting Wavre en op de Leuvensebaan als je van Sint-Agatha-Rode naar Ottenburg komt?

 

5.6.2. Kan de gemeente ons meer informatie bezorgen over de problematiek van kerosine in Wavre-Nord?

Gerard verzamelde enkele artikels hierover: Nieuwsblad, Laatste Nieuws, VRT, NVA kommentaar, De Nato pijplijn, Ook ambras in Kontich, Boer breekt pijplijn

 

5.6.3. Is het mogelijk om een permanent parkeerverbod in te stellen op de Leuvensebaan tussen de Terlaenenstraat en de Kerkstraat?

 

5.6.4. Is het mogelijk om een tijdelijk parkeerverbod in te stellen op de Florivalstraat (stuk tussen Leuvensebaan en Bloemenstraat) in functie van de schooluren?

 

5.6.5. Kan de gemeente ons informeren wat de plannen zijn voor de KMO-zone waarvan sprake op het politiek debat in september?

 

5.6.6. Is het mogelijk om op korte termijn (dus niet wachten op de dorpskernvernieuwing) in de tuin van de pastorij nog enkele speeltoestellen bij te plaatsen, bv. glijbaan, schommel voor kleinere kinderen …?

 

 

Aan allen bedankt voor de zeer interessante avond! De afwezigen hadden (weeral) ongelijk.

 

 

Petra Detienne, secretaris