Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 30 januari 2015

Leden: Aanwezig? Functie / vertegenwoordiger

van

Eliane Belgrado ja

Joris Costermans

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere ja bestuurslid

Petra Detienne verontschuldigd

Armin Faems voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts verontschuldigd Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman ja

Joan Luca ja penningmeester

Magda Migneau ja GBS De Letterboom

Ellen Philips verontschuldigd Ouderraad, plaatsvervanger

Klara Roelants verontschuldigd Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-

Rode

Silke Roelants verontschuldigd Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-

Rode, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans ja voorzitter

Raymond Ronsmans verontschuldigd Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno ja GBS De Letterboom

Daniel Van Daele verontschuldigd

Tine Vandaele verontschuldigd

Ilka Vandendriessche

Gerard Vanderveken

Christine Vankeirsbilck verontschuldigd KVLV Ottenburg, plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Michael Verhaeghe

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse ja lid

Gemeente:

Walter Craps verontschuldigd Schepen van Openbare werken,

Mobiliteit en Monumentenzorg

Danny Vangoidtsenhoven ja Burgemeester

Nicole Van Weddingen verontschuldigd Schepen van milieu, gezondheid,

land- en bosbouw, begraafplaatsen

en toerisme

Gasten:

Christel Verheyden verontschuldigd

Verslag Algemene Vergadering 029 Dorpsraad Ottenburg 30 januari 2015 1

Goedkeuring van het verslag van de AV van 28 november 2014

Het verslag werd goedgekeurd.

Financiëel overzicht

€ 677.04 in kas

Subsidies: wat doen we ermee

Een aantal voorstellen passeert de revue.

De algemene vergadering heeft een voorkeur om iets rond de Ottenburgse Feesten

te organiseren om zowel de Dorpsraad meer bekendheid te geven als om extra

volk en sfeer te krijgen op de Ottenburgse Feesten.

Er wordt gekozen voor het aanbieden van gratis kermis-ritjes aan de kinderen van

Ottenburg. Een budget van € 500 wordt toegewezen, eerlijk te verdelen zowel

naar de kinderen toe als naar de kermis-attracties. Joan coördineert met David

Detienne en met de kermis-mensen.

Joan geeft ook een overzicht van het voorlopige programma van de Ottenburgse

Feesten zoals gepland door de gelijknamige vereniging en onder voorbehoud dat

alles op tijd geregeld geraakt. Er kan ook nog wat verschuiven tussen zaterdag en

zondag voormiddag.

Kermis: exacte uren nog te bepalen

vrijdag avond 1 mei:

openluchtcinema

zaterdag 2 mei:

Vrijmarkt

Duathlon georganiseerd door Hupsala

dansvoorstelling door step by step

eventueel samenwerking met week van de amateurkunsten

kinder-animatie door de gezinsbond

Fuif

zondag 3 mei:

voormiddag: Ontbijt in de Linde

namiddag: Concert door de Koninklijke Filharmonie

en verder: petanque-toernooi, kubb-toernooi

Antwoorden van de gemeente op onze vragen

De burgemeester komt de antwoorden persoonlijk toelichten.

Wegmarkeringen:

Markeringen 2015 moeten nog uitgevoerd worden. Meestal is dit rond de zomer

of na de zomer. Voorrang van rechts is inderdaad op een aantal plaatsen

onduidelijk.

Dit geldt overigens voor meerdere locaties in de gemeente. Er wordt een plan

opgesteld om probleem-locaties te identificeren, eventueel te herzien, en

duidelijk aan te geven.

Poortje tuin:

Verslag Algemene Vergadering 029 Dorpsraad Ottenburg 30 januari 2015 2

Het gevraagde poortje dient als extra toegang tot de tuin vanaf de Schoolstraat.

Deze nieuwe toegang moet afgesloten worden met een poortje met kinderslot

zodat kleine kinderen niet zomaar uit de tuin weg kunnen lopen op die plaats.

Na uitleg over wat we precies bedoelen zal onze vraag nog een keer bekeken

worden.

Snoeihout:

Is een ‘minimale dienstverlening’ mogelijk? Bv. in elke deelgemeente enkele

dagen/een week in november een hakselaar (en/of container) op een parking

zetten (zonder rondhaling)?

Snoeihout zal niet meer worden opgehaald. Er wordt gekeken (inclusief

vergunningen etc.) naar de oprichting van een containerpark “op maat”.

Daarnaast moet heel het afvalbeleid worden gecoödineerd met Ecowerf.

Het beleid van Ecowerf heeft ook gevolgen voor de ophaling van het huisvuil:

hun wagenpark is niet geschikt voor de ophaling van zakken. De ophaling wordt

daarom sinds 2015 uitbesteed, met wat overgangsproblemen als gevolg. Eén en

ander werd bijgestuurd, huisvuil ophalen zou nu weer vlot moeten verlopen. De

ophaalrondes zijn wel veranderd – zorg ervoor dat je zakken vroeg buiten staan!

Leuvense baan/verkeersremmers:

Wat is de stand van zaken van de studie op de Leuvensebaan (stuk van centrum

naar Wavre) i.v.m. de verwijdering van de hinderpalen?

Een aantal verkeersremmers zal worden weggehaald.

Er wordt een evenwicht gezocht tussen vlotte doorstroming enerzijds en veilige

snelheden anderzijds.

Er wordt ook gekeken naar boomwortels die het troittoir beschadigen.

De gemeentelijke diensten zullen een voorstel uitwerken.

Vervolgens zal de situatie bekeken worden met de mensen ter plaatse.

-> Arwin en Klaas bekijken plan met de bewoners, volgen op en maken afspraak

met openbare werken.

Er volgt ook overleg met de verkeersraad.

De aanpassingen zullen vervolgens worden uitgevoerd door Openbare werken.

Leuvense baan/fietspad

Kan de situatie voor fietsers op de Leuvensebaan komende van S.A.R. die de

Florivalstraat wensen in te draaien of op de Leuvensebaan verder rijden,

duidelijker gemaakt worden (zowel voor fietsers als automobilisten)? Bv. door

een stukje lijnmarkeringen op de rijbaan aan te brengen. Nu stopt het fietspad

‘zomaar’, net voor het kruispunt.

Het einde van het fietspad langs de Leuvense baan/hoek Terlanenstraat zal

duidelijker gemaakt worden zowel voor fietsers als automobilisten. De exacte

uitwerking wordt nog bekeken.

Verkeersborden school-omgeving:

Kan de politie een rondgang doen in heel de gemeente om de huidige

verkeersbordensituatie te herbekijken (wildgroei, niet zichtbaar …)? Bv. Zowel

elektronisch als gewoon bord voor 30km/uur schoolomgeving.

Dit wordt aangepakt – alle verkeersborden worden geïnventariseerd en in een

Vlaamse databank gestopt. Met behulp van dat systeem wordt dan naar

mogelijke vereenvoudigingen gekeken.

Verslag Algemene Vergadering 029 Dorpsraad Ottenburg 30 januari 2015 3

De twee zone-30 borden worden in ieder geval al doorgegeven.

N25:

Graag dichte opvolging van de ontwikkelingen betreffende de verbindingsweg

N25 – Wavre-Nord. De Dorpsraad wil heel graag de verkeerstellingen inkijken die

werden uitgevoerd. Graag navragen of simulaties werden uitgevoerd voor de

verkeerssituatie met de nieuwe weg en graag inzage in die simulaties als ze

bestaan.

Het gemeentebestuur/ de burgemeester hebben officiëel niks meer gehoord.

De afgeleverde vergunning is ingetrokken omdat ook een (milieu)effectenstudie

(étude d'incidence) nodig is.

Pas als die er is kan een (nieuwe) bouwvergunning worden aangevraagd.

(noot van de Secretaris: De nieuwe vergunning gaat gepaard met een nieuw

openbaar onderzoek. Als de vergunning er komt beginnen de werken volgens Le

Soir ten vroegste in 2016).

Noodplannen GSK:

Dit dossier wordt verder opgevolgd.

Er ging een brief naar de gouverneur van Vlaams Brabant, gouverneur Waals-

Brabant en naar de burgemeester van Rixensart (in het Nederlands conform de

taalwetgeving).

De gouverneur van Vlaams-Brabant reageerde – zijn diensten zullen nakijken

wat er gebeurde.

Geen antwoord van Waals-Brabant en Rixensart.

Bijbouw voetbal

Extra kleedkamers nodig in Huldenberg wegens te veel jeugdspelers voor de

bestaande infrastructuur. Er werd gekozen voor containers om de kostprijs

beperkt te houden.

Extra baby-stoelen voor de zaal?

Vraag wordt nog eens meegenomen.

Nieuwe vragen aan de gemeente

Her-aanleg kerkhof:

Hoe wordt omgegeaan met de waardigheid van de overledenen tijdens de heraanleg?

Wat zijn de plannen nu en op lange termijn?

De burgemeester heeft al tijdens deze vergadering uitgebreid antwoord gegeven op

onze vragen. Wat hier volgt is een samenvatting in telegram-stijl

Algemeen beleid voor de begraafplaatsen in Huldenberg:

– zolang er plaats is blijven alle kerkhoven van de deelgemeenten in functie

– nieuwe noden:

eenvoudige toegang voor machines

betere voorzieningen voor as-uitstrooiing en urne-begraving

– nieuw begrafenis-regelment om “begrafenis-toerisme” vanuit Brussel te

verminderen:

duurder voor niet-inwoners

grafrust in Huldenberg wordt behouden op 15 jaar

concessies voor 30 of 50 jaar

Verslag Algemene Vergadering 029 Dorpsraad Ottenburg 30 januari 2015 4

– voldoende plaats voor nieuwe begrafenissen betekent ruimen van oude

graven:

door gespecialiseerde firma

stoffelijke resten worden herbegraven in een knekelgraf; niet gemarkeerd

Concreet voor kerhof Ottenburg:

– graven met (lang) vervallen concessies worden geruimd

– meer plaats maken voor verstrooiing, urnes

– banken, paadjes (onkruidvrij), gras-zone met boom

– geen stadspark: ook in “park”-zone blijven een aantal oude zerken behouden

– oorlogsgraven krijgen aandacht die ze verdienen

(– zelfde basisprinciepes voor alle kerkhoven in Huldenberg)

– ontwerp wordt als bijlage toegevoegd aan dit verslag (in 2 delen wegens A3

formaat), één van de paden op het plan wordt evenwel niet aangelegd wegens

te dicht bij een graf dat behouden blijft.

Tijdens de nabespreking van dit thema stelt De dorpsraad dat de plannen rond het

kerkhof van Ottenburg eenzelfde uitgebreide toelichting verdienen in het gemeentelijk

infoblad.

Varia

Verslagen andere adviesraden – verkeersraad:

Stukje Leuvense baan aan tankstation: adviesbureau “heeft nog geen opdracht

gekregen”

De dorpsraad bekijkt de situatie nog even opnieuw en vindt dat deze situatie

best wel dringend wordt aangepakt en een goede studie waard is:

– De verkeerssituatie is gevaarlijk als er geparkeerde auto's staan in deze zone.

– Anderzijds zorgen die auto's dan wel voor lage snelheden

– De kerkstraat heeft een soortgelijk probleem, al zijn de snelheden hier lager.

De dorpsraad stelt dan ook voor dat een adviesbureau de opdracht krijgt om de

verkeerssituatie te bekijken in heel de zone Leuvense baan – Terlanenstraat –

Kerkstraat – Schoolstraat (en eventueel ook nog Florivalstraat en

Bloemenstraat).

Concert:

De website van de Orgelkring Druivenstreek kondigt een orgelconcert aan in de

kerk van Ottenburg op 14 maart 2015 om 20 uur. De toegang is gratis.

Ottenburgse Feesten 2016:

Voorstel thema: de Tomme.

Klaas neemt contact op met het archeologisch team van de KU Leuven om het

laatste nieuws te weten over de resultaten van de opgravingen in 2014.

Klaas Decanniere

secretaris Dorpsraad Ottenburg

Verslag Algemene Vergadering 029 Dorpsraad Ottenburg 30 januari 2015 5