Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 31 maart 2017

Leden: Aanwezig? Functie / vertegenwoordiger

van

Joris Costermans nee

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere nee bestuurslid

Petra Detienne ja

Armin Faems nee voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts ja Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman ja

Joan Luca ja penningmeester

Magda Migneau nee GBS De Letterboom

Ellen Philips Ouderraad, plaatsvervanger

Luis Bouchery Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode

Andrew Kirubi Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans ja voorzitter

Raymond Ronsmans ja Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno GBS De Letterboom

Daniel Van Daele nee

Tine Vandaele ja

Ilka Vandendriessche

Gerard Vanderveken ja

Christine Vankeirsbilck ja KVLV Ottenburg,

plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye ja Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse ja lid

Gemeente:

Danny Vangoidtsenhoven ja Burgemeester

Nicole Van Weddingen ja Schepen van milieu,

gezondheid, land- en bosbouw,

begraafplaatsen en toerisme

Kandidaat-lid:

Frederik Francois ja

1

1. Plannen Leuvense baan

De burgemeester legt de plannen uit rond de Leuvense baan tussen St. Agatha Rode

(Zesdagmaalstraat) en Ottenburg – de focus ligt op Ottenburg, maar een consequente

weginrichting vanaf de kern van Rode tot Wavre schept duidelijkheid voor de bestuurder.

De plannen werden uitgewerkt door de verkeersdeskundige van onze politiezone op basis van

plaatsbezoeken. Doel van het project is het verhogen van de verkeersveiligheid door het

verlagen van de snelheid. Tegelijk moet doorstroming gegarandeerd worden zodat er minder

frustratie en agressie onstaan bij bestuurders. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met een

beperkt budget – aanleg of heraanleg van weg en/of fiets- en voetpaden zit er niet in.

De baan tussen St.Agatha Rode en Ottenburg is een weg type II, wordt te druk bereden (tot

790 voertuigen per uur) en loopt door de dorpskernen van Rode en Ottenburg. De weg is nu

een voorrangsweg en een mengeling van zone 30, zonde 50 en zone 70.

Voorrangsweg en zone 30 is en moeilijke combinatie – er zijn onvoldoende prikkels om 30 km/u

vol te houden.

Het plan draait dan ook om prikkels: zorg ervoor dat bestuurders er niet naast kunnen kijken

dat ze dorpskernen inrijden. Dit wordt “poort-effect” genoemd.

Volgende maatregelen zullen systematisch worden toegepast:

Generiek:

– de Leuvense baan minder monotoon maken: aanbrengen van belijning, uittekenen van

bushaltes, uittekenen van parkeerplaatsen.

– zorg door slimme belijning voor een slankmakend effect: als de baan smaller lijkt gaan

bestuurders vertragen

– wegversmallingen: opnieuw de weg smaller maken – de breedte van de rijweg wordt beperkt

tot 5,20 meter: Twee auto’s of een auto en een bus kunnen vlot kruisen, 2 bussen of

vrachtwagens niet.

Fietspaden:

– begin- en eind van een fietspad: duidelijk aanduiden met wegmarkeringen en paaltjes

– stoepranden afvlakken zodat fietsers gemakkelijk op en van het fietspad geraken

– vanuit de zijstraten wordt het fietspad duidelijk aangegeven.

Eerste poort-effect: binnen rijden van het dorp

– aan begin en einde van een kern: 50 km/u als wegmarkering aanbrengen (bovenop

verkeersborden)

– maak het poort-effect consistent. Versmalling, verkeersbord, wegmarkering moeten allemaal

op dezelfde plaats komen

Tweede poort-effect: binnen rijden zone 30 (centrum)

– opnieuw versmallen tot 5,20 meter

– regelmatig flitsen

– zijstraten voorrang geven: Florivalstraat – Terlanenstraat – Kerkstraat – Pompstraat –

Tommestraat

Moeilijke punten:

– binnenrijden Ottenburg vanuit Wavre:

combinatie van bocht, paaltjes, inrit en fiets-oversteekplaats: optimale oplossing nog niet

duidelijk

– Florivalstraat: vast bord zone 30 en dynamisch bord zone 30 moeten dezelfde zone dekken

– rond het standbeeld van Splingaerd: als je de zijweg neemt kom je niet langs het zone-30

bord

– parkeren aan de slagerij: zorgt zeker tijdens de spits voor moeilijke doorstroming

– de verkeersmetingen werden uitgevoerd tijdens de werken aan de Neerpoortenstraat. Het

effect daarvan is niet duidelijk.

Specifiek voor Boesberg: verhoogd wegdek is zone 30 – deze is slecht aangeduid en zit

bovendien tussen 2 zone 70-stukken. Om de veiligheid te verbeteren wordt enerzijds de zone

2

50 uitgebreid vanaf de Zesdagmaalstraat tot Boesberg, en anderzijds wordt het stuk tussen

Boesberg en het voetbalveld van Rode ook zone 50.

Verandering van de voorrang zal wennen zijn → dit plan uitvoeren vergt stevige communicatie.

Poging tot samen vatten van de discussie:

– parkeren aan de slagerij: kan een parkeerverbod tijdens de spits (zeker ochtendspits,

eventueel ook avondspits)?

– begin zone 30 in de Terlanenstraat: positie van het verkeersbord (en dus begin zone 30)

graag her-evalueren

– is er overleg gepland hierover met GSK? Is dat iets wat de Dorpsraad zelf kan doen?

– effect van werken Neerpoorten op verkeersstromen?

- effect van N25 ?

– er is een flinke discussie over het verschuiven van voorrang naar de zijstraten.

Zijn er, zeker met deze drie zaken samen, mogelijkheden om simulaties te laten uitrekenen?

– de resterende kassei-stroken in het stuk Apotheek – Wavre zorgt nu voor problemen met

fietsers: die wijken plots uit voor die kasseinen. Misschien is het een idee om een “glad” paadje

door de kasseien te trekken voor de fietsers, terwijl auto’s wel kasseinen voelen en dus

vertragen?

– graag rekenig houden met melk-ophalingen en landbouwmachines.

Vragen aan/feedback naar de deskundige:

Uiteindelijk groeit er consensus rond vier vragen naar de deskundige/bevoegde werkgroep:

– het stuk tussen apotheek en Wavre werkt nu vrij goed – kan dit zo blijven?

– wel graag overwegen om de kassei-stukjes fiets-vriendelijker te maken door een “glad”

paadje te voorzien

– waar 70 km/u kan graag ook 70 km/u toelaten.

– een permanente, uitgebreide zone-30 genereert vrij veel weerstand, zowel naar draagvlak

toe als naar geschatte effecten op doorstroming – wat is hier mogelijk?

2. Hoe verder met de Dorpsraad?

De meerderheid is voorstander van zeker 3 vergaderingen per jaar die lang op voorhand vast

liggen – er valt altijd wel iets te bespreken. Extra vergaderingen om dringende reden kunnen

bijkomend georganiseerd worden.

Een mogelijke piste is werken met debat-thema’s en/of uitnodigen van gasten.

Voorstellen zijn o.a. discussie over ruimtelijke ordening op lange termijn, discussie over

financien van de gemeente.

En de pastorijtuin blijft ook een project om mee verder te gaan.

Er zou ook met jaarthema’s kunnen worden gewerkt.

Er zijn bij de huidige leden geen kandidaten om de vacante plaatsen in het dagelijks bestuur in

te vullen.

Er is in ieder geval plaats voor nieuwe leden – er zal een wervingscampagne worden opgezet.

Er wordt beslist om een volgende algemene vergadering op 28 april 2017 te laten doorgaan.

Een volgende mogelijke vergader-datum zou 22 september kunnen zijn.

3. Varia

Overlap van activiteiten binnen de gemeente.

Burgemeester suggereert met aandrang dat vereningingen dit zelf oplossen, eventueel via de

Kultuurraad.

Klaas Decanniere,

secretaris

3