Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 29 november 2013

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Klaas Decanniere

bestuurslid

Françoise De Cupere

penningmeester

Petra Detienne

secretaris

Annelies Goovaerts

lid

Guy Hofman

lid

Ellen Philips

geïnteresseerde

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

geïnteresseerde (verhuisd, dus geen lid meer)

Danny Vangoidtsenhoven

Burgemeester +

Philippe Vervoort

schepen

Arvin Willemse

lid

Kenneth Demaerschalk

geinteresseerde

Armin

voorzitter ouderraad

Verontschuldigd:

 

Eliane Belgrado

lid

Joris Costermans

lid

Walter Craps

Schepen van openbare werken, mobiliteit en monumentenzorg

Joan Luca

bestuurslid

Tine Vandaele

lid

Gerard Vanderveken

lid

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Marieke Rimaus

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eddy Ronsmans

voorzitter

 

 

Afwezig:

 

Guy Ronsmans

lid

Daniël Van Daele

lid

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Leen Vanderlinden

GBS De Letterboom

Michael Verhaeghe

lid

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Kristien Roosbeek

lid

 

 

 

Onze voorzitter is verontschuldigd wegens gezondheisproblemen.

 

Er wordt hem veel beterschap gewenst vanuit de Dorpsraad.

In onvereenstemming met onze statuten neemt Petra het voorzitterschap waar.

 

 

Omdat er nieuwe gezichten zijn volgt een voorstellingsronde.

Raymond Ronsmans vertelt tijdens te voorstellingsronde dat hij de Landelijke Gilde ook vertegenwoordigt in milieuraad en verkeersraad. Dat zijn veel mandaten bij elkaar en hij doet dan ook  een warme oproep voor naar jongere mensen om in de gemeentelijke  adviesraden te gaan zetelen zodat hij met gerust hart de fakkel kan doorgeven.

 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de AV van 20 september 2013

 

Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende opmerking van Gerard:

In het verslag van 20/9 is sprake van banden die moeten worden opgeruimd op de Tomme. Volgens mij is het mogelijk dat er verwarring is over de locaties en dat er niet 1 maar 2 problemen zijn. Er zijn enerzijds de banden die op het gemeenteperceel naast de Tomme lagen en die nu gebruikt zijn om de helling van de weer aangevulde sleuf te 'beschermen'. Anderzijds is er een klacht  van een dame hangende, maar ik vermoed dat het daarbij over een andere plek gaat nl. aan het einde van de Tomme voor de afdaling naar de Klabbeekhoeve, links in de bosrand. Na te zien is over welke plek de klacht echt gaat en er dus 1 of 2 locaties met banden zijn.

 

Er kwam reactie op vorig verslag van Christel Verheyden. Het bestuur neemt de punten mee naar de volgende bestuursvergadering.

 

 

 

2. Opvolging lopende zaken

 

2.1.       Trage wegen

Info van Gerard over de vergadering van 10 oktober:

Tijdens de vergadering over Trage Wegen hebben Christiaan Serrus (milieuambtenaar) en Peter Bary (werkgroep trage wegen) de reeds verwerkte gegevens over de voetpaden en trage wegen voorgesteld. Doel van het project, dat al twee jaar loopt, is verzamelen van gegevens over de trage wegen in de gemeente en het verwerken van die gegevens in de databank van een GIS-systeem (Global Information System). Met het GIS-system kunnen snel en eenvoudig kaarten worden gemaakt. De gegevens voor Huldenberg zijn grotendeels verwerkt, Neerijse is gedeeltelijk klaar.

Voor Neerijse-Loonbeek zijn nog een aantal gegevens beschikbaar maar nog niet verwerkt. Voor Ottenburg zijn de gegevens beschikbaar dank zij het werk van Gerard en ook voor Huldenberg zijn er nog 'gegevensdatabladen', die Christiaan mits samenzitten met de opsteller kan verwerken.

Data invoeren in het GIS systeem benodigt ongeveer 2 dagen werk per dorp. Tijd die druk bezette ambtenaar niet heeft. Het voorstel om eerst alleen Huldenberg af te werken, werd niet weerhouden en men gaat trachten ook de andere gegevens voor zover beschikbaar nog te verwerken. Een piste daarbij is dat men een kopie van (het openbron) Gis-programma en een kopie van de database voor PC gaat ter beschikking stellen, zodat meerdere mensen de database kunnen aanvullen.

Zodar de gegevens verwerkt zijn zal men kijken hoe groot het draagvlak is om deze wegen (vooral de in onbruik geraakte) weer open te stellen. Voor het stuk van Ottenburg en Neerijse komt er een infovergadering in de schoot van de dorpsraden. Andere adviesraden zoals milieuraad en verkeersraad worden uiteraard ook betrokken. Er is nog geen vaste planning voor, termijn is 1 a 2 jaar.

Hoewel er een jobstudent was aangeworven is er niet zo veel vooruitgang geboekt tijdens de vakantie met het verwerken van de gegevens. Het invoeren bleek ingewikkelder dan gedacht.

 

Christiaan Serrus is contactpersoon.

Klaas neemt contact en kijkt hoe we kunnen helpen, b.v. afstappen met GPS en coordinaten over dragen, of data invoeren en coordineert ook met Gerard.

 

 

 

2.2.       Werkgroep gemeentescholen

 

Toelichting door Ellen.

Eind oktober kwam de werkgroep voor het eerst samen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van elke politieke partij, de schooldirecties, en ouders en/of leerkrachten van de scholen.

 

Een belangrijk punt dat besproken werd en relevant is voor de Dorpsraad is de wijziging van schoolreglement, ook geldig voor Ottenburg. Dit nieuw reglement is ondertussen goedgekeurd op de gemeenteraad. De wijziging corrigeert het mechanisme dat voor dit schooljaar heeft geleid tot overbevolking van de school in Ottenburg, voor zover mogelijk binnen het wettelijke kader. Eventuele verdere acties/maatregelen/ regelingen moeten zowiezo op tijd klaar zijn en goedgekeurd worden door OVSG.

 

Volgende vergadering van de werkgroep gaat over hoe de inschrijvingen concreet zullen geregeld worden voor de volgende inschrijvingsperiode in maart.

 

De Ouderraadvan de school wil kijken hoe de inschrijvingen lopen in maart op basis van het nieuwe reglement alvorens verdere acties te overwegen.

Er was ook een warme oproep om de positieve kanten van de lokale scholen onder de aandacht te bregen en niet te blijven hameren op de problemen.

 

 

3.   Antwoorden van de gemeente op onze vragen

 

Vorig verslag

Het college besprak op 24/10/13 het verslag van 20/9/2013.

Hun antwoorden:

-      Pastorij Ottenburg: De gemeente zal de bestemming van de pastorij verder bespreken met de Kerkfabriek.

-      De parking voor personen met een handicap aan de school zal bekeken worden met de school en de politie.

-      De banden werden gelegd door de KULeuven om afgezakte aarde tegen te houden. Vrijwilligers zullen zorgen voor de opruim. Zie ook punt 1.

 

 

Technum

-      Kan Technum haar werkingsprocedure komen toelichten op een AV? (zie V AV 023)

 

Technum heeft nog niets laten weten in verband met een bezoek aan de dorpsraad, maar de Burgemeester heeft wat schetsen mee als resultaat van een eerste ideeën-ronde.

 

De bedoeling van de oefening is om te komen tot een Masterplan voor Ottenburg.

 

De aanwezige leden van de dorpraad bekijken de schetsen en zijn niet bepaald enthousiast.

 

Hyperkorte samenvatting van de schets:

-      de voorsgestelde plannen verhuizen alle publieke functies (feestzaal, tuin, vergader-ruimte, jeugdlokalen, ..) naar de site aan het voetbalveld. De huidige pastorijtuin wordt verkaveld en ook in pastorij zelf wordt omgebouwd tot woningen.

-      De sites aan pastorij en Linde enerzijds en voetbalveld en school anderzijds worden aan mekaar gelinkt.

 

Hyperkorte samenvatting van de reacties:

-      De Dorpsraad kiest er duidelijk en unaniem voor om de publieke functies uit te bouwen rond pastorij en de Linde. Ook gaat er veel te veel open en publieke ruimte over in prive-domein.

-      De twee sites pastorij/Linde en school/voetbal worden aan mekaar gelinkt maar er is (nog) geen plan voor de site rond school en voetbal. Op die manier is het nogal moeilijk om ons van de voordelen van deze aanpak te overtuigen.

 

 

Uitgangspunten die Technum gebruikte bij hun voorstel:

Verkeersleefbaarheid, woonkwaliteit, publieke functies die inwoners wensen (gebaseerd op ons lastenboek), behoud herkenbare gebouwen, goede bereikbaarheid te voet, verkeersarm, maxiumum 2 bouwlagen (mits enkele uitzoneringen om de skyline visueel interessant te houden)

Ook belangrijk:

-      financiële haalbaarheid en haalbaar qua vergunningen

-      de chiro-lokalen en eigenlijk ook de feestzaal moeten nieuwbouw worden

-      gronden zijn reeds eigendom van de gemeente

-      het project genereert voldoende opbrengsten om nieuwbouw te betalen. Die nieuwbouw dient zowel voor de publieke functies (feestzaal, vergaderzaal, jeugdlocalen, sporthal) als voor de uitbreiding van de school (sporthal) .

 

Een belangrijk element is de bouw van woningen langs de Leuvense baan, min of meer waar nu de oude school en de frituur staan. Dit element kan wel op enthousiasme rekenen. De dorpsraad heeft voorkeur voor de formule met de parking vooraan (ongeveer waar ie nu is) en de groene ruimte achteraan.

 

De dorpsraad heeft wel degelijk voeling met het financiële kant van het project. Ze stelt voor om de twee sites samen te nemen voor heel de cyclus van ontwerp en ontwikkeling. Extra woningbouw moet eerder in de buurt van voetbalveld komen, welliswaar met een beter ontwerp. Publieke functies en open ruimte en plein en feesttent moeten wat ons betreft op de site aan pastorij en Linde blijven.

Een creatiever en frisser ontwerp is daarbij belangrijk. Daarbij is ondersteuning belangrijk, bv. van de Vlaamse Bouwmeester.

 

 

Risico-analyses of interventieplannen Wavre

Nog geen interventieplannen gekregen – wordt opgevolgd.

 

 

Bezichtiging en (tijdelijke) korte termijnoplossingen voor leegstaande gebouwen

Bezichtiging is er geweest - chiro-localen zijn wel degelijk een probleem.

Er werden contacten gelegd met het kerkbestuur om oplossingen te zoeken, en uiteraard wordt ook optimaal gebruik van oud gemeentehuis (gelijkvloers) bekeken .

 

 

Wegmarkeringen en verkeersborden etc.

Nog niet begonnen in Ottenburg, plannen liggen wel vast. Zebrapaden, parkeergelegenheid voor mindervaliden, ..

 

Voor permanent parkeerverbod op Leuvensebaan (stuk tussen Terlaenenstraat en Kerkstraat) werd advies gevraagd via de verkeersraad aan extern bureau. Nog geen antwoord.

 

Verkeersbord fietspad richting Ottenburg vanaf S.A.R. Is doorgegeven, niet duidelijk of het al uitgevoerd is..

 

In de bocht van de Florivalstraat, aan de kant van de garage:  voetpad doortrekken.

is prive-grond -> moeilijke procedure wordt wel verder onderzocht.

 

Verbodsbord voor vrachtverkeer op Tommestraat, Langeheidstraat en Kleine Langeheidestraat (via verkeersraad)

Probleem nog accuter door werken in Archenne (tot september) – grote vrachtwagens die de Florivalstraat proberen etc.

Verbodsbord bestaat, maar staat na de bocht -> verzetten of extra bord.

 + afspraken maken met kaartmakers/GPS bedrijven - duidelijk aanduiden dat deze wegen niet geschikt zijn voor vrachtverkeer. Guy neemt dit mee naar de verkeersraad.

 

 

De werken zijn wel positief wat bertreft verkeersdrukte in de Florivalstraat

 

 

4.   Nieuwe vragen aan de gemeente

 

 

Verlichting op de voetweg door het kerkhof

Nu zijn er geen lichtjes meer over -> graag nieuwe lichtjes

 

Druk vrachtverkeer op Leuvense baan en op nog kleinere baantjes -> controle/ontrading/? -> burgemeester neemt het mee.

 

 

 

 

5.   Financieel overzicht

 

Zie bijlage.

De financiele toestand van de Dorpsraad is gezond.

De belangrijkste uitgaven tot nu toe zijn flyers en kosten voor het organiseren van ons verkiezingsdebat.

 

 

 

 

6.   Varia

 

6.1.       Verslagen van andere adviesraden

 

Verkeersraad was uitgesteld

 

6.2.       Vergaderdata voor 2014:

 

Ook nu weer op vrijdag avond, en wel op 24 januari, 25 april, 20 juni, 26 september en 28 november, telkens om 20u in De Linde.

 

6.3.       Verkeersproblemen rond GSK

 

Parkeerprobleem en veroorzaakte overlast rond GSK niet opgelost door de nieuwe parking. Nog even afwachten maar wel opvolgen

 

6.4.       Mobiliteit

 

Opmerking van Raymond.

Meenemen in het plan van Technum (of de veel betere 2e versie) -> mobiliteit rond kerk en pastorij, inclusief de versmalling in Terlanenstraat.

Eenrichtingsverkeer is waarschijnlijk het beste idee. Het is evenwel belangrijk dat landbouwmachines door kunnen.

 

Colines de Wavre: de her-aanleg van de oude baan naar Wavre is niet geslaagd te noemen. zeker geen voorbeeld voor ons.

 

Opmerking van burgemeester: Leuvense baan: afweging tussen doorstroming en snelheidsbeperking herbekijken. Er zijn al schetsen -> te bekijken door leden van de dorpsraad en dan meenemen naar de verkeersraad. Guy neemt het op.

 

6.5.       Aankondigingsborden

De gemeente Huldenberg zal nieuwe aankondigingsborden plaatsen, met een systeem zoals in Overijse:  gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen plank waarop sticker komt met de (tijdelijke) aankondiging. Verenigingen kunnen er gebruik van maken. De kost voor 1 aankondiging wordt op 25 euro.

 

6.6.       Kerstmarkt

 

Kerstmarkt is 21 december

 

6.7.       Drink

 

Aan de aanwezigen werd een Sinterklaasdrink aangeboden.

 

 

 

Klaas Decanniere, bestuurslid