Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 27 april 2012

 

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Joris Costermans

 

Klaas Decanniere

 

Johan De Donder

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Annelies Goovaerts

 

Guy Hofman

 

Joan Luca

bestuurslid

Klara Roelants

Plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Silke Roelants

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Daniël Van Daele

 

Gerard Vanderveken

 

Michael Verhaeghe

 

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

Verontschuldigd:

 

Jules Roovers

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Tine Vandaele

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Frédéric François

 

Aruna Michiels

 

Guy Ronsmans

 

Kristien Roosbeek

 

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 27-01-2012

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd mits volgende rechtzettingen:

-      Christine Vankeirsbilck stond verkeerdelijk bij de verontschuldigden, terwijl zij wel aanwezig was.

-      Dit is de correcte link naar Streetview voor de Nachtegaalstraat.

 

2.   Toelichting over de archeologische site Den Tomme door Bart Vanmontfort

 

Een korte (en misschien niet helemaal correcte - excuses van de verslaggever) weergave van de uiteenzetting (dank ook aan Michael):

Bart, archeoloog van de KULeuven, voert sinds de zomer van vorig jaar onderzoek naar de aarden wal op ‘De Tomme’ in Ottenburg. Deze aarden wal is indrukwekkend: 120 meter lang en meer dan 3 meter hoog. Ze is geen product van een natuurgril, maar het werk van de mens. De Tomme staat op de Ferrariskaart wat bewijst dat de site al in de 18de eeuw bekend was.

 

De aarden wal ligt net buiten een gebied, waarvan wordt aangenomen dat het wel eens één van de grootste nederzettingen in ons land zou kunnen zijn van de zogenaamde Michelsbergcultuur. (De Michelsbergcultuur –toevallig genoemd naar een Duitse stad waar een belangrijke nederzetting werd ontdekt- is buitengewoon interessant omdat ze zich situeert op het spilmoment van de (geleidelijke) overgang van rondtrekkende jagers en verzamelaars naar landbouwers met een vaste woonplaats. Voor onze streek situeert zich dit tussen 6.500 en 5.500 jaar geleden.)

 

Uit het onderzoek dat al werd gedaan, is immers naar voor gekomen dat een plateau van ongeveer 90 hectare groot (in Bois de Laurensart) afgebakend lijkt te zijn door neolithische omwallingen en grachten. (Neolithisch = nieuwe steentijd, vanaf dan is landbouw ingetreden = +/- 6000 jaar geleden; in Ottenburg +/- 4300 a.C.)

 

Benoit Clarys heeft heel wat onderzoek gedaan op dit plateau en er een boek over geschreven.

Er werden verschillende voorwerpen gevonden: gepolijste bijlen, klingen, pijlpunten … uit vuursteen (silex, wat bestaat uit zo’n kleine kristallen dat het makkelijk is om goed te bewerken/controleren) en aardewerken (wat uitzonderlijk is voor deze periode).

Halfweg jaren negentig gebeurde er ook onderzoek door de Naamse Universiteit. Ook toen werden nog neolithische sporen gevonden (paalgaten).

 

Over de Tomme zelf is niet veel geweten. Er is nauwelijks onderzoek verricht of er zijn nauwelijks graafwerken gedaan. De afmetingen van de Tomme komen wel overeen met gelijkaardige uit de Neolithische periode maar vele hypotheses blijven open: een grafmonument van het neolithicum of uit een nog andere periode, een ceremoniële constructie, een monument in de letterlijke betekenis (gebouwd als aandenken) ....

 

Binnenkort zou er wel een geofysische prospectie worden uitgevoerd (= met machines over rijden over ondergrond om informatie te bekomen). Daarna zou men  o.a. door boringen meer kunnen te weten komen over de datering en aard van eventuele vondsten.

 

Door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werden al erosiewerende sporen aangelegd (dus om erosie dus tegen te gaan van de aarden wal).

 

Na de erg interessante en uitvoerige presentatie van Bart werden door de aanwezigen vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en zelfs ideeën geformuleerd.

 

Het project van de KULeuven, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant, bestaat overigens niet enkel uit archeologisch onderzoek, maar richt zich ook op de ontsluiting van de site naar het grotere publiek. In deze lijn ligt trouwens de beslissing van de gemeenteraad van Huldenberg om een deel van het perceel van de site ‘De Tomme’ aan te kopen met als doel de Tomme op te waarderen als beschermd landschap en beschermede archeologische zone en deze tegelijkertijd zichtbaar te maken voor de recreant (zie gemeenteraadsbesluit 8 van 16/2/2012 in de Infogids nr 91 van mei-juni 2012 p.25). Ten noorden van de Tomme is een poel en een smalle spie. Op deze plaats zou een voetweg komen zodat wandelaars een kijkje kunnen gaan nemen.

 

De presentatie van Bart kunnen we momenteel niet krijgen aangezien deze nog niet eerder gepubliceerde informatie bevat. De bedoeling van Bart is wel om in het najaar iets te communiceren via een folder of zo.

 

 

 

 

3.   Opvolging vorig verslag

 

3.1.       Reactie vanuit de gemeente op onze vragen

 

Onze vragen van de vorige vergadering werden op 23/2 op het college besproken.

-      De dorpsraad vraagt of er door GSK al tegemoet is gekomen aan de maatregelen die beloofd zijn als tegemoetkoming voor de uitbreidingen. De dorpsraad vraagt om dit na te vragen bij de gemeente Wavre. Bv. maatregelen tegen geluids- en lichtoverlast (o.a. bomen planten). -> nog geen antwoord gekregen.

-      De dorpsraad vraagt ook om GSK aan te sporen hun vrachtverkeer niet langs ons dorp te laten passeren. -> nog geen antwoord gekregen. De cultuurbeleidscoördinator stuurde de twee voorgaande vragen over GSK door naar het nieuwe diensthoofd openbare werken en wegen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

-      De dorpsraad vraagt om ter hoogte van Florivalstraat 9A een zebrapad en verwittigingspalen aan te brengen zodat de toegang tot de school veiliger is. -> Dit punt wordt besproken met de politie. De gemeente benadrukt dat de officiële toegang langs de Bloemenstraat en parking is.-> De Dorpsraad kreeg nog geen antwoord hierover van de politie.

-      De dorpsraad vraagt aan de gemeente om haar eigen personeel (buschauffeurs) aan te sporen de geldende verkeersregels te volgen (o.a. eenrichtingsverkeer van de Bloemenstraat). -> Wordt opgenomen

-      De dorpsraad meldt dat er een tractor met oplegger vaak op de Leuvensebaan (en het voetpad) geparkeerd staat. Kan de gemeente contact opnemen met de eigenaar hiervan? Meer info op te vragen bij Raymond. -> Gemeld aan politie

-      De dorpsraad bedankt de gemeente voor de opfrissingswerken van de zaal. De dorpsraad meldt dat de geluidsschermen (op de verticale muren) ook geverfd zijn waardoor het effect van deze schermen is verdwenen. Kan dit worden verholpen?! -> De gemeente kreeg nog geen melding gekregen dat dit problemen teweeg brengt, maar nemen deze opmerking mee. Gezien de hoge kostprijs zullen er vermoedelijk niet meteen nieuwe panelen worden geplaatst.

-      De dorpsraad herinnert de gemeente aan de vraag gesteld op de AV van 18-11-2011 om expliciete betrokkenheid bij het in kaart brengen van de behoeften van de bestemmingen van de gebouwen in de dorpskern. -> Ten gepaste tijde zal de dorpsraad zeker betrokken worden.

-      De dorpsraad meldt dat er in de bergruimte in de gemeentezaal een gesloten drankkast staat voor een vereniging. Dit gaat in tegen de afspraken (nl. dat een vereniging materiaal/drank kan laten staan in de zaal). De dorpsraad vraagt dan ook om dit recht te zetten. -> Er was inderdaad een vereniging die zich één van de drie windowcoolers toegeëigend had; dit probleem is intussen opgelost.

-      De dorpsraad vraagt of er door de gemeente acties worden genomen in het kader van de week over reductie van bestrijdingsmiddelen? Onderneemt de gemeente zelf al acties om aan het decreet hierover te voldoen? -> Vermoedelijk wordt de ‘gifvrije week’ bedoeld. Die gaat in onze gemeente door van 20 tem 24/03/2012. Op het containerpark ben je die week extra welkom met oude pesticiden. Die gifvrije week valt trouwens (doelbewust) samen met de ‘week van de grote schoonmaak’. Meer info hierover op de afvalkalender en op de gemeentelijke website. De reductie van bestrijdingsmiddelen is al aangevat in 2000. Alle info hierover is te bekomen bij de milieudienst van de gemeente: jaarlijkse aangiftes, pesticidentoets, risico-analyse, pesticidenplan, onkruid borstelen, enz.

 

3.2.       Stand van zaken studenten?

Daniel heeft jammer genoeg een negatief antwoord gekregen van de ULB om dit jaar nog ons project over de dorpskern op te nemen. Daniel vraagt het in september opnieuw. Misschien hebben we volgend schooljaar meer succes.

Het lastenboek wordt meegestuurd met het verslag (zie D AV 041 en 042) en kan op een volgende vergadering worden besproken en aangevuld.

 

3.3.       Stand van zaken inventarisatie trage wegen?

Nog geen wijzigingen t.o.v. de vorige vergadering.

 

3.4.       Stand van zaken bezoek diaken?

Er was telefonisch contact met diaken Paul. Hij klonk niet direct bereid om op dit ogenblik de pastorij ter beschikking te stellen voor andere Ottenburgse activiteiten dan diegene die er op dit moment plaatsvinden.

 

De kerk in Sint-Agatha-Rode gaat dicht voor een periode van drie jaar en de pastorij zal gebruikt worden om een deel van de inboedel op te slaan. Ook de kerk van Ottenburg gaat binnenkort dicht (na Pinksteren), voor een paar maanden, en dan zal de pastorij hiervoor ook als tijdelijke opslagplaats dienen.

 

Verder wees de diaken er op dat de pastorij een ambtswoning is, en dat die ook als zodanig beschouwd moet worden en zeker nog wordt gebruikt. Hij stelde voor om in geval van acuut gebrek aan lokalen, aan te kloppen bij de school van Ottenburg waar 's avonds en 's weekends ook alles leeg staat.

 

Wat de eigendom betreft van de kerk en de pastorij: naar aanleiding van de Franse Revolutie is indertijd alles onteigend geweest per decreet, en achteraf, bij het opnieuw oprichten van de parochies, werd alles teruggegeven. Het is dus moeilijk om échte eigendomsaktes voor te leggen, zowel vanuit de kerkfabriek zelf, als vanuit de gemeente.

 

De AV besluit om onze vraag opnieuw te stellen en te blijven stellen aan de gemeente. Michael is bereid om dit verder uit te diepen tegen de volgende vergadering.

 

Wie er interesse in heeft, kan de nota Bourgeois i.v.m. cultusgebouwen hier lezen:

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1300-1.pdf

 

 

4.   Voorstel ter bespreking: politiek debat

 

De idee was om een politiek debat te organiseren op onze volgende AV op 14 september. Ondertussen kwamen we echter te weten dat er al een gelijkaardig initiatief gaande is vanuit verschillende Huldenbergse adviesraden. Er wordt op vrijdag 14 september van 20u tot 22u een politiek debat georganiseerd. Moderator van dienst is Jan Houtekiet. De bedoeling is te werken met stellingen per leefdomein (achttal) en invulling van de partijen te vragen. Vragen kunnen genoteerd worden op papier. Na de pauze worden de vragen aan de partijen gesteld. Elke partij krijgt dan nog 60” om zijn laatste verkooptruc aan de man te brengen. Nadien mogelijkheid tot een babbel bij een glaasje.

 

De thema’s worden vastgelegd door alle meewerkende partners.  Tegen 31 mei laat iedereen zijn topics weten aan Guy Vloebergs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mogelijke thema’s zijn:

-      Onderwijs (toenemend aantal leerlingen, veiligheid rond de scholen, verfransing ...)

-      Mobiliteit en verkeer (veiligheid, leefbaarheid, uitvoering mobiliteitsplan)

-      Wonen en ruimtelijke ordening (dorpskernen, leefbaarheid, betaalbare huisvesting voor jongeren, aangepast wonen voor senioren ...)

-      Sport-, Jeugd- en Cultuurbeleid (ondersteuning verenigingsleven, uitbouw aanbod, erfgoedbeleid, beheer gemeentelijke infrastructuur, zomeraanbod voor kinderen, speelruimte ...)

-      Senioren en welzijn (uitbouw seniorenbeleid, samenwerking OCMW, toegankelijke gemeente)

 

 

De AV besluit om zeker vragen te stellen over de bestemming van de pastorij en kerk, de vernieuwing van de dorpskern, de verkeersveiligheid, GSK en de aanleg van rioleringen.

 

Klaas en Joan gaan naar de volgende voorbereidende vergadering op donderdag 7 juni. Petra laat dit weten aan Guy.

 

De AV besluit om haar volgende AV van vrijdag 14 september te verplaatsen naar vrijdag 28 september zodat we naar het politiek debat in Huldenberg kunnen gaan.

 

 

De AV besluit ook om zelf alle politieke partijen uit te nodigen op haar AV van vrijdag 28 september zodat we kunnen vragen wat men van plan is de komende jaren in ons dorp.

 

Daartoe besluit de AV om een extra AV in te richten op donderdag 21 juni om 20u in De Linde (aangezien de zaal op vrijdag 22 juni al bezet is) om deze politieke avond voor te bereiden.

 

 

5.   Nieuwe vragen aan de gemeente?

 

-      Graag antwoord op de twee vragen i.v.m. GSK van de vorige vergadering, zie 3.1.

-      De AV vraagt om ingelicht te worden over de opvolging van eerder gestelde vragen (bv. wanneer het college een vraag doorgeeft aan een dienst weten we niet wat de beslissing is die deze dienst neemt omtrent onze vraag).

-      De chalets in de Tekkerstraat (in het bos) zijn bewoond. Zijn dat tijdelijke bewoners of officieel gedomicilieerden? Is dit toegelaten?

 

 

6.   Bekendmaking dorpsraad

 

6.1.       Websitenieuws?

Er is een actualisatie nodig van de verslagen en documenten.  Graag ook de linken naar streetview (zie vorig verslag (met correctie in dit verslag, zie punt 1) en de link naar de archeologische site toevoegen. Jules en Klaas brengen dit zo snel mogelijk in orde.

 

6.2.       Artikel voor het volgend gemeentelijk infoblad van juli-augustus (deadline 20 mei)

Michael schrijft een artikel over den Tomme. We kondigen ook de politieke avond aan van 28 september.

 

 

7.   Varia

 

7.1.       De volgende (extra) AV vindt plaats op donderdag 21 juni 2012 om 20u in De Linde. Op deze AV wordt voornamelijk de politieke avond voorbereid van onze volgende AV op  vrijdag 28 september 2012 om 20u in De Linde. Opgelet: de vergadering van 14 september wordt dus verschoven naar 28 september.

 

7.2.       Afvaardiging van een petanque-team op de Ottenburgse Feesten op 6 mei? Geen kandidaten aanwezig op de AV.

 

7.3.       Veronique Verheyden is verhuisd naar Loonbeek. Vanaf nu zal Leen Vanderlinden haar vervangen voor GBS De Letterboom. De AV aanvaardt unaniem het lidmaatschap van Leen. Welkom, Leen!

 

7.4.       De AV beslist unaniem om het lidmaatschap van Frédéric François stop te zetten op basis van artikel 7, 3°, (a), nl. als men minstens drie maal ongemotiveerd afwezig is gebleven op een vergadering van de Dorpsraad waarvoor men was uitgenodigd.

 

7.5.       Gerard laat weten dat de Sportraad bereid is om een sportief initiatief (bv. een initiatieles) te steunen dat in onze gemeente plaatsvindt. Wie hiervan gebruik wil maken, kan hiervoor contact opnemen met Gerard.

 

7.6.       Gerard laat weten dat de badmintonclub ‘Pluimke club’ een nieuwe afdeling opricht voor vijftig plussers. Vanaf 3 september kan je elke maandagnamiddag van 17u tot 19u terecht in De Kronkel. Iedereen welkom van 20u tot 22u.

 

 

Petra Detienne, secretaris