Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 4 maart 2011

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Eliane Belgrado

 

Klaas Decanniere

 

Johan De Donder

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Bas Goossens

plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Guy Hofman

 

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Tine Vandaele

 

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

 

 

Verontschuldigd:

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Annelies Goovaerts

 

Nancy Olislaegers

 

Kristien Roosbeek

 

Vanessa Sterckx

 

Nico Vanden Broeck

 

 

 

Afwezig:

 

Joris Costermans

 

Frédéric François

 

Guy Ronsmans

 

Sven Spreutels

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 19-11-2010

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. De secretaris excuseert zich voor de foutieve datum van de vorige (later geannuleerde) vergadering in het verslag (14 i.p.v. 21 januari 2011).

 

 

2.   Opvolging vorig verslag

 

2.1. Het voorstel tot wijziging van onze statuten (zie D AV 030) wordt goedgekeurd mits twee wijzigingen:

- Artikel 4.1.: de overgangsbepaling voor verenigingen die op een erkenning wachten is geschrapt omdat deze procedure slechts een week duurt.

- Artikel 10.2: 10 dagen i.p.v. 7 dagen

De aangepaste en definitieve versie wordt bijgevoegd bij dit verslag (D AV 032 Statuten Dorpsraad Ottenburg 4 maart 2011). Petra stuurt dit voorstel ook afzonderlijk naar de gemeente met de uitdrukkelijke vraag om onze nieuwe statuten goed te keuren.

 

2.2. Antwoord brief van Glaxo Smith Kline (Waver)?

Tot op heden kregen we nog geen antwoord op ons schrijven aan GSK. In de sneltoets van het mobiliteitsplan wordt overleg en afspraken met GSK opgenomen alsook maatregelen op gebied van infrastructuur (zie punt 4.).

 

2.3. Afvaardiging uit de dorpsraad in de milieuadviesraad?

Kristien Roosbeek liet weten dat ze de dorpsraad wil vertegenwoordigen in de milieuadviesraad (MAR). Petra bevestigt dit nog aan Christiaan Serrus, milieuambtenaar en secretariaat MAR.

 

2.4. Vragen aan de gemeente i.v.m. veiligheid op het kruispunt van Florivalstraat en Bloemenstraat. Antwoord gemeente op 16/12/2010: Het college nam kennis van het verslag van de Dorpsraad Ottenburg op 9 december. Reactie op de vragen (punt 4):

- drie paaltjes + zebrapad: dit behoort tot de bevoegdheid van de verkeersraad;

- rond verlichtingspaal en bomen snoeien: wordt opgenomen en uitgevoerd.

 

 

3.    Evaluatie kerstmarkt

 

Er kwamen veel mensen kijken en die hadden eigenlijk wel wat te vertellen. De voorraad formulieren was snel uitgedeeld, maar we ontvingen slechts zes ingevulde formulieren terug. Een samenvatting hiervan lees je in D AV 031.

 

Jules zette het invulformulier op de website en mailde het door naar iedereen. Maar ook hier kwam weinig respons op. Christine heeft nog een ingevuld formulier bij. Joan neemt dit mee voor opvolging in de werkgroep dorpskern.

 

De werkgroep dorpskern (Joris, Jules, Klaas en Lieve) komt samen op vrijdag 8 april om 20u in de Chirolokalen en bezorgt Petra een voorstel voor de vernieuwing van de dorpskern zodat ze dit met de uitnodiging kan versturen. Bas laat weten ook te willen aansluiten bij deze werkgroep. Ook andere leden zijn uiteraard welkom om mee het voorstel op te maken!

 

Klaas schreef nogmaals een brief aan het bisdom i.v.m. de bestemming van de pastorij maar kreeg nog steeds geen antwoord. Klaas neemt contact op met pastoor Jaak Bertels om uit te zoeken bij wie we precies moeten zijn in het bisdom.

 

De vergadering is nog steeds sterk vragende partij naar kleinere vergaderruimten (voor o.a. bestuursvergaderingen). Vraag aan de gemeente: is het mogelijk om het oude gemeentehuis en de oude school te renoveren en aldaar vergader- en repetitieruimten in te richten?

De werkgroep neemt de vraag naar kleinere vergaderruimten mee op in hun voorstel.

 

 

4.    Voorbereiding verkeersraad van 16 maart 2011

Guy Hofman licht dit punt toe. De aanvullingen vanuit de dorpsraad Ottenburg lees je in D AV 033 Sneltoets mobiliteitsplan Dorpsraad Ottenburg.

 

Pauze met drankje aangeboden door de kas.

 

5.    Terugkoppeling vergadering andere dorpsraden en gemeente

 

5.1.       Vergadering met andere dorpsraden op 22 november 2010

Kennismaking met de andere bestuursleden en de werking van hun dorpsraden.

De andere dorpsraden ervaren de communicatie met de gemeente als zwak. Dorpsraad Ottenburg deelt deze ervaring niet.

Bekommernis van de dorpsraden is dat de algemene centralisatiepolitiek van Huldenberg nefast kan zijn voor de verbetering van de leefbaarheid van de deelgemeenten.

Er wordt nagedacht over een jaarlijkse dorpsradenactiviteit.

 

5.2.       Vergadering met andere dorpsraden en gemeentebestuur op 10 februari 2011

Onze vragen aan de gemeente en onze verslagen zijn duidelijk. (Bedankt! J ) De gemeente vindt onze manier van samenwerking goed.

Onze Algemene Vergadering telt veel leden (momenteel 25) in vergelijking met de andere dorpsraden.

Knelpunten werden besproken en enkele afspraken werden gemaakt.

 

 

6.    Nieuwe vragen aan de gemeente

 

6.1.       Is het mogelijk om het oude gemeentehuis en de oude school te renoveren en daar vergader- en repetitieruimten in te richten? Net zoals met Huis Ter Dijle is gebeurd. (zie ook punt 3.).

6.2.       Is het mogelijk om de gaten in de wegen te herstellen (die ontstaan zijn tijdens de winter)? Bv. in de Neerpoortenstraat!

6.3.       Is het mogelijk om op te treden tegen de illegale stortplaats in de Florvialstraat (ter hoogte van de Veeweidestraat)?

6.4.       We herinneren de gemeente er aan om de haag te planten langsheen de Schoolstraat (en stukje Pastorijstraat). Daarvoor is het nu het moment! J

 

 

7.    Bekendmaking dorpsraad

 

7.1.       Websitenieuws?

In de maand februari noteerden we 78 bezoekers op onze website.

Johan meldt dat zijn naam niet (meer) op de website staat. Jules voegt toe.

 

7.2.       Artikel voor het gemeentelijk infoblad van mei-juni

Klaas schrijft een artikel en bezorgt het tegen 20 maart aan Petra.

We doen een oproep om ideeën te verzamelen voor de dorpskernvernieuwing (met verwijzing naar het digitale formulier op onze website).

 

 

8.    Varia

 

8.1.       De AV neemt kennis van het ontslag van Vanessa Sterckx en Nancy Olislaegers.

8.2.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 13 mei 2011 om 20u in De Linde.

8.3.       Raymond licht de besproken punten toe i.v.m. De Linde uit de vergadering van het Beheersorgaan van de gemeentelijke zalen:

-      Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers: vooraan komt er een hellend vlak en er wordt ook een brugje voorzien om over de ramen te leggen.

-      Reiniging van de zaal: de verenigingen onderhouden (bijna dagelijks) de vloer. Vraag aan de kuisploeg om als de vloer proper is, zich beter te focussen op de toog, de wc’s en de keuken.

-      Al het houten materiaal in de keuken wordt vervangen door inoxen materiaal, zoals tafels. Ook de microgolfoven staat er. Bedankt! J

-      Er werd ook gevraagd om de frigo’s van de toog te verplaatsen naar de muur (waar nu de glazen staan) en –indien mogelijk- met achterdeuren naar de voorraadkamer.

-      De LG sorteerde de borden (8 verschillende soorten!). Als dit ook in de andere zalen gebeurt, kan er een uitwisseling gebeuren zodat er minder soorten (liefst maar één) per zaal zijn.

-      Er werd ook om een projectiescherm gevraagd. Deze vraag wordt bekeken.

-      Er werd ook gevraagd om een 25-tal koffietassen in de toog te zetten, zodat verenigingen er aan kunnen bij vergaderingen (waarbij de keuken niet nodig is).

-      De gordijnen worden twee maal per jaar gewassen.

-      Er werd ook gevraagd om de put (plas modder) naast de zaal te herstellen.

-      Er werd ook gevraagd om de zieke bomen uit de tuin te verwijderen.

 

Petra Detienne, secretaris