Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 19 november 2010

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Klaas Decanniere

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Guy Hofman

 

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

 

Tine Vandaele

kandidaat-lid AV

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

Eliane Belgrado

 

Guy Ronsmans

 

Wim Steeno (enkel punt 1 en 3)

SK Ottenburg

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

 

 

Verontschuldigd:

 

Frédéric François

 

Annelies Goovaerts

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Bas Goossens

plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Joan Luca

bestuurslid

Sven Spreutels

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Nico Vanden Broeck

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

 

 

Afwezig:

 

Johan De Donder

 

Nancy Olislaegers

 

Joris Costermans

 

Vanessa Sterckx

 

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 10-09-2010

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

2.   Opvolging vorig verslag

 

6.1. Nieuw ontwerp van onze statuten door Michaël (zie D AV 029).

 

Algemene opmerkingen:

-      gemeentelijke overheid van Huldenberg i.p.v. Gemeente Huldenberg

-      schriftelijk = schriftelijk en via e-mail

 

Artikel 3:

3.1. toevoeging: ‘alle’ inwoners

3.3. toevoeging: ‘en andere overheden en entiteiten’

toevoeging: ‘3.4. De AV kan in haar schoot werkgroepen oprichten om één van haar doelstellingen na te streven of te behartigen.’

 

Artikel 4:

4.1. stuk tussen haakjes: laten staan

toevoeging: ‘als je lid bent, heb je stemrecht’

 

Artikel 6.2: schriftelijk kandidaat stellen -> nodig of niet? Via stemming beslissen we dat dit niet nodig is.

 

Artikel 14:

14.2: aanvulling: ‘Voor het aangaan van schulden is een voorafgaandelijke beslissing van de AV noodzakelijk.’

 

Artikel 15:

15.2: aanvulling: ‘zes jaar’

 

Artikel 19:

19.1: aanvulling: een ander ‘daartoe aangesteld’ bestuurslid

 

Bijlage B:

Artikel 2, b): schrappen: de verslagen van het DB en van alle werkgroepen worden overgemaakt aan het college.

Artikel 2, b) en d): van de ‘bevoegde’ dienst (‘cultuur’ schrappen)

Artikel 4: toevoegen ‘kosteloos’

 

 

6.2. Antwoord van de milieudienst op onze vraag over mogelijke samenwerking met Overijse:

Neen. Overijse is aangesloten bij de Afvalintercommunale Interrand, en Huldenberg bij Ecowerf. Aangezien alle afvalafhandeling voor onze gemeente werd overgedragen aan Ecowerf, met toekennen van een afstand van bevoegdheid, is dergelijke samenwerking onmogelijk.

 

 

6.4. Afvaardiging uit de dorpsraad in de milieuadviesraad?

Kristien heeft interesse. Ze denkt hier nog eens over na en laat aan het DB iets weten.

Raymond stuurt de uitnodiging van de volgende vergadering door naar Petra en Kristien.

 

 

3.    Verwelkoming en stemming over nieuw lid: Kristien Roosbeek

Kristien stelt zich voor. Zij wordt unaniem aanvaard als nieuw lid van de AV. Welkom!

 

Guy Hendrickx neemt ontslag uit de dorpsraad omdat hij niet voldoende aanwezig kan zijn op de vergaderingen. Hij liet dit aan de voorzitter en secretaris weten na de vorige AV.

 

 

4.    Nieuwe vragen aan de gemeente

 

4.1.       Veiligheid op het kruispunt van Florivalstraat en Bloemenstraat

Er wordt constant op het voetpad gereden in de bocht richting Ottenburg. Vanuit de dorpsraad ondersteunen wij de vraag om drie paaltjes te plaatsen in de bocht rechts richting Ottenburg. Daarnaast vragen we ook om regelmatig de bomen te snoeien langs het voetbalveld van de Bloemenstraat en Florivalstraat. De verlichtingspaal is omringd met takken en bladeren, waardoor er geen of slechte verlichting is op het voetpad. Een derde vraag betreft het aanbrengen van een zebrapad op het eind van het voetpad om de bocht van de Florivalstraat (huisnummer 9A) voor de kinderen die naar en van school komen.

 

 

5.    Bekendmaking dorpsraad

 

5.1.               Infostand kerstmarkt: voorstel door Eddy en Jules

Jules zorgt voor een grote plattegrond van de huidige situatie van de dorpskern (kapel Leuvensebaan – Spar – voetbal – Terlanenstraat – Schoolstraat), met aanduiding van privé-eigendom en openbare eigendom. Raymond zorgt voor een bord en/of ezel.

Dit plan op A4 of A3 voorzien voor de aanwezigen. Op de achterkant een vragenlijst voorzien over wat er met de invulling van de gebouwen moet gebeuren + algemene vraag over dorpskern (Jules).

De mensen met goede ideeën kunnen worden uitgenodigd op de volgende AV.

Als incentive: uitspraken in ’t groot aanschouwelijk maken om reacties uit te lokken, bv. het oud gemeentehuis wordt afgebroken.

Jules past ook de flyer aan. Françoise kan voor kopies zorgen.

 

Helperslijst:

16u30 -18u30: Jules, Klaas en ?

18u30 – 20u30: Eliane, Tine en Kristien

20u30 – 22u30: Françoise, ? en ?

 

OPROEP: KUNNEN DE VERONTSCHULDIGDEN EN AFWEZIGEN AAN PETRA LATEN WETEN WELKE SHIFT ZE OP DE KERSTMARKT DE STAND KUNNEN BEMANNEN?!

Drie personen per shift zijn noodzakelijk, maar met hoe meer we zijn, hoe beter.

 

 

5.2.               Websitenieuws? www.ottenburg.be

Jules en Klaas maken reclame voor de kerstmarkt op de website. Ook de plattegrond van de dorpskern er op zetten!

 

5.3.       Wie schrijft het artikel voor het gemeentelijk infoblad van maart-april? Klaas maakt een verslag van de kerstmarkt (met foto’s?) en een kort overzicht van de binnengekomen reacties en mailt dit begin januari naar Petra.

 

 

6.    Varia

 

6.1.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 14 januari 2011 om 20u in De Linde.

 

6.2.       Infoavond en rondleiding bij GSK betreffende de planning van de aanpassingen rond de groeiende site.
- De rechte baan tussen de eerste twee ronde punten is gekocht door GSK en wordt dus een privéweg. De openbare weg wordt herlegd rond de site (richting Bas-Wavre). Er komt een rond punt bij (ongeveer 200m verder naar Wavre dan het huidige). De werken zijn begonnen en het is al duidelijk zichtbaar waar dit zal komen.
 
- Het tweede ronde punt (andere kant van de gekochte weg richting Mercedes garage) wordt uitgebreid naar twee rijbanen. Deze werken zijn nu bezig.
 
- Leuk voor Ottenburg is het feit dat het stuk tussen Ottenburg en het eerste ronde punt ook zal worden aangepakt met een deftig fietspad. Vermoedelijk zullen ze de weg iets verbreden (projectleider woont op de Leuvensebaan).
 
Voorgaande punten zouden begin 2011 worden afgerond.
 
- Op de infovergadering was ook de schepen van openbare werken aanwezig en deze bevestigde dat de plannen voor een doorsteekweg naar de N25 (Hamme-Mille - Wavre) zo goed als klaar zijn. Het dossier zou worden ingediend bij de Waalse overheid die voor de nodige financiën zou moeten zorgen. Maar als we hem kunnen geloven is het een formaliteit en zou de weg er dus komen, uiterlijk 2014 of zo. De bedoeling is om Wavre zo volledig te omsluiten en de toegang van het verkeer naar het industrieterrein te verbeteren. Hoe de weg juist loopt, werd niet gezegd. De impact op het verkeer doorheen Ottenburg is ook niet duidelijk.
 
Zie document D AV 028 met foto's ter verduidelijking: traject doorsteekweg (punt 4) is maar ter verduidelijking en ligt helemaal niet vast.

 

Klaas en Guy stellen een brief op aan GSK met de vraag om de plannen te komen toelichten op de volgende AV.

 

 

6.3. Het DB komt op 22 november samen met de andere dorpsraadbesturen. Terugkoppeling op onze volgende AV.

 

 

 

 

 

Petra Detienne, secretaris