Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 21 mei 2010

 

Naam

Functie / vertegenwoordiger van

Aanwezig:

 

Klaas Decanniere

 

Françoise De Cupere

penningmeester

Johan De Donder

 

Lieve Dergent

bestuurslid, KVLV Ottenburg

Petra Detienne

secretaris

Annelies Goovaerts

 

Guy Hofman

 

Joan Luca

bestuurslid

Eddy Ronsmans

voorzitter

Raymond Ronsmans

Landelijke Gilde Ottenburg

Jules Roovers

 

Tine Vandaele

kandidaat-lid AV

Jean-Pierre Verheyden

Basilius vzw

 

 

Verontschuldigd:

 

Eliane Belgrado

 

Nancy Olislaegers

 

Guy Ronsmans

 

Wim Steeno

SK Ottenburg

Christine Vankeirsbilck

plaatsvervanger KVLV Ottenburg

Veronique Verheyden

GBS De Letterboom

Marc Verheyden

burgemeester Huldenberg

 

 

Afwezig:

 

Joris Costermans

 

Frédéric François

 

Bas Goossens

plaatsvervanger Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Guy Hendrickx

 

Sven Spreutels

Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

Vanessa Sterckx

 

Nico Vanden Broeck

 

Anneleen Van Pee

GBS De Letterboom

 

 

1.   Goedkeuring van het verslag van de AV van 05-03-2010

 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

 

Guy Hofman geeft nog verduidelijking bij de oprichting van de verkeersraad: op korte termijn wordt door een klein comité een (mini-)mobiliteitsplan gemaakt, om bijvoorbeeld de werken in de Stroobantsstraat te kunnen aanvatten met subsidies. Op langere termijn moet een groter mobiliteitsplan worden gemaakt, na ruim overleg, dat in de verkeersraad zal gebeuren.

Die verkeersraad is uitgebreider dan het voornoemde klein comité, maar nog niet volledig samengesteld, en dus is er een oproep naar alle inwoners. Uit de ingediende kandidaturen worden maximum vijf mensen gekozen.

 

Er is nog geen reactie gekomen van de gemeente voor een eerste vergadering. Wordt dit niet dringend gezien de geplande werken van de Stroobantsstraat (en de subsidies daarvoor)?

 

 

2.  Opvolging vorig verslag

 

2.1. Vragen aan de gemeente

 

Om het overzicht te kunnen bewaren van de gestelde vragen aan de gemeente, de gekregen antwoorden en de bijkomende vragen en antwoorden maakte Petra een lijst op. Je vindt deze lijst als bijlage bij dit verslag (D AV 025). Deze lijst wordt na elke vergadering geactualiseerd.

 

- Vraag van een inwoner om een keer per week (of tweewekelijks) permanentie van het gemeentebestuur te voorzien in Ottenburg, bijvoorbeeld van 16u tot 19u. Dat zou erg hoffelijk zijn. Het is immers niet voor elke inwoner eenvoudig om tijdens de openingsuren naar Huldenberg te gaan. Daarnaast is het beter voor het milieu (omdat er vele –meestal auto- kilometers worden uitgespaard).

-> Antwoord van de burgemeester via e-mail 21 mei: Men heeft dat vroeger uitgetest en men heeft dat toen negatief geadviseerd aangezien het niet echt succesvol was. Het is niet efficiënt om personeel te gaan afsplitsen van de diensten.

          -> Françoise stuurt een mail naar de vraagsteller met dit antwoord.

 

- Vraag van een inwoner om ook de snelheid te controleren van het verkeer in de Langeheidestraat (vooral vanaf nummer 57).

-> Antwoord van de burgemeester via e-mail 21 mei: Snelheidsmetingen worden op regelmatige basis gedaan. Het is steeds mogelijk een mailtje te sturen naar de politiezone om een vraag door te geven in dat verband.

-> Jules zet het nummer op onze website naar wie men kan bellen bij snelheidsovertredingen.

 

- Er is nog geen antwoord gekomen van het bisdom om de overeenkomst over het gebruik van de pastorij te vernieuwen (zodat andere verenigingen toegang hebben). De burgemeester zal dit eventueel via diaken Paul proberen regelen.

-> Antwoord van de burgemeester via e-mail 21 mei: Het gaat niet de bedoeling zijn de oude pastorij in te richten voor vergaderingen.

 

- Voorstellen dorpskern:

-> Antwoord van de burgemeester via e-mail 21 mei: We hebben kennis genomen met de verschillende voorstellen tot vernieuwing van de dorpskern. De kleinere zaken die op vrij korte termijn kunnen aangepast worden, zullen we zeker laten uitvoeren.

Het is de bedoeling dat we binnenkort een vergadering beleggen met een studiebureau om te bekijken in welke richting dat we op termijn met het centrum uitkunnen.

Er wordt gedacht aan een integratie van jeugdlokalen in de omgeving van de kantine van SK Ottenburg waar ook een nieuwe turnzaal voor de school zou komen (is nog maar een gedachte).

-> Petra laat aan de burgemeester weten dat het voorstel voor vernieuwing van de dorpskern slechts een eerste ontwerp is en dat dit niet hét voorstel van de dorpsraad is.

-> Vanuit de dorpsraad vinden we het GEEN goed idee om jeugdlokalen aan de voetbal in te richten. De jeugd blijft beter in het centrum, in en rond het oude gemeentehuis. De dorpsraad vraagt aan de gemeente om hiermee rekening te houden!

-> Wanneer een vergadering met een studiebureau wordt belegd, wil de dorpsraad mee uitgenodigd worden om vanaf het begin betrokken te zijn.

 

2.2. Jules bezorgt snel de aangepaste flyer.

 

2.3. Gezamenlijke aankoop afwasmachine door verenigingen: er zijn voor- en tegenstanders van dit idee. We laten een vertegenwoordiger komen om te kijken waar het kan worden gezet, het groot het is, wat de kostprijs is, of het kan worden afgesloten …

Lieve vraagt aan Marnix een offerte.

 

2.4. Contact met andere dorpsraden: de dorpsraad van Huldenberg wordt op 7 juni opgericht. Tegen de volgende vergadering beleggen we een vergadering met alle DB.

 

7.4. De opbrengst van de Ottenburgse Feesten wordt aan een goed doel gegeven. Dit opzet zou verloren gaan als de dorpsraad dit zou inrichten met als bedoeling om haar kas te spijzen.

 

 

3.    Nieuwe vragen aan de gemeente

 

-      Zie 1. (zie bij vraag 6)

-      Mobiliteitsplan: wie wat wanneer? (zie bij vraag 6)

-      Vraag 37: is het mogelijk om in de keuken van de zaal een kast voorzien (die open is) met deftige onderhoudsproducten en –materiaal?

-      Vraag 38: een bewoner van de Tommestraat ontving een aangetekend schrijven over onregelmatigheden (overtredingen) bij bouwwerken en vraagt of de dorpsraad hiervan op de hoogte is. Niemand weet van iets. Françoise vraagt hem om het aangetekend schrijven door te sturen. Kan de gemeente hierover meer informatie geven? Daarnaast ontving Lieve een schrijven over een archeologische site achteraan op de Tommestraat. Vraag aan de gemeente of je er nog kan bouwen of niet?

-      Vraag 39: is het mogelijk om in de Bloemenstraat een betere bewegwijzering van eenrichtingsverkeer te voorzien (als je van het eind van de Tommestraat komt en naar rechts wil afslaan, is het bord niet goed zichtbaar)?

-      Vraag 40: zie 4.1.

-      Zie 7. (zie bij vraag 6)

 

 

4.    Bekendmaking dorpsraad

 

4.1.               Evaluatie CultuurKriebels

-      CultuurKriebels werd ingericht door de cultuurraad maar uitgewerkt door vele vrijwilligers, al dan niet verbonden aan een vereniging. De dorpsraad betreurt dat er geen zichtbaarheid mocht zijn van de verenigingen of dorpsraad. De vermelding ‘in samenwerking met’ en/of de logo’s was al voldoende. Een woordje van dank mag ook nog volgen …

-      Klacht: café De Welkom liet weten dat er nauwelijks iemand is geweest, ook niet van de cultuurraad! De Welkom deed veelmoeite om iets te programmeren en een stak er heel wat geld en tijd in. Dit is zeer jammer.

-      Het materiaal vanuit de gemeente was niet in orde: schragen, tafels, stoelen, afsluiten van de straten …

-      Het programma was goed.

-      De aankondiging/promotie gebeurde veel te laat!

-      De praktische organisatie en promotie kon beter.

-      Vraag naar een evaluatievergadering!

 

De dorpsraad vraagt aan de gemeente om deze feedback door te geven aan de cultuurraad.

 

4.2.               Website www.ottenburg.be

Jules heeft de login-gegevens gekregen van Frédéric zodat hij zelf meteen aanpassingen kan doen. De uitnodigingen en verslagen worden aangevuld, alsook een aankondiging voor de Mosselkermis.

 

4.3.       Wie schrijft het artikel voor het gemeentelijk infoblad van juli-augustus? Dank aan Joan en Tine voor het schrijven van het artikel!

 

 

 

 

5.    Werkgroep mobiliteit (Guy Hofman, Joan en Raymond)

 

5.1.       Stand van zaken?

Geen evoluties.

 

5.2.       Guy Hofman is onze afgevaardigde voor de verkeersraad. Klaas is plaatsvervanger. Raymond is ook lid van de verkeersraad via de milieuadviesraad.

 

 

6.    Werkgroep statuten oprichten (Johan, Klaas, Jules en Lieve)

 

De werkgroep kwam nog niet samen en heeft dus nog geen voorstel tot aanpassing. De werkgroep spreekt nog voor de zomervakantie een datum af om samen te komen met Michael en stelt op de vergadering in september de aangepaste statuten voor.

 

Petra stuurt de statuten en alle opmerkingen door naar de werkgroep.

 

Belangrijkste knelpunten: financiën, feitelijke vereniging (!), enkele onduidelijkheden over stemmingen en enkele artikels die niet over onze vereniging gaan.

 

 

7.    Werkgroep dorpskern (Joris, Jules, Klaas en Lieve)

 

Er kwamen geen opmerkingen binnen via e-mail. Op de vergadering worden volgende punten besproken:

-      Wat met de pastorij? Klaas schrijft een brief naar het bisdom en laat deze eerst nalezen door het DB. (Dit is ondertussen al gebeurd, waarvoor dank, Klaas!)

-      Vanuit de dorpsraad vinden we het GEEN goed idee om jeugdlokalen aan de voetbal in te richten. De jeugd blijft beter in het centrum, in en rond het oude gemeentehuis. De dorpsraad vraagt aan de gemeente om hiermee rekening te houden!

 

 

8.    Varia

 

8.1.       Daniël wordt verwittigd dat hij statutair geen lid meer is van de AV omdat hij drie keer niet aanwezig was zonder verwittiging.

 

8.2.       Tine Vandaele is kandidaat om lid te worden van de AV. Zij stelde zichzelf voor en gaf haar motivatie. Haar kandidatuur wordt unaniem aanvaard. Welkom, Tine!

 

8.3.       De volgende AV vindt plaats op vrijdag 10 september 2010 om 20u in De Linde. De daaropvolgende vergadering vindt plaats op 19 november. De aanwezigen van vandaag hopen op een ruimere opkomst in september!

 

8.4.       Vrijdagavond 17 september is er opnieuw ABBA-fuif in De Linde ten voordele van www.tomorrow4isibani.be.

 

 

 

 

Petra Detienne, secretaris