Dorpsraad Ottenburg

 

     Verslag van de algemene vergadering van vrijdag 9 januari 2009

 

Aanwezig: Jean-Pierre Verheyden, Sven Spreutels, Ann Hendrickx, Lucy Benats, Lieve Dergent,

                   Veronique Verheyden, Nico Vanden Broeck, Guy Ronsmans, Olbren Detienne,

                   Jules Roovers, Eliane Belgrado, Joan Luca, Eddy Ronsmans, Vanessa Sterckx,

                   Françoise De Cupere, Guy Hofman, Nancy Olislaegers, Klaas Decanniere en Guy

                   Hendrickx

 

Verontschuldigd: Georges Costermans, Jurgen Detienne, Petra Detienne, Patricia Dewaele, Frédéric                                                                                                      

                             François, Raymond Ronsmans, Christine Vankeirsbilck en Anneleen Van Pee

 

Afwezig: Johan De Donder, Annelies Goovaerts, Daniël Michiels en Wim Steeno

 

 

1. Ondertekening van de statuten door de afwezige leden op 28-11-2008

    Enkel Jurgen Detienne moet de statuten nog ondertekenen, maar hij is verontschuldigd voor deze

    vergadering.  Dit zal dus volgende vergadering nog in orde gebracht worden.

 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 28-11-2008

    Verslag wordt goedgekeurd.

 

 

3. Voorstelling van de leden van de AV

     Iedere aanwezige stelde zich kort voor, met een korte motivatie waarom ze deel uitmaken van de

     dorpsraad.

 

4. Planning van de AV in 2009

     Iedereen was akkoord met de voorgestelde kalender, dus om de twee maanden, elke eerste

     vrijdag, met uitzondering van de zomervakantie.

     Noteer dus reeds: 6 maart, 8 mei, 4 september en 6 november (valt wel in de herfstvakantie).

 

5. Hoe kunnen we de inwoners van Ottenburg bereiken?

    De Dorpsraad zal bekender worden als er dingen worden verwezenlijkt of als mensen merken dat

    er aandacht wordt geschonken aan de adviezen en voorstellen.

   

   * Via de Infogids van de gemeente: deze wordt blijkbaar vrij goed gelezen, maar is dit voldoende

      om de mensen ook effectief naar de vergaderingen te doen komen?

  

   * Via de verenigingen.

       Probleem kan zijn dat verschillende verenigingen ‘in mekaars vaarwater zitten’. De Dorpsraad

       kan dan ook een doorverwijzingsfunctie hebben naar de verenigingen.

      Voorstel : een open-deur van alle verenigingen.

  

   * Via een flyer die wordt rondgedeeld op een andere dag dan de Passe-Partout.

      Deze flyer is altijd op hetzelfde papier, met een zelfde logo en bedeling op steeds dezelfde dag.

      Voordeel van een flyer is dat vrijwel iedereen wordt bereikt.

      Tekst opstellen: door Dagelijks Bestuur.

      Inhoud: data, mailadres, eventueel postadres.

      Wordt eerst ter goedkeuring doorgestuurd naar alle leden.

 

   * Via een website met eventueel een link aan de gemeente.

      Deze site bevat dan verslagen van de vergaderingen, uitnodigingen, voorstellen …

      De kalender van de verschillende verenigingen wordt erop vermeld.

      Naam en (e-mail)adres van de personen die aanspreekpunten zijn.

      Info die uitsluitend Ottenburg aanbelangt.

    

      Vragen aan Frédéric of hij nog URL heeft van www.Ottenburg.be.

      Werkgroep: Frédéric (nog vragen)

                          Klaas

                          Jules

                          Sven vraagt aan zijn broer Michaël of hij ons wat hulp kan bieden voor de        

                          praktische uitwerking.

 

6. Ingediende voorstellen en bespreking ervan

 

6.1.Riolering

Deze werken worden uitgevoerd door RIOBRA  (Riolering Brabant). De vooruitzichten zijn niet schitterend.

      We vinden dat er dringend werk moet gemaakt worden van de invalswegen: Florivalstraat en

       Neerpoortenstraat.

 

     We vragen aan de gemeente volgende informatie: welke plannen zijn er en hoe concreet zijn

      Deze? Zijn de data gegarandeerd of zijn het streefdata?

  

      Een bijkomend probleem zijn de plaatsen waar wel riolering is, maar waar de mensen niet

      aangesloten zijn.  Hoe kan dit opgelost worden?

 

6.2. Pleintje om te skateboarden

       Dit kadert in een globaal project voor de inrichting van de oude school en de pastorijtuin

       (stuk tussen de Leuvensebaan en de Schoolstraat).

       Bestaan hiervoor concrete plannen en kunnen we die inzien en er eventueel advies over uit-

       brengen? Mogelijk kan hierover dan een informatievergadering gehouden worden.

 

6.3. Dorpsschool

       Vraag is of er geen capaciteitslimiet kan gesteld worden. De school barst uit zijn voegen en

        er moeten weer containerklassen geplaatst worden.

       De vraag naar een limiet is al aan de betrokken schepen (Dhr. Trappeniers) voorgelegd

       en zal op de gemeenteraad komen. Er moet echter een hele procedure gevolgd worden, die

       nog veel tijd in beslag zal nemen.

       We willen wel druk uitoefenen op de gemeente om echt probleemoplossend te werken.

       We vragen duidelijke informatie en uiten onze grote bezorgdheid over het probleem.

 

6.4. Sensorlichten in de tuin

       Dit kadert in het groter project i.v.m. de bestemming van de ganse hoek.

       Hierbij aansluitend kwam een vraag van de Chiro om een sensorlicht te plaatsen aan hun lokaal.

       Het is makkelijker voor de leiding om in de lokalen te komen. Anderzijds komt er veel andere

       jeugd.  Dit zorgt voor de nodige overlast: etensresten, drankblikjes, sigarettenpeuken …

       (De chiro wordt beboet per peuk die er ligt.)

       Het is geen goed voorbeeld voor de leden als zij steeds langs deze vuilnisbelt moeten passeren.

     

       Voorstel: in eerste instantie de jongeren zelf aanspreken om hun rommel op te ruimen (de

        meeste van hen zijn van Otttenburg en kennen de leiding ook).

        Aan het chirolokaal een licht installeren en vragen om meer vuilbakken te plaatsen en deze ook

        regelmatig leeg te maken.

 

      Indien deze maatregelen de overlast niet verminderen, kan er overwogen worden om eventueel

      het probleem aan te kaarten bij de wijkagent.  Maar dit is een allerlaatste redmiddel.

 

6.5. Mobiliteit

      Navragen bij de gemeente of er een mobiliteitsplan is.

      Jules maakt deel uit van het Milieusteunpunt. Van elke gemeente wordt een lijst opgemaakt van

      de knelpunten (met foto’s). Hij vraagt of wij ook zo’n lijst kunnen maken en deze aan het

      gemeentebestuur doorgeven.

 

6.6.Infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur

      Er zijn nog recreatiemogelijkheden in de gemeente: er is een beschikbare ruimte aan het einde

      van de Hoevestraat.  Kan hiermee iets gedaan worden?

      Er is ook de vraag naar meer speeltuigen voor kleine kinderen.

      Voorstel: Chiro en Gezinsbond doen navraag bij hun leden wat de noden zijn.

      Sven kan het jeugdbeleidsplan inzien en zal eens checken of er middelen zijn.

 

7. Rondvraag naar andere ideeën en verwachtingen

7.1. Holle wegen

       Volgens een project van de Vlaamse Gemeenschap moeten deze bereikbaar en onderhouden

       zijn. Kan de gemeente bekendmaken waar ze zijn? En kunnen we hiervan de plannen opvragen?

 

7.2.Chirolokalen

      De Chiro heeft een lokaal tekort. Ze hebben dit al aangekaart bij de gemeente.

      Hun voorstel was om de sleutel van het zomerklasje te krijgen, dit was voor hen zeer geschikt.

      Hieraan is geen gevolg gegeven; wel werd voorgesteld om een bestaand lokaal in tweeën te

      Splitsen. Dit is echter geen oplossing: er zijn dan wel 2 lokalen, maar ze zijn alle twee te klein.

      We dringen aan om toch de sleutel te krijgen van het zomerklasje.

 

7.3. Dak opslagplaats kampmateriaal Chiro

      Enkel de stukken golfplaat die verbrand waren zijn vervangen, de half verbrande steunbalken

      heeft men echter ongemoeid gelaten. Dit vraagt op termijn om problemen.

      Verder bevat het dak zeer waarschijnlijk asbest. Bij de brand is hier al van vrijgekomen en op

       het materiaal beland.  Kan deze toestand zo blijven?

 

8. Varia

8.1. Vragen aan de gemeente:

       - Blijft de dorpsraad bestaan na de volgende gemeenteraadsverkiezingen en moet dit dan niet  

         officieel worden?

       - gebruik van de zaal: gratis

          Indien we lid moeten zijn van een adviesraad, zal Eliane navragen of zij namens 2 vereni-

          gingen lid kan zijn.

8.2. Vanuit de werkgroep van de Vlaamse Kermis hebben we een gift van € 200 ontvangen.

        Willen we een werkingstoelage krijgen van de gemeente, dan moeten we dit schriftelijk

        aanvragen.

8.3. Is het nuttig of nodig om het verslag van de vergaderingen van de dorpsraad door te sturen naar

       de verschillende adviesraden?

8.4. Guy Hendrickx vraagt volgende zaken na op de gemeente:

      - lopende zaken die Ottenburg aanbelangen

      - rioleringsplan

      - plannen voor dorpskernvernieuwing

      - is er een aanvraag voor een capaciteitslimiet van de dorpsschool

      - plan van de holle wegen

      - betalen van de zaal

 

 

Met dank voor de inbreng van iedereen en het vlotte verloop van de vergadering.

 

                                                                                                                        

                                                                                                               Verslaggever Lieve Dergent