Dorpsraad Ottenburg

 

Verslag van de installatievergadering op vrijdag 28 november 2008

_______________________________________________________________________

 

Aanwezig:

Verenigingen: Lucy Benats (Gezinsbond Ottenburg), Johan De Donder (Ouderraad gemeentelijke basisschool De Letterboom), Lieve Dergent (KVLV Ottenburg), Raymond Ronsmans (Landelijke Gilde Ottenburg), Sven Spreutels (Chiro Ottenburg en Sint-Agatha-Rode), Wim Steeno (SK Ottenburg), Anneleen Van Pee (GBS De Letterboom) en Veronique Verheyden (GBS De Letterboom)

 

Natuurlijke personen: Eliane Belgrado, Georges Costermans, Klaas Decanniere, Françoise De Cupere, Olbren Detienne, Petra Detienne, Patricia Dewaele, Frédéric François, Annelies Goovaerts, Guy Hofman, Joan Luca, Daniël Michiels, Nancy Olislaegers, Eddy Ronsmans, Guy Ronsmans, Jules Roovers, Vanessa Sterckx, Nico Vanden Broeck en Christine Vankeirsbilck

 

Verontschuldigd:

Jurgen Detienne, Guy Hendrickx en Jean-Pierre Verheyden (Basilius vzw)

______________________________________________________________________

 

1.   Lijst kandidaat-leden algemene vergadering

De lijst van kandidaat-leden voor de algemene vergadering (AV) van de dorpsraad wordt door de werkgroep dorpsraden overlopen. Alle aanwezigen staan op de lijst.

 

 

2.   Installatie van de algemene vergadering

De aanwezige kandidaat-leden ondertekenen de statuten van de dorpsraad. De verontschuldigden dienen de statuten te ondertekenen op de volgende vergadering.

 

 

3.   Procedure ter verkiezing van het dagelijks bestuur

De procedure ter verkiezing van het dagelijks bestuur (DB) wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

4.   Voorstelling kandidaten dagelijks bestuur

De kandidaten voor het DB stellen zich voor.

Voor de functie van voorzitter zijn er drie kandidaten: Eddy Ronsmans, Raymond Ronsmans en Frédéric François.

Voor de functie van secretaris is er één kandidaat: Petra Detienne.

Voor de functie van penningmeester zijn er twee kandidaten: Jean-Pierre Verheyden en Françoise De Cupere.

Er zijn vijf kandidaten om lid te worden van het dagelijks bestuur (zonder specifieke functie): Johan De Donder, Lieve Dergent, Joan Luca en Daniël Michiels.

 

 

5.   Verkiezing en installatie van het dagelijks bestuur

Elk lid van de AV brengt zijn stem uit voor de drie functies.

Eddy Ronsmans wordt met 15 voorkeurstemmen verkozen tot voorzitter.

Petra Detienne wordt met 27 voorkeurstemmen verkozen tot secretaris.

Françoise De Cupere wordt met 21 voorkeurstemmen verkozen tot penningmeester.

 

In een tweede ronde worden de overige twee leden van het DB verkozen. De kandidaten voor een functie die niet werden verkozen, staan mee op de kandidatenlijst voor lid van het DB.

Lieve Dergent en Joan Luca worden respectievelijk met 17 en 13 voorkeurstemmen verkozen tot lid van het DB.

 

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om de vergadering verder te zetten.

 

De voorzitter richt een dankwoordje aan de werkgroep dorpsraden en aan de aanwezige leden.

 

Annelies Goovaerts vraagt naar uitbreiding van het DB. Zij stelt voor dat alle kandidaten voor het DB er lid van kunnen worden. Er wordt beslist om hier in deze vergadering niet verder op in te gaan.

 

 

6.   Verwachtingen van de leden van de algemene vergadering

·        De vergadering beslist om zes keer per jaar samen te komen.

 

·        Georges Costermans stelt de vraag hoe de agendapunten zullen bepaald worden. Alle leden van de AV kunnen agendapunten e-mailen naar de voorzitter en secretaris ten laatste op 26 december 2008.

 

·        De volgende AV vindt plaats op vrijdag 9 januari 2009 om 20u in gemeentezaal De Linde.

 

·        De vergadering gaat akkoord om de communicatie per e-mail te versturen. De leden die niet beschikken over een e-mailadres ontvangen de communicatie op papier.

 

·        De adreslijst wordt verstuurd aan alle leden samen met het verslag.

 

·        Alle leden kunnen hun ideeën en verwachtingen aan de voorzitter en secretaris bezorgen (bij voorkeur per e-mail) ten laatste op 26 december. De ideeën en verwachtingen worden gebundeld en aan de leden bezorgd samen met de uitnodiging voor de volgende AV.

 

·        Alvast enkele agendapunten voor de volgende vergadering:

-      voorstelling van de leden en eventueel de vereniging die ze vertegenwoordigen

-      planning van de vergaderingen

-      bespreking hoe inwoners van Ottenburg op de hoogte brengen van de vergaderingen en agendapunten

 

·        Op dit ogenblik ontvangt een feitelijke vereniging geen werkingsmiddelen van de gemeente. De dorpsraad beschikt dus over geen enkele financiële middelen. De vraag wordt door het DB aan de gemeente gesteld.

Nancy Olislaegers stelt voor om met een standje op de kerstmarkt te staan op 20 december om de dorpsraad te promoten. De vergadering vindt dit wat te snel omdat we nog niet weten welke onze actiepunten zullen zijn. Bovendien zijn alle beschikbare plaatsen op de kerstmarkt al ingenomen.

 

·        Raymond Ronsmans vraagt of er een artikeltje zal verschijnen in de infogids van Huldenberg. De werkgroep dorpsraden maakt een perstekst op voor de regionale pers en plaatst dit in de infogids en op de website van de gemeente.

 

 

7.   Afronding door de voorzitter

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt hen uit om een glas te drinken dat wordt aangeboden door de werkgroep dorpsraden.

 

 

Verslaggever

Petra Detienne