Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 16 november 2018

Aanwezig: Petra Detienne; Klaas Decanniere Secretaris; Harlinde Bormans; Tine Vandaele; Christine Vankeirsbilck KVLV; Wouter Vanvinckenroye; Gerard Vanderveken; Bas François; Raymond Ronsmans Landelijke Gilden; Nicole Van Weddingen Schepen; Dorien Deboth GBS De Letterboom; Katy Van Londen

Verontschuldigd: Danny Vangoidtsenhoven Burgemeester; Bart Bruggeman; Frederik François v

Dorpskernvernieuwing: Slechts 1 thema voor deze vergadering.

Om te beginnen werd het kerngebied bevestigd waar we willen aan werken: De Linde met Tuin & Pastorij & zaal & oude school, de lindeboom zelf met plein, kerk & kerkhof, school &

voetbalveld en de straten daarrond – min of meer samenvallend met wat nu zone 30 is. Tijdens een eerste fase ligt de focus enkel op de tuin van De Linde, en splitsen we de

activiteiten nog eens verder op:

• “kleine” verbeteringen die we nu gemakkelijk “zelf” kunnen aanpakken.

• grote verbeteringen waarvoor we op zoek moeten naar breedgedragen consensus en draagvlak.

Het spreekt vanzelf dat we zowel voor kleine als voor grote veranderingen nauw samenwerken met en formele toestemming nodig hebben van de gemeente Huldenberg.

De kleine veranderingen waarvan sprake zijn relatief eenvoudig te realiseren en nietpermanent.

1. kleine veranderingen in & rond De Linde

Als opvolging van het eerste Ottopia event werd een vergadering belegd tussen de Ottopia werkgroep, Fons Jena en Annabel Pennings van regionaal landschap Dijleland op 14 november. Doel was een eerst evaluatie van de realisaties van Ottopia en de (ruimtelijke) planning en coördinatie van eventuele verdere acties. Om alles goed uit elkaar te kunnen houden krijgen alle acties uitgevoerd in 2018 vanaf nu de naam “Ottopia fase 1”. Vertrekkende vanuit reeds goedgekeurde elementen (e.g. bouw van een wiglo, planten van fruitbomen aan de pizza-oven) werden twee ontwerpen uitgewerkt:

- een eerste ontwerp kijkt naar de tuin zelf en is hieronder samengevat, samen met reacties van de dorpsraad-leden. Het plan zelf wordt toegevoegd aan het verslag. De eerste 2 puntjes op de

actie-lijst zijn al goedgekeurd door de gemeente en zijn het doel van Ottopia Plant op 9 december. Alle verdere punten moeten nog worden voorgelegd aan gemeente en andere

adviesraden (waarbij de milieuraad al enthousiast reageerde). Graag ook rekening houden met de mogelijkheid dat een deel van deze verbeteringen weer zou kunnen verdwijnen bij de “grote”

veranderingen die de Dorpsraad nastreeft. Het plan zoals opgesteld probeert dit te vermijden, en de verwachting is dat we er sowieso een paar jaar van zullen kunnen genieten – het is dus

geen verloren moeite.

• De verwezenlijkingen van het eerste Ottopia-event en van de ovenbouw-actie worden geconsolideerd: de kruidenspiraal wordt opnieuw aangevuld, nog

ontbrekende aanplantingen aan het oven-vierkant worden aangevuld.

• De wiglo wordt alsnog gebouwd – zijn plaats wordt aangeduid door de turkoise cirkel ophet plan.

• waar kan worden afsluitingen verwijderd en vervangen door een haag. Die hagen worden vrij laag gehouden zodat sociale controle mogelijk blijft.

Opmerkingen tijdens de vergadering:

wat met kindjes die weglopen? Alleen een probleem vlak na het planten. De haag wordt aangeplant tegen een afspanning van paaltjes en drie ijzerdraden. Als dat niet

genoeg zou zijn kan misschien een 4e of 5e draad gespannen worden?

Is de haag wintergroen? Nog te beslissen.

Onderhoud? De haag zou jaarlijks geschoren moeten worden.

Gezien we toch de bestaande afsluiting willen verwijderen en gezien parkeren een probleem wordt zouden we deze afsluting langs de schoolstraat 1.5 a 2 meter naar binnen kunnen schuiven en langs de straat schuine parkeerplaatsen voorzien – in dat geval moeten eventueel de petanquebanen ook opschuiven doorgang van tuin naar schoolstraat blijft behouden, en die moet zo veilig mogelijk zijn

• verwijderen van de betonplaten tussen tuin De Linde en speelkoer aan het Chirolocaal

• waar de bloembollen staan (voedselplanten voor de sollitaire bijen): aangepast maaibeheer. De in september geplante krokussen hebben gebloeid.

• Houtkant: vanaf de schoolstraat tot aan de huidige Chirolocalen, tegen de afsluting met de buren. Golvend aangelegd.

• het plan voorziet kap van de sparren (rode cirkels) die er nu staan weinig natuurwaarde bieden wel schaduw, belangrijk voor spelende kindjes in de zomer misschien is er een alternatief voor kappen (boomhut, klimboom, …), veiligheid is uiteraard van groot belang, misschien overleg nodig met buren vóór gekapt wordt?

• het klimrek is niet meer veilig en moet weg. De schuifaf en het huizeke blijven staan

• aanleg van speelheuvels ipv een nieuw klimrek: 1 op dezelfde locatie als het klimrek nu, 1 waar nu de betonplaten staan tussen tuin De Linde en koer aan de Chirolocalen, vlak bij de wiglo

• aan het insectenhotel: ook daar afsluiting weghalen en vervangen door aanplantingen die bij-vriendelijk zijn. Een deel van de fruitbomen die oorspronkelijk voorzien werden aan de pizza-oven kan eventueel naar hier verhuizen, en ook andere planten voorzien (bv. “bijenhaag”-mengsel aanplanten, en/of roos en geiteblad laten klimmen op resterende afslutingen en gebouwtjes).

Aangepast maaibeheer waar de bloembollen staan. Alle aanplantingen worden zo aangelegd dat er inkijk is en dus sociale controle bevorderd wordt.

• (Misschien moeten we aan een reserve-linde denken als de oude boom het niet meer redt? De reserve-linde staat dan best in de hoek van het insectenhotel, vlakbij de oude linde. Een lindeboom is in ieder geval ook bijen-vriendelijk.)

• Extra Wcs die er nu zijn: zeer handig bij grote events, dus graag behouden (en dus geiteblad en eglantier laten overgroeien of zo)

Een flink stuk van deze activiteiten komt in aanmerking voor subsidies, tot 80% – Fons Jena is bereid om een dossier op te stellen en in te dienen, Annabel Pennings wil graag ondersteuning bieden. ‘t Moet wel snel gaan: goedgekeurd geraken in de gemeente en indienen dossier in december.

- een tweede ontwerp kijkt naar mogelijke onthardingen in en rond de tuin om de waterhuishouding te verbeteren: dit plan werd ter kennis genomen en de bespreking uitgesteld naar een volgende vergadering. Overleg met Chiro is aangewezen . Ook dit plan wordt toegevoegd aan het verslag. Ook hier verder kijken, bv. naar de Lindeboom en het pleintje errond. Ook hier zijn subsidies te  krijgen.

Besluiten van de Dorpsraad:

- is deze manier van aanpak de juiste? Werken in fases waarbij we in de 1e fase tuin De Linde verfraaien?

Unaniem ja.

- is het plan zoals opgesteld in samenwerking tussen werkgroep Ottopia, Fons Jena en Annabel Pennings het plan dat we als Dorpsraad mee willen voordragen aan de gemeente?

Unaniem ja.

Er is ook consensus om het onhardingsplan mee te nemen naar Ottopia fase 2, deze fase moet nog ontwikkeld en besproken (en goedgekeurd) worden.

Er volgt ook bevestiging dat de eerste 2 puntjes in het plan zoals beschreven hierboven worden aangepakt op 9 december tijdens Ottopia Plant.

Praktische informatie voor 9 december:

• start om 13u30

• er is soep voorzien

• plantgoed komt aan in Huldenberg op 8 december, Nicole tekent af en helpt om alles in Ottenburg te krijgen

• slechts 1 soort appelboom is al mee, de rest komt later

• zaal De Linde is bezet, gezien Sinterklaas in het land is kunnen we gebruik maken van de Chirolocalen.

Praktische aanpak van de Kerstmarkt wordt zo snel mogelijk geregeld.

Een datum voor de 2019-zomer-editie van Ottopia is er nog niet, wel al een taak: bij droogte

water geven aan de vers geplante haag en andere aanplantingen.

 

2. Grote veranderingen in & rond De Linde

Discussie over de verdere aanpak van het participatie-traject.

Doelstelling is om tot een duidelijk en breed gedragen voorstel te komen over hoe het ideale Ottenburg er uit ziet. Dit voorstel moet tegelijk Uttopisch veeleisend zijn en ook in alle opzichten

realistisch. In samenwerking met de gemeente (bestuur, adviesraden, ambtenaren) komen we dan tot een Geweldig Plan. Dit zijn de stappen op korte termijn (eind 2018 – begin 2019)

• het Plan dat duidelijk voorkeur had tijdens Ottopia krijgt een update met de feedback van Ottopia en (als we ‘t op tijd plaar krijgen) ook met de elementen van Ottopia fase 1. Landelijke Gilden willen ons ook hierbij ondersteunen waarvoor veel dank.

• tijdens de Kerstmarkt willen we dit plan verder voorstellen aan onze dorpsgenoten

• tijdens de Kerstmarkt willen we ook een enquête proefdraaien. Doelstelling wordt hieronder beschreven (noot van de secretaris: ik heb ondertussen de “DorpInzicht” enquête in handen zoals uitgevoerd in Baarle bij Gent dank zij de vzw Dorpsbelangen,

er zijn aanpassingen nodig voor gebruik in Ottenburg maar ze vormt een goede basis).

• Aanpassing van de enquete en/of aanpak op basis van eerste ervaringen en dan verspreiding op grote schaal (on-line en ook op papier). We willen hiermee (voor zover mogelijk) elke inwoner van Ottenburg bereiken en:

Enerzijds ideeën verzamelen.

 Wat willen Ottenburgers van hun dorp?

 Welke infrastructuur wordt het meest gemist?

 wat zit goed in elkaar?

En anderzijds nagaan:

 of onze plannen passen bij hun idee. En omgekeerd.

 Of ze willen mee helpen/mee plannen/mee planten/mee genieten

 de Dorpsraad positioneren als contactpunt (voor dit en voor andere

projecten)

• verwerking van de enquête en delen van de resultaten met alle belangstellenden. Omzetten van de resultaten in actie-punten en aanpak voor 2019, in eerste plaats methode(n) kiezen en toepassen voor ideeën-reductie. Liefst in samenwerking met alle belangengroepen. bv. Consensus proberen zoeken met nieuw gemeentebestuur.

• Verder (helpen) uitvoeren van Ottopia fase 1 & definiëren van Ottopia fase 2: keuze voor een positieve & constructieve aanpak met een combinatie van workshops, gezelligheid en promotie van de deelnemende verenigingen. Van Ottopia voor Ottenburg.

• Extra aandachtspunt: Inplanting van de Chiro-localen (welke oplossing ook uit de bus komt) heeft de sleutelrol- dit bepaalt hoe de rest van de site kan worden ingericht. Hier moet gekeken worden wat binnen een redelijke termijn kan worden gerealiseerd. Voorlopig gaan we uit van het “Ottopische” scenario: inplanting kan op het stuk braakliggend terein dat grenst aan de tuin.

• Extra aandachtspunt: Met alle op stapel staande bouw-projecten moet goed gekeken worden naar parkeermogelijkheden.

Losse ideeën die ook nog een plaatsje verdienen in het verslag:

• we willen graag Ottopia 2x per jaar organiseren – we hebben een spandoek nodig

• kunst is deel van Ottopia – moet ook concreet uitgewerkt worden.

• maximale benutting van bestaande infrastructuur – Pastorij & oude school & kerk & voetbalkantine uiteraard. Maar blijkbaar is er nog een ruimte boven De Linde, er is ook de garage van De Linde – kan daar meer mee?

Klaas Decanniere

secretaris Dorpsraad Ottenburg