Verslag van de algemene vergadering op vrijdag 29 januari 2016

Leden: Aanwezig? Functie /

vertegenwoordiger van

Joris Costermans verontschuldigd

Klaas Decanniere ja secretaris

Françoise De Cupere bestuurslid

Petra Detienne ja

Armin Faems voorzitter ouderraad Ottenburg

Annelies Goovaerts Lid - contactpersoon

voetbalvereniging OHR

Guy Hofman ja

Joan Luca ja penningmeester

Magda Migneau GBS De Letterboom

Ellen Philips Ouderraad, plaatsvervanger

Luis Bouchery Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode

Andrew Kirubi Chiro Ottenburg en Sint-

Agatha-Rode, plaatsvervanger

Eddy Ronsmans ja voorzitter

Raymond Ronsmans verontschuldigd Landelijke Gilde Ottenburg

Kristel Steeno GBS De Letterboom

Daniel Van Daele

Tine Vandaele verontschuldigd

Ilka Vandendriessche

Gerard Vanderveken ja

Christine Vankeirsbilck verontschuldigd KVLV Ottenburg,

plaatsvervanger

Wouter Vanvinckenroye Sportvereniging Hupsala

Anneleen Van Pee

Michael Verhaeghe verontschuldigd

Leen Vanderlinden

Arvin Willemse ja lid

Gemeente:

Walter Craps verontschuldigd Schepen van Openbare

werken, Mobiliteit en

Monumentenzorg

Danny Vangoidtsenhoven ja Burgemeester

Nicole Van Weddingen ja Schepen van milieu,

gezondheid, land- en bosbouw,

begraafplaatsen en toerisme

1

1. Aanwezigheden

Aanwezigheden registreren was niet gemakkelijk op deze vergadering – graag nakijken!

2. Herinrichten leuvense baan

In samenspraak met de gemeente wordt het eerste stuk van onze vergadering gebruikt als

informatie-vergadering voor de bewoners van de Leuvense baan.

De burgemeester stelt – met veel geduld en sereniteit - onze plannen voor om de Leuvense

baan (stuk naar Waver) te herinrichten aan de hand van plannen en foto's.

Er wordt ook even toegelicht waarom er veranderingen nodig zijn: de huidige aanplantingen

maken de voetpaden kapot, en de huidige verkeersknoop moet aangepakt worden. Mogelijke

alternatieven worden nog even bekeken en verworpen, e.g. flitspaal is te duur, drempels zijn

geen goede oplossing, etc.

Na het initiele tumult (en met dank aan iedereen die mee hielp om het gesprek in de juiste

richting te sturen) volgt een discussie over de concrete plannen. Kern-ideeën zijn:

 snelheid laag houden.

 doorstroming verbeteren, ook voor grote voertuigen.

 zo weinig mogelijk hinder creëren voor omwonenden, e.g. ook qua leveringen voor

KMO's.

 vlotte doorstroming voor fietsers.

Er wordt uiteindelijk besloten om

 nulmetingen uit te voeren in verband met snelheid in de huidige situatie

 slechts 2 van de drie wegversmallingen te behouden – de derde hindernis, net na de

apotheker, genereert te veel problemen.

 een proef-opstelling te maken, en metingen te verrichten om te bevestigen dat

snelheden laag blijven. Uiteraard zal worden bijgestuurd indien nodig.

 de huidige paaltjes te behouden waar het kan.

 voetpaden (fietspaden?) etc. zullen hersteld en verbeterd worden waar nodig.

 gebruik van actieve verkeersborden zal bekeken worden.

Over de paaltjes: sommige bewoners willen ze graag behouden, e.g. de bewoners van nr 21.

Voorstel is om de paaltjes die weg gehaald zullen wodren te markeren met een kruisje. Op die

manier wordt alles transparant en kan specifiek gekeken worden of bepaalde paaltjes beter

blijven staan.

Na afloop van de info-sessie voor de bewoners van de Leuvense baan gaan we verder met de

Algemene Vergadering.

Arwin Willemse herrinnert iedereen er nog even aan dat de Dorpsraad, en na ons de

Verkeersraad, al meer dan een jaar bezig zijn met het project rond de Leuvense baan, en dat

informatie en besluitvorming in onze verslagen terug te vinden is.

3. Varia

Gezien de burgemeester weg moet worden eerst enkele varia-puntjes behandeld.

Containers school Rode:

Deze zijn verkocht en weg. De Chiro kreeg ze (gratis) aangeboden en is niet op dat aanbod

ingegaan.

Kruispunt Leuvense baan/Florivalstraat:

2

Het pand van de coiffeuse werd al verschillende malen beschadigt bij verkeersongevallen. Hoe

kan de situatie verbeterd worden?

De burgemeester geeft aan dat De Lijn een sturende gesprekspartner is in deze discussie, en

dat dit kruispunt eigenlijk bij de school-omgeving hoort. Het kruispunt en de omgeving zullen

als zodanig worden aangepakt: zone-30 en parkeerverbod zullen worden uitgebreid, het

plaatsen van actieve verkeersborden zal worden bekeken, voetpaden en zebrapaden worden

aangelegd en verlengd waar nodig.

Grootsere plannen (b.v. kapel verplaatsen) vallen buiten de mogelijkheden van de gemeente.

Werken Neerpoortenstraat

Zullen weldra beginnen.

In de eerste fase zal aan de waterleiding worden gewerkt.

Na het bouwverlof beginnen dan de werken aan de riolering.

De omleiding is voorzien via St. Agatha Rode, met extra verkeer op de Leuvense baan als

gevolg. Er is overleg met school en ouderraad over verkeersveiligheid.

Voor zwakker weggebruikers wordt een omleiding via de Oliestraat voorzien.

4. Goedkeuring vorig verslag:

Geen opmerkingen – het verslag wordt goedgekeurd.

Noot van de secretaris: er kwam een schriftelijke reactie van het gemeentebestuur – niet alle

interventies van de burgemeester werden genoteerd. Mijn excuses daarvoor.

5. Trage wegen wandeling

We willen graag 2 wandelingen per jaar.

Voor de lente-wandeling kiezen we zondag 10 april 2016 uit.

Gerard Vanderveken steekt een wandeling in elkaar.

Er wordt aangekondigd op Uit, en er is een affiche nodig voor in de Spar.

6. Varia deel 2

Dorpentoer Landelijke Gilde

Zal op 20 augustus plaats vinden

Waterdruk

Gerard stelde vast dat de waterdruk steeds zwakker wordt. Petra bevestigt , en stelt dat de

waterdruk zeer variabel is.

Klaas contacteert De Watergroep en vraagt toelichting

7. Pastorij-tuin

Er is unanimiteit over de locatie.

Graag iedereen oproepen om te stemmen voor ons project via de CERA website.

Er volgt een open discussie over proper houden van de plek, aanplantingen, werfvergaderingen,

timing, bekendmaking.

Er wordt een werkgroep opgericht met Arvin, Joan, Klaas en iedereen die betrokken wil worden.

De werkgroep bekijkt wat allemaal nodig is voor het project en werkt een actie-plan uit.

Raymond heeft een afspraak geregeld met Jeroen Verheyden om een eerste plan te maken op

zaterdag 30 januari. Klaas en Joan gaan er ook naartoe.

Jeroen zal een eerste schets voorstellen. Deze wordt bijgevoegd bij het verslag.

Klaas Decanniere

Secretaris

3